Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc Hội : Tăng thêm 5% ĐBQH hoạt động chuyên trách là cần thiết
Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Quốc Hội : Tăng thêm 5% ĐBQH hoạt động chuyên trách là cần thiết 

(LĐ online) - Sáng 26/5, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành chương trình nghị sự về nhiều nội dung quan trọng. Phiên làm việc buổi sáng dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

 

ĐBQH Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng tham gia góp ý cho Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

 

Tham dự tại đầu cầu Lâm Đồng có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nguyễn Tạo, ĐBQH K’Nhiễu, đại diện ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

 

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

 

Một số ý kiến đại biểu cho rằng phạm vi sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội còn hẹp, đề nghị nên sửa đổi toàn diện và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành mới được thực hiện hơn 04 năm, về cơ bản đang phát huy hiệu quả. Qua nghiên cứu các ý kiến của ĐBQH, có một số nội dung có liên quan trực tiếp đến quy định của Hiến pháp năm 2013 nên cần có thời gian nghiên cứu thấu đáo; một số vấn đề thuộc phạm vi điều chỉnh của các luật khác hoặc được quy định trong Nội quy kỳ họp Quốc hội, Quy chế hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay đề án, văn bản khác. 

 

Bên cạnh đó, cũng có những nội dung đề xuất nhưng qua thảo luận ý kiến còn rất khác nhau và chưa tìm được phương án xử lý có tính thuyết phục cao. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ từng nội dung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xin phép Quốc hội tại kỳ họp này chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung một số nội dung đã có sự đồng thuận, thống nhất cao trong Luật Tổ chức Quốc hội nhằm kịp thời thể chế hóa nghị quyết của Đảng và trong phạm vi khuôn khổ quy định của Hiến pháp để có thể thực hiện được ngay, bảo đảm tính ổn định của Luật và của công tác cán bộ, tổ chức bộ máy nhà nước; còn các nội dung khác sẽ trình Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp khi đã có sự nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. 

 

Về tiêu chuẩn đối với ĐBQH (Điều 22), qua thảo luận, một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn ĐBQH. Bên cạnh đó, ĐBQH hoạt động chuyên trách ở trung ương, ở địa phương còn phải có thêm một số tiêu chuẩn riêng để làm cơ sở cho công tác bố trí cán bộ và theo dõi, đánh giá trong quá trình làm nhiệm vụ đại biểu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với ĐBQH nói chung và ĐBQH hoạt động chuyên trách nói riêng là nhu cầu chính đáng và cần thiết nhằm nâng cao chất lượng của ĐBQH, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo của Đảng trong quá trình lựa chọn, giới thiệu cán bộ ứng cử ĐBQH trong các nhiệm kỳ qua. Bên cạnh các tiêu chuẩn chung của ĐBQH đã được Luật Tổ chức Quốc hội quy định, trong các văn bản chỉ đạo của Đảng còn đề ra nhiều tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể (như về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, lĩnh vực chuyên môn, vị trí công tác, kinh nghiệm, uy tín, độ tuổi...) với quy trình đề cử, giới thiệu chặt chẽ hơn nhằm phát hiện, lựa chọn được những cán bộ xứng đáng, có năng lực, phẩm chất phù hợp để giới thiệu ứng cử ĐBQH làm cơ sở cho cử tri xem xét, đánh giá, bầu chọn làm người đại diện cho mình tại Quốc hội. 

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy các tiêu chuẩn của ĐBQH quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành đã thể hiện đầy đủ các năng lực, phẩm chất mà người ĐBQH phải có, cụ thể hóa quyền ứng cử ĐBQH đã được Hiến pháp quy định để áp dụng chung cho cả ĐBQH là người do các cơ quan, tổ chức, do Đảng giới thiệu và ĐBQH là người ngoài Đảng, người tự ứng cử. Do đó, xin phép Quốc hội cho giữ các nội dung này và không bổ sung các tiêu chuẩn trong Đảng làm tiêu chuẩn chung cho các ĐBQH. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH để cụ thể hóa trong Đề án bầu cử ĐBQH khóa XV cũng như trong các quy định về tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá cán bộ phù hợp với từng nhóm đối tượng (ĐBQH hoạt động chuyên trách, ĐBQH kiêm nhiệm, ĐBQH tái cử...) nhằm tạo điều kiện cho cử tri lựa chọn, bầu ra được những đại biểu thực sự xứng đáng làm người đại diện cho mình tại Quốc hội.

 

Các đại biểu Quốc hội ở các điểm cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước đã tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

 

Tham gia phát biểu góp ý trực tuyến cho Dự thảo Luật, ĐBQH Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng) cho rằng: Điều 43 của Dự thảo Luật chưa thể hiện được đầy đủ địa vị pháp lý của Đoàn ĐBQH cần phải có tính độc lập tương đối để thực hiện chức năng giám sát, góp phần vào kiểm soát quyền lực Nhà nước tại địa phương. Vì vậy, Đoàn ĐBQH không đơn thuần là tổ chức tập hợp các ĐBQH được bầu ở một tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương, mà cần phải xác định chức năng, nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH một cách đầy đủ, cụ thể hơn, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Đoàn ĐBQH và ĐBQH, nhằm từng bước bảo đảm cho Đoàn ĐBQH hoạt động tích cực hơn, hiệu quả hơn giữa hai kỳ họp của Quốc hội. Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu một số điều ở Chương 3 hoạt động của Đoàn ĐBQH tại quy chế hoạt động của ĐBQH và Đoàn ĐBQH năm 2002 Quốc hội khóa 11, đặc biệt là các chế định về mối quan hệ của Đoàn ĐBQH.

 

Về tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách, chế định ĐBQH chuyên trách ở địa phương đã được Luật Tổ chức Quốc hội quy định gần 20 năm qua (từ Quốc hội khóa 11 đến nay). ĐBQH chuyên trách qua các khóa đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình, đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH, tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương. Tôi tán thành quy định “Số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách ít nhất là 40% tổng số ĐBQH” để đáp ứng yêu cầu đổi mới, sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, góp phần quan trọng cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội thì việc quy định tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách tăng thêm 5% so với trước đây là cần thiết, làm cơ sở để thực hiện công tác quy hoạch, chuẩn bị cán bộ, từ đó góp phần tăng được số lượng ĐBQH hoạt động chuyên trách trên thực tế bảo đảm chất lượng của ĐBQH chuyên trách. Còn việc có hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND cấp tỉnh hay không cũng cần xem xét thấu đáo, khoa học trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này, tránh thực hiện máy móc, mang tính lắp ghép, cơ học, quan trọng vẫn là làm sao để tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

 

Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

 

Buổi chiều, các đại biểu sẽ được nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư. 

 

NGUYỆT THU

 

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready