Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tăng trưởng xanh > Cách tiếp cận
Cách tiếp cận 

Sự cần thiết của một cách tiếp cận và đánh giá tích hợp

Điểm mới được đưa vào việc xây dựng KHHĐTTX của tỉnh Lâm Đồng là kế hoạch được tích hợp từ các ngành kinh tế khác nhau và có đánh giá tác động của việc tích hợp các kế hoạch đối với kinh tế của tỉnh và các dịch vụ hệ sinh thái. Quá trình xây dựng kế hoạch có tính tích hợp cần có sự toàn diện, tính tổng thể và hài hòa của quy hoạch đa ngành, các mục tiêu tương ứng và các vấn đề đa chiều. Đặc trưng chung về quy hoạch sử dụng đất ở các nước đang phát triển là thường được xây dựng với một quy trình từ trên xuống dưới, thiếu việc xem xét các vấn đề môi trường, xung đột giữa mục tiêu bảo tồn và phát triển, thiếu dữ liệu và thông tin đáng tin cậy làm cơ sở cho việc xây dựng quy hoạch và xung đột giữa việc giao đất và sử dụng đất. Cách tiếp cận được đề xuất trong xây dựng KHHĐTTX của tỉnh Lâm Đồng sẽ giảm thiểu những vấn đề này.

Việc đánh giá tác động của quy hoạch có tính tích hợp đối với nền kinh tế cấp tỉnh và các dịch vụ hệ sinh thái là quan trọng đối với tỉnh liên quan và đối với việc điều chỉnh mục tiêu quốc gia vào quy hoạch cấp tỉnh. Chẳng hạn trong mục mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thì cần thiết phải có ước tính đáng tin cậy về sự đóng góp của tỉnh cho mục tiêu quốc gia này. Ngoài ra, ở cấp quốc gia, Luật Quy hoạch yêu cầu mỗi tỉnh trong cả nước phải xây dựng quy hoạch tổng thể và cung cấp các ước tính đáng tin cậy về các mục tiêu và đóng góp của tỉnh trong đó phải tích hợp quy hoạch của nhiều ngành với đặc trưng ngành và tính riêng biệt về mặt xã hội và cảnh quan. Đối với mục đích này, chính quyền tỉnh rõ ràng cần đánh giá sự đóng góp tiềm năng của việc tích hợp vào quy hoạch và phải dựa vào công cụ đánh giá và phương pháp đánh giá tin cậy.

Tại các nước đang phát triển, yêu cầu và sự sẵn có của khung đánh giá và/hoặc các công cụ đánh giá để xây dựng quy hoạch được tích hợp tổng hợp dường như bị hạn chế vì ba thách thức lớn (Dewi và cộng sự, 2015) là thiếu phân bổ không gian được thống nhất trong các đơn vị quy hoạch, thiếu thoả thuân giữa các bên quy hoạch cấp tỉnh trong quá trình xây dựng quy hoạch, và thiếu công cụ đánh giá và khung đánh giá để tiến hành đánh giá đã thực hiện trước đây cũng như phân tích đánh đổi với các chiến lược/kịch bản quy hoạch khác nhau.

Nguyên tắc bao hàm, tích hợp và được thông tin

Các phương pháp và quy trình đánh giá trong việc xây dựng KHHĐTTX của tỉnh Lâm Đồng phải gắn liền với các nguyên tắc sau:

1.       Bao hàm: phải có sự tham gia và phải lấy ý kiến của các bên liên quan ở tỉnh và phải bao gồm các khía cạnh khác nhau trong toàn bộ quy trình xây dựng, đánh giá và thực thi KHHĐTTX.

2.      Tích hợp: không chỉ bao gồm và còn phải tích hợp các ngành và khía cạnh khác nhau không chỉ được bao quát mà còn được tích hợp trong toàn bộ quy trình xây dựng, đánh giá và thực thi KHHĐTTX.

3.      Minh bạch: quá trình đánh giá và dự báo đã có về tác động kinh tế-xã hội và môi trường cần được căn cứ trên các cách tiếp cận khoa học hợp lý và thông tin đầu vào đáng tin cậy. Hơn nữa, việc xây dựng KHHĐTTX phải dựa trên cách tiếp cận được thông tin và các bước xây dựng, dưới sự cộng tác với các nhà quy hoạch và các nhà hoạch định chính sách cấp tỉnh cũng như các bên liên quan khác trong tỉnh.

 

Tiếp cận có sự tham gia

Trong cách tiếp cận có sự tham gia, phải chú trọng và xem xét tới sự đóng góp của mỗi bên liên quan trong xây dựng KHHĐTTX đặc biệt là các cơ quan cấp tỉnh và các đại diện của các ban ngành. Cách tiếp cận này đảm bảo cho quá trình xây dựng không bị chi phối bởi một số bên liên quan hoặc bởi một quan điểm nào đó. Cách tiếp cận có sự tham gia trong tất cả các giai đoạn xây dựng KHHĐTTX cho tỉnh sẽ đảm bảo đạt được các mục đích sau:

·         Tính sở hữu và kết nối: cho phép tất cả các bên liên quan ở cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh (VD cấp huyện), từ các ngành khác nhau cảm nhận được mình là chủ thể sở hữu KHHĐ TTX này, thúc đẩy kết nối/hợp tác giữa cá bên liên quan.

·         Tính đa dạng và hiệu quả: đưa các bên liên quan khác nhau và các quan điểm đa dạng của họ vào quá trình xây dựng KHHĐTTX ngay từ ban đầu, việc này đảm bảo sự thông suốt và tính hiệu quả của việc thực hiện KHHĐTTX

·         Tính địa phương và sự nhạy cảm: đảm bảo rằng KHHĐTTX được xây dựng thích ứng với điều kiện của tỉnh và do đó có thể áp dụng được, tạo cơ hội cho bất kỳ bên liên quan nào chia sẻ điều kiện kinh tế và môi trường ở các khu vực/quận huyện tương ứng.

·         Xây dựng năng lực: có sự tham gia của các bên trong tất cả các giai đoạn xây dựng sẽ gián tiếp tạo ra việc nâng cao năng lực về việc xây dựng KHHĐTTX theo với ba nguyên tắc nêu trên (bao hàm, tích hợp và được thông tin), với yêu cầu về dữ liệu, lưu trữ và xử lý dữ liệu liên quan.  

Tiếp cận không gian và các chiến lược dựa trên đất đai

Theo nguyên tắc nêu trên, đánh giá việc xây dựng KHHĐTTX phải rõ ràng về mặt không gian, đặc biệt là đối với các chiến lược dựa trên đất đai trong bất kỳ lĩnh vực nào được đánh giá, để ít nhất đạt được các mục đích sau:

·         Kiểm tra tính nhất quán: cách tiếp cận rõ ràng về mặt không gian cho phép kiểm tra tính nhất quán trong quy hoạch giữa các phòng ban khác nhau, ít nhất là về mặt địa điểm thực hiện. Sự nhất quán giữa các quy hoạch khác nhau là điều quan trọng cho tích hợp vào quy hoạch. Nhìn chung đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất ở các nước đang phát triển nếu không phải là thiếu sự nhất quán thì là chồng chéo giữa các khu vực thực hiện quy hoạch.

·         Đầu vào không gian cho công cụ đánh giá: nhiều công cụ đánh giá đáng tin cậy cho quy hoạch cảnh quan là không gian và cần số liệu không gian làm đầu vào. Chẳng hạn, mô hình LUMENS được sử dụng để xây dựng KHHĐTTX của tỉnh Lâm Đồng được dựa trên đầu vào không gian và đầu ra không gian

·         Trực quan hóa điều kiện hiện tại và tương lai: phương pháp tiếp cận không gian cũng cho phép các nhà xây dựng quy hoạch trực quan hóa và so sánh điều kiện hiện tại và tương lai ở cấp cảnh quan, trong trường hợp này là cảnh quan cấp tỉnh, để hiểu rõ tác động của các hành động can thiệp.

Cải thiện quy trình xây dựng quy hoạch: đối với đến mục đích đầu tiên, phương pháp tiếp cận không gian sẽ nâng cao tiêu chuẩn của quá trình xây dựng quy hoạch ở tỉnh và trong nước nói chung, để các bên tham gia có thể xác định rõ địa điểm thực hiện và đảm bảo tính nhất quán với các quy hoạch khác trong ban ngành của họ, và trong các ban ngành khác theo hướng tích hợp quy hoạch. 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready