Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức nổi bật > Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) 
Trong 2 ngày 19-20/3/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; Triển khai Kế hoạch số 32 của BTV Tỉnh ủy thực hiện NQTW4 “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Đồng chí Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
quán triệt Nghị quyết "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Quán triệt Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng chí Huỳnh Đức Hòa - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên; đồng thời tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt 3 vấn đề cấp bách, đó là: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tập trung phân tích 4 nhóm giải pháp Nghị quyết nêu ra: Về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Yêu cầu trong quá trình tổ chức nghiên cứu và triển khai thực hiện, cần chú trọng quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách và những giải pháp mà các chỉ thị, nghị quyết đã đề ra. Đồng thời, trên cơ sở nắm vững các quan điểm, chủ trương, đường lối để tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, tính tư tưởng nhằm đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; tăng cường phê bình và tự phê bình, phê phán các biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ Đảng; nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ gắn với triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Đ/c Nguyễn Xuân Tiến - UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, CHủ tịch UBND Tỉnh
quán triệt Nghị quyết " Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ
nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020".

 Tiếp đó, hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Nghị quyết nêu rõ, hệ thống kết cấu hạ từng ở nước ta còn nhiều hạn chế, yếu kém, lạc hậu, thiếu đồng bộ, kém tính kết nối, hiện đang là điểm nghẽn của quá trình phát triển. Những quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống kết cấp hạ tầng kinh tế -xã hội là phải hiện đại, đồng bộ trên phạm vi cả nước, từng ngành, từng vùng và từng địa phương; huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội; xác định đây là nhiệm vụ chung của toàn xã hội; phải gắn với an ninh quốc phòng, xóa đói giảm nghèo… Mục tiêu là phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tập trung nguồn lực cho 4 lĩnh vực trọng tâm: Hạ tầng giao thông, hạ tầng cung cấp điện và hạ tầng đô thị lớn.

Chiều cùng ngày, hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Sĩ Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phổ biến Kế hoạch số 32 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI). Trong đó chỉ rõ nội dung và cách tổ chức học tập, nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương, Chỉ thị, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị; nội dung kiểm điểm, đối tượng kiểm điểm và nơi kiểm điểm, phương châm, phương pháp tiến hành (Báo Lâm Đồng sẽ trích đăng một số nội dung Kế hoạch 32 của Tỉnh ủy). Hội nghị cũng được nghe hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của các Ban Xây dựng Đảng.

 

Đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham dự học tập Nghị quyết TW4.

Sau khi nghe quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch của Tỉnh ủy và các văn bản Hướng dẫn của các Ban Xây dựng Đảng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, sáng 20/3, hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các vấn đề mà Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Hướng dẫn của thực hiện Nghị quyết của các Ban Xây dựng Đảng đặt ra. Các ý kiến đều thống nhất cao với Trung ương về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, khẳng định Nghị quyết đã chọn đúng, trúng các vấn đề cấp bách, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp có tính khả thi để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Huỳnh Đức Hòa đã phân tích làm rõ một số vấn đề các đại biểu quan tâm như: Phương thức lãnh đạo của Đảng; nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, tổ chức cán bộ; công tác phê bình và tự phê bình… Đặc biệt về vấn đề phê bình và tự phê bình, nhất là việc góp ý cho cấp trên, đồng chí nhấn mạnh: Mỗi cán bộ đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải tự giác gương mẫu làm trước, góp ý phê bình trên tinh thần thẳng thắn, trí tuệ, dân chủ, chân thành cùng tiến bộ…

Các tin khác

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam