275. Nhà bảo tàng và di tích 

Museums and monuments

 

 

2005

2008

2009

2010

2011

1. Số nhà bảo tàng (Đơn vị)

Number of museums (Unit)

1

1

1

1

1

Phân theo cấp quản lư

By management level

 

 

 

 

 

Trung ương - Central

-

-

-

-

-

Địa phương - Local

1

1

1

1

1

Phân theo loại bảo tàng

By type of museums

 

 

 

 

 

Bảo tàng quân đội

Army museums

-

-

-

-

-

Bảo tàng lịch sử

Historical museums

-

-

-

-

-

Bảo tàng văn hóa

Cultural museums

-

-

-

-

-

Bảo tàng dân tộc

Ethnic museums

1

1

1

1

1

2. Số lượt người thăm quan bảo tàng
Number of vistors

4.500

5.500

10.000

12.000

16.949

3. Số di tích được xếp hạng
   
Number of ranked monuments

17

23

26

27

27

Phân theo loại di tích

By type of monuments

 

 

 

 

 

Thắng cảnh - Famous landscapes

14

15

16

16

16

Lịch sử - Historical monuments

-

5

7

8

8

Kiến trúc nghệ thuật

Art Architectures

2

2

2

2

2

Khảo cổ -

Archaeological monuments

1

1

1

1

1

Phân theo cấp công nhận

By licence level

 

 

 

 

 

Tỉnh - Province

-

6

8

8

8

Quốc gia - Nation

17

17

18

19

19

Quốc tế - Intermational

-

-

-

-

-