Skip navigation links
CSDL Luật, Văn bản QPPL
Quốc hội
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Tư pháp
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Tài chính
Bộ Công thương
Bộ Nông nghiệp và PTNT
Bộ Giao thông Vận tải
Bộ Xây dựng
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Thông tin Truyền thông
Bộ Lao Động TBXH
Bộ Văn hóa TT&DL
Bộ Khoa học Công nghệ
Bộ Giáo dục
Bộ Y tế
Tìm hiểu luật
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Luật khiếu nại tố cáo
Luật cán bộ công chức
Quyền sử dụng đất

 Cơ sở dữ liệu Luật và Văn bản QPPL

 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 18/6/2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XII, đã thông qua Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Ngày 29/6/2009, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố Luật này (Lệnh số 11/2009/L - CTN) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.
Nghị định 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Luật số 35/2009/QH12 – Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009.

 Luật khiếu nại tố cáo

Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo.
Luật số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 - Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo năm 1998. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005
Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004.
Luật số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2004.
Nghị định số 67/1999/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/8/1999 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo.
Luật số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 - Luật khiếu nại tố cáo. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02/12/1998.

 Luật cán bộ công chức

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008
Luật số 22/2008/QH12 - Luật cán bộ, công chức. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008.

 Văn bản về quyền sử dụng đất

Nghị định số :181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai
Nghị định số: 44/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
Nghị Ðịnh Số: 13/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2006  về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
Nghị định 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
Luật số 13/2003/QH11 - Luật đất đai. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.
Luật số 13/2003/QH11 - Luật đất đai. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.
Luật số 13/2003/QH11 - Luật đất đai. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003.

 Tìm hiểu luật

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử Lâm Đồng
Địa chỉ: Tầng B1, 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam