Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

ĐƠN VỊ

QĐ CÔNG BỐ

Số TTHC

Cấp Sở , ngành (1512 TTHC : 1506 TTHC + 6 TTHC đặc thù)

1

Sở Tài chính

QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

29 TTHC

QĐ 2381/QĐ-UBND ngày 8/11/2019

QĐ 1884/QĐ-UBND ngày 4/09/2019

2

Sở Thông tin và Truyền thông

QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

 38 TTHC

QĐ 1885/QĐ-UBND ngày 4/09/2019

QĐ 917/QĐ-UBND ngày 20/05/2020

3

Sở Nội vụ

QĐ 2475/QĐ-UBND ngày 8/11/2018

80 TTHC

QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

QĐ 2122/QĐ-UBND ngày 30/09/2019

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 4/7/2019

75 TTHC

QĐ 985/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

5

Sở Tư pháp

QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

165 TTHC

QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

QĐ 1256/QĐ-UBND ngày 10/06/2019

QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

QĐ 662/QĐ-UBND ngày 8/4/2020

128 TTHC

QĐ 2236/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

7

Sở Y tế

QĐ 653/QĐ-UBND ngày 07/04/2020

171 TTHC

QĐ 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

QĐ 843/QĐ-UBND ngày 14/5/2020

Sở Y tế ( Cơ sở Khám chữa bệnh)

QĐ 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

14 TTHC

8

Sở Ngoại vụ

QĐ 2340/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

8 TTHC

QĐ 2216/QĐ-UBND ngày 14/10/2019

QĐ 1008/QĐ-UBND ngày 2/6/2020

9

Sở Xây dựng

QĐ 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2019

58 TTHC

QĐ 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

QĐ 1658/QĐ-UBND ngày 01/08/2019

97 TTHC

QĐ 2377/QĐ-UBND ngày 7/11/2019
QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019
QĐ 417/QĐ-UBND ngày 4/3/2020

QĐ 1069/QĐ-UBND ngày 10/06/2020

11

Sở Khoa học và Công nghệ

QĐ 1419/QĐ-UBND ngày 1/7/2019

65 TTHC

QĐ 227/QĐ-UBND ngày 11/2/2019

QĐ 2087/QĐ-UBND ngày 26/09/2019

12

Sở Công thương

QĐ 789/QĐ-UBND ngày 10/04/2019

122 TTHC

QĐ 2120/QĐ-UBND ngày 30/09/2019

QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 20/12/2019
QĐ 1717/QĐ-UBND ngày 13/08/2019
QĐ 793/QĐ-UBND ngày 05/05/2020

QĐ 1203/QĐ-UBND ngày 02/07/2020

13

Thanh Tra tỉnh

QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

10 TTHC

QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 01/11/2019

14

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

QĐ 663/QĐ-UBND ngày 8/4/2020

90 TTHC

QĐ 2165/QĐ-UBND ngày 4/10/2019
QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 9/7/2019
QĐ 268/QĐ-UBND ngày 6/2/2020

QĐ 1222/QĐ-UBND ngày 6/7/2020

15

Ban Dân tộc

QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

2 TTHC

16

Ban quản lý các Khu công nghiệp

QĐ 1636/QĐ-UBND ngày 31/07/2019

45 TTHC

QĐ 411/QĐ-UBND ngày 05/03/2019

17

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

QĐ 652/QĐ-UBND ngày 07/04/2020

107 TTHC

QĐ 1194/QĐ-UBND ngày 03/06/2019

QĐ 1948/QĐ-UBND ngày 12/09/2019
QĐ 1702/QĐ-UBND ngày 12/08/2019

QĐ 836/QĐ-UBND ngày 13/05/2020

18

Sở Giao thông Vận tải

QĐ 654/QĐ-UBND ngày 07/04/2020

77 TTHC

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/04/2019

QĐ 1679/QĐ-UBND ngày 06/08/2019
QĐ 1940/QĐ-UBND ngày 11/09/2019

QĐ 99/QĐ-UBND ngày 16/01/2020

19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

QĐ 816/QĐ-UBND ngày 8/05/2020

125  TTHC

20

Thủ tục hành chính đặc thù

QĐ 1930/QĐ-UBND ngày 01/09/2016

6 TTHC

Cấp huyện (332 TTHC : 311 TTHC + 21 TTHC đặc thù)

1

Lĩnh vực LĐTBXH

QĐ 652/QĐ-UBND ngày 07/04/2020

52 TTHC

QĐ 1194/QĐ-UBND ngày 03/06/2019
QĐ 836/QĐ-UBND ngày 13/05/2020

QĐ 1948/QĐ-UBND ngày 12/09/2019

2

Lĩnh vực Nội vụ

QĐ 165/QĐ-UBND ngày 20/01/2017

21 TTHC

3

Lĩnh vực Nội vụ (viên chức) QĐ 2122/QĐ-UBND ngày 30/09/2019

4 TTHC

4

Lĩnh vực Nội vụ (khen thưởng)

QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

08 TTHC

5

Lĩnh vực Nội vụ (tôn giáo)

QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

8 TTHC

6

Lĩnh vực Tư pháp

QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

28 TTHC

7

Lĩnh vực Giáo dục

QĐ 1454/QĐ-UBND ngày 4/7/2019

37 TTHC

QĐ 985/QĐ-UBND ngày 29/5/2020

8

Lĩnh vực Thanh tra

QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

10 TTHC

QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 01/11/2019

9

Nông nghiệp

QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 9/7/2019

18 TTHC

QĐ 663/QĐ-UBND ngày 8/4/2020
QĐ 268/QĐ-UBND ngày 6/2/2020

QĐ 1222/QĐ-UBND ngày 6/7/2020

10

Thông tin và Truyền thông

QĐ 1833/QĐ-UBND ngày 12/9/2018

6 TTHC

11

Lĩnh vực đất đai

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

7 TTHC

12

Lĩnh vực văn hóa, gia đình và du lịch

QĐ 816/QĐ-UBND ngày 8/05/2020

18 TTHC

13

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

3 TTHC

14

Lĩnh vực tài nguyên nước

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

1 TTHC

15

Lĩnh vực công thương

QĐ 789/QĐ-UBND ngày 10/04/2019

19 TTHC

QĐ 2648/QĐ-UBND ngày 20/12/2019

QĐ 793/QĐ-UBND ngày 05/05/2020

16

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

QĐ 2236/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

21 TTHC

17

Lĩnh vực tài chính

QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

4 TTHC

18

Lĩnh vực y tế

QĐ 843/QĐ-UBND ngày 14/5/2020

10 TTHC

QĐ 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

19

Lĩnh vực ngoại vụ

QĐ 1008/QĐ-UBND ngày 2/6/2020

0 TTHC

QĐ 2544/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

20

Lĩnh vực xây dựng

QĐ 1255/QĐ-UBND ngày 10/6/2019

10 TTHC

QĐ 2263/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

21

Lĩnh vực giao thông vận tải

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/04/2019

12 TTHC

22

Lĩnh vực dân tộc

QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

2 TTHC

23

Lĩnh vực môi trường

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

3 TTHC

QĐ 417/QĐ-UBND ngày 4/3/2020

24

Lĩnh vực bồi thường nhà nước

QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

2 TTHC

25

Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm

QĐ 2377/QĐ-UBND ngày 7/11/2019

9 TTHC

26

Thủ tục hành chính đặc thù

QĐ 1930/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

21 TTHC

Cấp xã (155 TTHC)

1

Lĩnh vực LĐTBXH

QĐ 1194/QĐ-UBND ngày 03/06/2019

49 TTHC

QĐ 836/QĐ-UBND ngày 13/05/2020

QĐ 1702/QĐ-UBND ngày 12/08/2019

2

Lĩnh vực Nội vụ (tôn giáo)

QĐ 785/QĐ-UBND ngày 27/4/2018

10 TTHC

3

Lĩnh vực Nội vụ (thi đua)

QĐ 1999/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

5 TTHC

4

Lĩnh vực Tư pháp

QĐ 2870/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

32 TTHC

QĐ 1883/QĐ-UBND ngày 4/09/2019

5

Lĩnh vực Giáo dục

QQĐ 1454/QĐ-UBND ngày 4/7/2019

5 TTHC

6

Lĩnh vực Thanh tra

QĐ 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018

8 TTHC

QĐ 2341/QĐ-UBND ngày 01/11/2019

7

Lĩnh vực Nông nghiệp

QĐ 1484/QĐ-UBND ngày 9/7/2019

8 TTHC

QĐ 2165/QĐ-UBND ngày 04/10/2019

QĐ 268/QĐ-UBND ngày 6/2/2020

8

Lĩnh vực Xây dựng

QĐ 2312/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

0 TTHC ( đã bãi bỏ 2 TTHC)

9

Lĩnh vực Y tế

QĐ 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

2 TTHC

Lĩnh vực Y tế (cơ sở khám chữa bệnh)

QĐ 2224/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

3 TTHC

10

Lĩnh vực công thương

QĐ 789/QĐ-UBND ngày 10/04/2019

2 TTHC

11

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

QĐ 2452/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

6 TTHC

12

Lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

QĐ 267/QĐ-UBND ngày 6/02/2020

3 TTHC

13

Lĩnh vực tài chính

 QĐ 2381/QĐ-UBND ngày 8/011/2019

2 TTHC

 QĐ 2342/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

14

Lĩnh vực văn hóa, gia đình và du lịch

QĐ 816/QĐ-UBND ngày 8/05/2020

5 TTHC

15

Lĩnh vực bồi thường nhà nước

QĐ 2565/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

1 TTHC

16

Lĩnh vực dân tộc

QĐ 1368/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

2 TTHC

17

Lĩnh vực môi trường

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

2 TTHC

QĐ 417/QĐ-UBND ngày 4/3/2020

18

Lĩnh vực đất đai

QĐ 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2019

1 TTHC

19

Lĩnh vực Giao thông vận tải

QĐ 829/QĐ-UBND ngày 17/04/2019

9 TTHC

 

 Liên kết các sở ban ngành

 Liên kết các huyện, thành phố

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready