Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Đạ Tẻh: Ði đầu tiến hành sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở
Đạ Tẻh: Ði đầu tiến hành sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở 

Thực hiện NQ số 18-NQ/TW, Huyện ủy Ðạ Tẻh đã ban hành Kế hoạch số 77-KH/HU về sáp nhập thôn, tổ dân phố và đơn vị hành chính cấp xã. Qua đó, từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức Ðảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở; đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí trong việc đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và các phong trào hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Tránh tình trạng thôn, xã quá nhỏ, dân số quá ít.

 

Thôn 2, xã Hà Đông có chưa đến 80 hộ gia đình sẽ sáp nhập với Thôn 1 mang tên là thôn Mỹ Hòa thuộc xã Mỹ Đức. Ảnh: Q.Uyển

 

Tinh gọn bộ máy, hình thành “hệ sinh thái” làng, xã

 

Toàn huyện Đạ Tẻh hiện có 81 thôn, 25 tổ dân phố (106 đơn vị); chỉ có 3 thôn có quy mô số hộ gia đình vượt quy định, 45 thôn có quy mô hộ gia đình dưới 50% trong mức quy định, có 33 thôn có quy mô hộ gia đình trên 50% trong mức quy định; trong 25 tổ dân phố, chỉ có 2 tổ có quy mô hộ gia đình trên quy định, 1 tổ dân phố quy mô gia đình nhỏ dưới 50% trong mức quy định, 22 tổ dân phố quy mô hộ gia đình trên 50% trong mức quy định. Dự kiến sau khi sáp nhập sẽ còn 50 thôn, 15 tổ dân phố (65 đơn vị), giảm 31 thôn, 10 tổ dân phố (giảm 41 thôn, tổ dân phố).

 

Phương án sáp nhập thôn, tổ dân phố đã được Huyện ủy Đạ Tẻh đưa ra cụ thể chi tiết cho từng thôn của từng xã. Ví dụ, xã Hương Lâm có 7 thôn thì có đến 6 thôn chỉ có từ 60-80 hộ gia đình. Cả xã hiện chỉ có 562 hộ, 2.386 khẩu. Sau khi sáp nhập, sẽ còn 4 thôn. Tương tự, xã Đạ Kho, hiện có 11 thôn, sau khi sáp nhập sẽ còn 7 thôn; Đạ Lây 9 thôn, sau sáp nhập có 5 thôn; Triệu Hải 8 thôn, sau sáp nhập có 5 thôn; Hương Lâm 7 thôn, sau sáp nhập có 4 thôn; Đạ Pal 8 thôn, sau sáp nhập có 5 thôn; Quảng Trị 7 thôn, sau sáp nhập có 4 thôn; Quốc Oai 7 thôn, sau sáp nhập có 5 thôn; Hà Đông 5 thôn, sau sáp nhập có 3 thôn; Mỹ Đức 8 thôn, sau sáp nhập có 4 thôn; thị trấn Đạ Tẻh 25 tổ dân phố, sau sáp nhập có 15 tổ dân phố. 

 

Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sẽ thực hiện với 2 xã Hương Lâm và Hà Đông do 2 xã này hiện rất nhỏ, không đạt 50% cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên và dân số so với quy định. Sẽ tiến hành sáp nhập xã Hương Lâm vào xã Đạ Lây, giữ nguyên tên đơn vị hành chính là xã Đạ Lây; sáp nhập xã Hà Đông vào xã Mỹ Đức, giữ nguyên tên đơn vị hành chính là xã Mỹ Đức. Xã Đạ Lây mới sáp nhập sẽ có 9 thôn, 1.369 hộ, 5.811 khẩu; xã Mỹ Đức mới sáp nhập sẽ có 7 thôn, dân số 1.490 hộ gia đình, 6.480 khẩu.

 

Cùng với việc giảm 2 xã, 41 thôn - tổ dân phố, sẽ tinh giản bộ máy, giảm khoảng 120 cán bộ không chuyên trách (có phụ cấp lương hệ số 1.0) ở thôn - tổ dân phố, 50 cán bộ, công chức chuyên trách và bán chuyên trách cấp xã. Sáp nhập thôn, xã sẽ không còn những thôn, xã quá nhỏ, sẽ giảm kinh phí Nhà nước chi cho việc duy trì bộ máy chính quyền cơ sở. Đặc biệt, “sẽ hình thành một cộng đồng có quy mô đủ lớn để mỗi khi xã tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, hội thi văn nghệ, thôn chỉ có 70 hộ dân, không kiếm được người có khả năng, trong độ tuổi để huy động, phải đi thuê người, hoặc tổ chức theo kiểu “liên quân” làm giảm đi ý nghĩa của phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng” - như ý kiến của một người dân ở Thôn 2, xã Hà Đông cho biết.

 

Cuối năm 2019 hoàn thành việc sắp xếp thôn, sáp nhập xã 

 

Huyện ủy Đạ Tẻh đưa ra kế hoạch, trong tháng 10/2019 sẽ hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; việc sáp nhập thôn, tổ dân phố sẽ hoàn thành trong năm 2019; riêng những thôn thuộc địa bàn các xã Hương Lâm, Đạ Lây, Hà Đông, Mỹ Đức thực hiện việc sáp nhập đồng thời với sáp nhập xã. 

 

Với tinh thần, sáp nhập không phải là “phép cộng cơ học” mà thực hiện đúng ý nghĩa tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; đồng thời hình thành những cộng đồng dân cư hài hòa, có quy mô hợp lý trở thành “hệ sinh thái” làng, xã thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

 

Theo Nghị quyết 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, điều 3 quy định về tiêu chuẩn của xã gồm 2 tiêu chí:

 

Quy mô dân số, đối với xã miền núi, vùng cao từ 5.000 người trở lên; xã không thuộc miền núi, vùng cao từ 8.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên, xã miền núi, vùng cao từ 50 km2 trở lên; xã không thuộc miền núi, vùng cao từ 30 km2 trở lên.

Huyện ủy Đạ Tẻh đã chỉ đạo: việc sáp nhập xã, thôn, tổ dân phố phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng xã, thôn, tổ dân phố để tiến hành sáp nhập đảm bảo cụ thể, chính xác, khách quan làm cơ sở cho việc kiện toàn bộ máy và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, đồng thời để cơ quan có thẩm quyền quyết định thực hiện các chính sách liên quan cho phù hợp. Việc triển khai thực hiện sáp nhập phải đảm bảo khoa học, thuận lợi trong việc quản lý của chính quyền, phù hợp với điều kiện tại cơ sở, tôn trọng phong tục tập quán và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng pháp luật... 

Trên cơ sở chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Đạ Tẻh đã có Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 3/7/2019 về thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Theo đó, riêng việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính xã Hương Lâm vào Đạ Lây, Hà Đông vào Mỹ Đức sẽ tiến hành theo lộ trình: Năm 2019 sẽ hoàn thành việc sáp nhập kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư cho CBCCVC sau khi sáp nhập. Năm 2020, sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại 2 đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập; tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và giải quyết chế độ chính sách đối với những người dôi dư sau Đại hội Đảng bộ cấp xã tại 2 đơn vị hành chính mới. Năm 2021, tổ chức thành công bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 hai xã mới hình thành sau khi sáp nhập. 

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready