Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT

ĐƠN VỊ

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM QĐ CÔNG BỐ

Số TTHC

Cấp Sở , ngành (1370 TTHC)

1

Ủy ban nhân dân tỉnh

QĐ 2044/QĐ-UBND ngày 11/10/2018

60 TTHC

2

Sở Tài chính

QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

25 TTHC

3

Sở Thông tin và Truyền thông

QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 37 TTHC

4

Sở Nội vụ

QĐ 2475/QĐ-UBND ngày 8/11/2018

37 TTHC

QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

35 TTHC

QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

09 TTHC

5

Sở Giáo dục và Đào tạo

QĐ 2540/QĐ-UBND ngày 17/11/2016

39 TTHC

6

Sở Tư pháp

QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

9 TTHC

QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

3 TTHC

QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

153 TTHC

7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

QĐ 1369/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

125 TTHC

8

Sở Y tế

QĐ 983/QĐ-UBND ngày 8/5/2017

6 TTHC

QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

136 TTHC

9

Sở Ngoại vụ

QĐ 2340/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

5 TTHC

10

Sở Xây dựng

QĐ 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

59 TTHC

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

86 TTHC

12

Sở Khoa học và Công nghệ

QĐ 227/QĐ-UBND ngày 11/2/2019

66 TTHC

13

Sở Công thương

QĐ 182/QĐ-UBND ngày 28/01/2019

114 TTHC

QĐ 2602/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

14

Thanh Tra tỉnh

QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

10 TTHC

15

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

QĐ 2377/QĐ-UBND ngày 19/11/2018

116 TTHC

16

Ban Dân tộc

QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

2 TTHC

17

Ban quản lý các Khu công nghiệp

QĐ 411/QĐ-UBND ngày 05/03/2019

46 TTHC

18

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

QĐ 2035/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

101 TTHC

QĐ 111/QĐ-UBND ngày 18/01/2019

19

Sở Giao thông Vận tải

QĐ 1257/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

76 TTHC

QĐ 2226/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

3 TTHC

20

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QĐ 1794/QĐ-UBND ngày 11/9/2018

105 TTHC

Cấp huyện (321 TTHC)

1

Lĩnh vực LĐTBXH

QĐ 2035/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

49 TTHC

2

Lĩnh vực Nội vụ

QĐ 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

21 TTHC

  Lĩnh vực Nội vụ (khen thưởng) QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

08 TTHC

3

Lĩnh vực Nội vụ (tôn giáo)

QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

8 TTHC

4

Lĩnh vực Tư pháp

QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

28 TTHC

5

Lĩnh vực Giáo dục

QĐ 1631/QĐ-UBND ngày 25/7/2017

32 TTHC

6

Lĩnh vực Thanh tra

QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

10 TTHC

7

Nông nghiệp

QĐ 2258 /QĐ-UBND ngày 18/10/2017

37 TTHC

8

Thông tin và Truyền thông

QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

6 TTHC

9

Lĩnh vực đất đai

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

7 TTHC

10

Lĩnh vực văn hóa, gia đình và du lịch

QĐ 1794/QĐ-UBND ngày 11/9/2018

10 TTHC

11

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

3 TTHC

12

Lĩnh vực tài nguyên nước

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

1 TTHC

13

Lĩnh vực công thương

QĐ 2602/QĐ-UBND ngày 19/12/2018

18 TTHC

14

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

QĐ 1369/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

28 TTHC

15

Lĩnh vực tài chính

QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

4 TTHC

16

Lĩnh vực y tế

QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

2 TTHC

17

Lĩnh vực ngoại vụ

QĐ 2544/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

1 TTHC

18

Lĩnh vực xây dựng

QĐ 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

11 TTHC

19

Lĩnh vực giao thông vận tải

QĐ 1555/QĐ-UBND ngày 07/7/2009

1 TTHC

QĐ 1257/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

8 TTHC

QĐ 2226/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

1 TTHC

20

Lĩnh vực dân tộc

QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

2 TTHC

21

Lĩnh vực môi trường

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

2 TTHC

22

Lĩnh vực bồi thường nhà nước

QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

2 TTHC

23

Thủ tục hành chính đặc thù

QĐ 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

21 TTHC

Cấp xã (140 TTHC)

1

Lĩnh vực LĐTBXH

QĐ 111/QĐ-UBND ngày 18/01/2019

47 TTHC

QĐ 2035/QĐ-UBND ngày 10/10/2018

2

Lĩnh vực Nội vụ (tôn giáo)

QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

10 TTHC

3

Lĩnh vực Nội vụ (thi đua)

QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

5 TTHC

4

Lĩnh vực Tư pháp

QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

32 TTHC

5

Lĩnh vực Giáo dục

QĐ 1632/QĐ-UBND ngày 25/7/2017

5 TTHC

6

Lĩnh vực Thanh tra

QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

8 TTHC

7

Lĩnh vực Nông nghiệp

QĐ 2259/QĐ-UBND ngày 18/10/2017

5 TTHC

8

Lĩnh vực Xây dựng

QĐ 2312/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

bãi bỏ 2 TTHC

9

Lĩnh vực Y tế

QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

6 TTHC

10

Lĩnh vực công thương

QĐ 2474/QĐ-UBND ngày 03/12/2018

bãi bỏ 4 TTHC

11

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

2 TTHC

12

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

QĐ 1369/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

2 TTHC

13

Lĩnh vực tài chính

QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

1 TTHC

14

Lĩnh vực văn hóa, gia đình và du lịch

QĐ 1794/QĐ-UBND ngày 11/9/2018

3 TTHC

15

Lĩnh vực bồi thường nhà nước QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

1 TTHC

16

Lĩnh vực dân tộc

QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

2 TTHC

17

Lĩnh vực môi trường QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

1 TTHC

18

Lĩnh vực đất đai QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

1 TTHC

19

Lĩnh vực Giao thông vận tải

QĐ 1257/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

8 TTHC

QĐ 2226/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

1 TTHC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

jQuery Show Hide Elements Using Select Box

 Thủ tục hành chính của VPUBND tỉnh

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 60 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 - Thành lập Hội đồng thẩm định ĐTM - Thành lập Hội đồng thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường; - Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường (Đề án bảo vệ môi trường chi tiết) Môi trường
2 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); 2. Phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; 3. Phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường. Môi trường
3 Cấp gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Khoáng sản
4 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản Khoáng sản
5 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
6 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Khoáng sản
7 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng sản
8 Cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước) - Lĩnh vực Giáo dục Giáo dục - Đào tạo
9 Cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Môi trường Môi trường
10 Cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Thủy điện, Công nghiệp Công nghiệp
11 Cấp Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa - Thể thao - Du lịch
12 Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Điện và Công nghiệp Công nghiệp
13 Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Môi trường Môi trường
14 Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch Văn hóa - Thể thao - Du lịch
15 Cấp Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư lĩnh vực giáo dục Giáo dục - Đào tạo
16 Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất (lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm) Tài nguyên nước
17 Cấp, gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác nước mặt (dưới 2m3/s đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản và dưới 2.000kw cho hệ thống phát điện và dưới 50.000m3/ngày đêm với mục đích khác) Tài nguyên nước
18 Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất (với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm) Tài nguyên nước
19 Cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tài nguyên nước
20 Cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ. Tài nguyên nước
21 Chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài Kế hoạch đầu tư
22 Chấp thuận chủ trương điều chỉnh nội dung đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài Kế hoạch đầu tư
23 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức Đất đai
24 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Khoáng sản
25 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Khoáng sản

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính - Ban QLKCN

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 46 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động Lao động
2 Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
3 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Cấp giấy chứng nhận đầu tư
4 Thủ tục Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài Lao động
5 Thủ tục Cấp giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài 1.1 Trình tự thực hiện: Văn phòng đại diện
6 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong trường hợp sửa chữa, cải tạo Xây dựng
7 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án Xây dựng
8 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trường hợp di dời công trình Xây dựng
9 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
10 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động Lao động
11 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Văn phòng đại diện
12 Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng
13 Thủ tục cung cấp thông tin về dự án đầu tư.
14 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
15 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án
16 Thủ tục chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Văn phòng đại diện
17 Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
18 Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
19 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định toà án, trọng tài Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
20 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
21 Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
22 Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
23 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài Văn phòng đại diện
24 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình Xây dựng
25 Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính - Sở Khoa học & Công nghệ

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 47 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Khoa học Công nghệ
2 Thủ tục Cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa
3 Thủ tục Cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
4 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ lần đầu Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Khoa học Công nghệ
6 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Khoa học Công nghệ
7 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
8 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
9 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
11 Thủ tục Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân
12 Thủ tục Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
13 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
14 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
15 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
16 Thủ tục Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân
17 Thủ tục Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
18 Thủ tục Cấp mới giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
19 Thủ tục Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân
20 Thủ tục Công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
21 Thủ tục Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. Khoa học Công nghệ
22 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý)
23 Thủ tục Đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Khoa học Công nghệ
24 Thủ tục Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam Khoa học Công nghệ
25 Thủ tục Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính - Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 105 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di Sản Văn hóa
2 Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di Sản Văn hóa
3 Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Du lịch Lữ hành
4 Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Du lịch Lữ hành
5 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình
6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di Sản Văn hóa
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn Thể dục Thể thao
8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá Thể dục Thể thao
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông Thể dục Thể thao
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo Thể dục Thể thao
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo Thể dục Thể thao
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng Thể dục Thể thao
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin Thể dục Thể thao
14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao Thể dục Thể thao
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billards & Snooker Thể dục Thể thao
16 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, lặn Thể dục Thể thao
17 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay có động cơ Thể dục Thể thao
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao Thể dục Thể thao
19 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam Thể dục Thể thao
20 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quần vợt Thể dục Thể thao
21 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Quyền anh Thể dục Thể thao
22 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo Thể dục Thể thao
23 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thẩm mỹ Thể dục Thể thao
24 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Vũ đạo giải trí Thể dục Thể thao
25 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga Thể dục Thể thao

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính - Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 116 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn
2 Bố trí, ổn định dân di cư ngoài tỉnh Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn
3 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Quản lý chất lượng Nông Lâm Thủy Sản
6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES (Trường hợp không kinh doanh, buôn bán quốc tế) Lâm Nghiệp
8 Cấp giấy Chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và Phụ lục II, III của CITES. Lâm Nghiệp
9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật
10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật
11 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (đối với các cơ sở chỉ đóng gói phân bón) Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật
13 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật trên cạn tham gia hội chợ, triển lãm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
14 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
15 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
16 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật
17 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn
18 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate Of Free Sale - Cfs) đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi... Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
19 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu. Lâm Nghiệp
20 Cấp giấy phép khai thác động vật rừng từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của chủ rừng thuộc địa phương quản lý. Lâm Nghiệp
21 Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý. Lâm Nghiệp
22 Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật: Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật
23 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Quản lý chất lượng Nông Lâm Thủy Sản
24 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật
25 Cấp Giấy xác nhận Quảng cáo thuốc thú y Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính - Sở Tư pháp

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 165 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
2 Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam Hộ tịch, quốc tịch (Cấp tỉnh)
3 Bổ nhiệm Giám định viên tư pháp Giám định tư pháp
4 Bộ thủ tục Hành chính cấp huyện
5 Bộ Thủ tục Hành chính cấp xã
6 Cấp bản sao văn bản công chứng Công chứng
7 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
8 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh, công ty luật nước ngoài Luật sư
9 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp Đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
10 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài , Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
11 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, nguời đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của văn phòng. Giám định tư pháp
12 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
13 Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý
14 Cấp lại Thẻ công chứng viên Công chứng
15 Cấp lại Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
16 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
17 Cấp phép thành lập Văn phòng Giám định tư pháp Giám định tư pháp
18 Cấp Thẻ đấu giá viên Đấu giá tài sản
19 Cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
20 Công chứng bản dịch Công chứng
21 Công chứng di chúc Công chứng
22 Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản Công chứng
23 Công chứng hợp đồng ủy quyền Công chứng
24 Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng Công chứng
25 Công chứng hợp đồng, giao dịch soạn thảo sẵn Công chứng

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính - Sở Y tế

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 136 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
2 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu
3 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu
4 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ
5 Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND
6 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
7 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
8 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
9 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
10 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
11 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
13 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc,
14 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ
15 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc phóng xạ
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa Điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế(Cơ sở bán buôn thuố
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu
18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán lẻ dược liệu
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
20 Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật hoặc sinh con có dị dạng dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học
21 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
22 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
23 Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ.
24 Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
25 Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính - Sở giao thông Vân tải

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 76 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ
2 Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ
3 Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Đường bộ
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Đường bộ
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ
8 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
9 Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ
10 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
11 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ
12 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ
13 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam, Campuchia Đường bộ
14 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ
15 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý Đường bộ
16 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Đường bộ
17 Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ
18 Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Đường bộ
21 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
22 Cấp Lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Đường bộ
23 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
24 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ
25 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép Đường bộ

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính - Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 49 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 1.1.Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu trường trung cấp: Dạy nghề
2 1.2.Thủ tục chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Dạy nghề
3 1.3.Thủ tục giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Dạy nghề
4 1.4.Thủ tục đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Dạy nghề
5 1.5.Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Dạy nghề
6 1.6.Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với doanh nghiệp: Dạy nghề
7 1.7.Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp: Dạy nghề
8 1.8. Thủ tục xác nhận doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Dạy nghề
9 1.9. Hỗ trợ các doanh nghiệp và hợp tác xã đào tạo nghề cho lao động: Dạy nghề
10 2.1. Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Việc làm - an toàn lao động
11 2.2. Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Việc làm - an toàn lao động
12 2.3. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
13 2.4 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp Việc làm - an toàn lao động
14 2.5. Thủ tục Đăng ký hợp đồng lao động cá nhân (xuất khẩu lao động). Việc làm - an toàn lao động
15 2.6. Thủ tục cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của Tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động. Việc làm - an toàn lao động
16 2.7. Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp Việc làm - an toàn lao động
17 3.1. Thủ tục xếp hạng doanh nghiệp có vốn nhà nước: Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội
18 4.1. Thủ tục tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: Bảo trợ xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em.
19 4.2. Thủ tục cấp mới Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật: Bảo trợ xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em.
20 4.3. Thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật: Bảo trợ xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em.
21 4.4. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi: Bảo trợ xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em.
22 4.5. Thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi: Bảo trợ xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em.
23 4.6. Thủ tục công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật: Bảo trợ xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em.
24 4.7. Thủ tục gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật: Bảo trợ xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em.
25 5.1. Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện: Phòng Chống tệ nạn Xã hội

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính - Sở Nội vụ

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 81 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ quản lý Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
2 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Lĩnh vực Công tác thanh niên
3 Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Lĩnh vực Xây dựng chính quyền
4 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
5 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Lĩnh vực lưu trữ
6 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
7 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
8 Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ Lĩnh vực lưu trữ
9 Thủ tục công nhận Qũy đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
10 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Qũy Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
11 Thủ tục chia; tách; sáp nhập; hợp nhất Hội Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
12 Thủ tục cho phép Hội đặt văn phòng đại diện Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
13 Thủ tục cho phép Qũy hoạt động sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Lĩnh vực Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
14 Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo Tôn giáo
15 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh Lâm Đồng Tôn giáo
16 Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Tôn giáo
17 Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh Lâm Đồng Tôn giáo
18 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích Tôn giáo
19 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh Lâm Đồng Tôn giáo
20 Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh Lâm Đồng Tôn giáo
21 Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở tỉnh Lâm Đồng Tôn giáo
22 Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở tỉnh Lâm Đồng theo quy định của hiến chương của tổ chức Tôn giáo
23 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng hoặc ở nhiều tỉnh Tôn giáo
24 Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở tỉnh Lâm Đồng Tôn giáo
25 Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở tỉnh Lâm Đồng Tôn giáo

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính - Sở Tài chính

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 25 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 HIỆP THƯƠNG GIÁ Quản lý Giá Công Sản
2 THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN SỬ DỤNG TÀI SANTR CÔNG TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ Quản lý Giá Công Sản
3 CẤP PHÁT KINH PHÍ ĐÀO TẠO, KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Tài chính ngân sách
4 CẤP TẠM ỨNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM CHO CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Quản lý Giá Công Sản
5 ĐĂNG KÝ GIÁ Quản lý Giá Công Sản
6 ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH Tài chính ngân sách
7 HOÀN TRẢ HOẶC KHẤU TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ NỘP HOẶC TIỀN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ TRẢ VÀO NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI Tài chính ngân sách
8 KÊ KHAI GIÁ Quản lý Giá Công Sản
9 Mẫu số: 01/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH Tên dự án: Tên công trình, hạng mục công trình: Chủ đầu tư: Cấp quyết định đầu tư: Địa điểm xây dựng: Quy mô công Quản lý đầu tư
10 QUYẾT ĐỊNH BÁN TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
11 QUYẾT TOÁN KINH PHÍ SẢN PHẨM CÔNG ÍCH GIỐNG NÔNG NGHIỆP, THỦY SẢN Tài chính doanh nghiệp
12 THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM Quản lý đầu tư
13 THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH (DỰ ÁN DO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH) Quản lý đầu tư
14 THỦ TỤC MUA HÓA ĐƠN LẺ Quản lý Giá Công Sản
15 THỦ TỤC MUA QUYỂN HÓA ĐƠN Quản lý Giá Công Sản
16 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
17 THỦ TỤC QUYẾT ĐINH TIÊU HỦY TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
18 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
19 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TỰ NGUYỆN TRẢ LẠI TÀI SẢN CHO NHÀ NƯỚC Quản lý Giá Công Sản
20 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỞNG HỢP THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A,B, C, D, Đ VÀ E KHOẢN 1 ĐIỀU 41 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
21 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, BỊ HỦY HOẠI Quản lý Giá Công Sản
22 THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN SỬ DỤNG YÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ MỤC ĐÍCH LIÊN DOANH, KIÊN KẾT Quản lý Giá Công Sản
23 THỦ TỤC XÁC LẬP SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN TẬP TRUNG Quản lý Giá Công Sản
24 THỦ TỤC XỬ LÝ TÀI SẢN BỊ HƯU HỎNG, KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC HOẶC KHÔNG CÒN NHU CẦU SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN Quản lý Giá Công Sản
25 THỦ TỤC XỬ LÝ TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐĐỘNG CỦA DỰ ÁN KHI DỰ ÁN KẾT THÚC Quản lý Giá Công Sản

 Thủ tục hành chính - Sở Xây dựng

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 59 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 01. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư
2 02. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án tái thiết khu đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
3 03. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.
4 04. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
5 05. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh
6 06. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.
7 07. Điều chỉnh các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh
8 08. Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.
9 09. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng
10 10. Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn
11 11. Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin
12 12. Chấp thuận chủ trương dự án ĐTXD nhà ở thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 (trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công)
13 13. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (cấp tỉnh)
14 14. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh
15 15. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh
16 16. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh
17 17. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn
18 18. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu t
19 19. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án c
20 20. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn
21 21. Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn
22 22. Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có
23 23. Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
24 24. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách nát/thất lạc)
25 25. Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính cấp huyện

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 335 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai Thành phố: Kinh tế - Công thương
2 Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Thành phố: Kinh tế - Công thương
3 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối vói cộng đồng dân cư thôn (của công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
4 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
5 Thẩm định và thông báo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hành năm Thành phố: Tài chính
6 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thành phố: LĐTBXH
7 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền hàng năm của hộ gia đình, cá nhân. Thành phố : Tài nguyên và Môi trường
8 Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện Thành phố: Tài chính
9 Báo cáo kê khai tài sản nhà nước Thành phố: Tài chính
10 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường Thành phố: Nội vụ - Hội
11 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Thành phố: LĐTBXH
12 Bố trí, ổn định dân cư ngoài huyện trong tỉnh Thành phố: Kinh tế - Nông nghiệp
13 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện Thành phố: Kinh tế - Nông nghiệp
14 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc Thành phố: Giáo dục đào tạo
15 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản đã được Phòng Tư pháp chứng thực Thành phố: Tư pháp - Chứng thực - Phổ biến GDPL
16 Cấp bản sao từ sổ gốc Thành phố: Tư pháp - Chứng thực - Phổ biến GDPL
17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Thành phố: Tư pháp - Chứng thực - Phổ biến GDPL
18 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
19 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Thành phố: LĐTBXH
20 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Thành phố: Kinh tế - Lâm nghiệp
21 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thành phố: Kinh tế - Nông nghiệp
22 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống Thành phố: Y tế
23 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm và cấp lại khi hết hiệu lực trước 30 ngày Thành phố: Kinh tế - Công thương
24 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Thành phố: Kinh tế - Nông nghiệp
25 Cấp giấy chứng nhận cửa hàng bán lẻ LPG chai Thành phố: Kinh tế - Công thương

Previous Page 1-25 Next Page

 Thủ tục hành chính cấp xã

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 88 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
2 Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch tại UBND cấp xã nơi quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch Cấp xã: Tư pháp
4 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp xã: Công nghiệp
5 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Cấp xã: Tư pháp
6 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp xã: Công nghiệp
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Cấp xã: Công nghiệp
8 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Thành phố: Thanh tra
9 Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Cấp xã: Khiếu nại - Tố cáo
10 Công nhận báo cáo viên pháp luật Cấp xã : Tư pháp - PBGDPL
11 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Cấp xã: Văn hóa thông tin
12 Công nhận gia đình văn hóa Cấp xã: Văn hóa thông tin
13 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Cấp xã: Lao động & TBXH
14 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Cấp xã: Lao động & TBXH
15 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp xã: Dân tộc
16 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Cấp xã: Giáo dục và Đào tạo
17 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Cấp xã: Giáo dục và Đào tạo
18 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
19 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
20 Chứng thực di chúc Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
21 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
22 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
23 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
24 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp xã: Tư pháp - Chứng thực
25 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Cấp xã: Lao động & TBXH

Previous Page 1-25 Next Page

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
ipv6 ready