259. Số cán bộ ngành y năm 2011 phân theo huyện, thành phố

Number of medical staffs in 2011 by districts

            Người - Person

 

Bác sĩ và trên đại học Doctor & post graduatcs

Y sĩ và kỹ thuật viên Assistant physicians

Y tá
Nurse

Nữ hộ sinh Midwife

     Tổng số – Total

582

711

859

483

  1. Thành phố Đà Lạt

      Dalat city

195

146

285

101

  2. Thành Phố Bảo Lộc

      Baoloc city

99

97

165

65

  3. Huyện Đam Rông

      Damrong district

13

26

31

25

  4. Huyện Lạc Dương

      Lacduong district

15

15

15

17

  5. Huyện Lâm Hà

      Lamha district

38

58

40

42

  6. Huyện Đơn Dương

      Donduong district

31

54

45

33

  7. Huyện Đức Trọng

      Ductrong district

42

71

47

45

  8. Huyện Di Linh

      Dilinh district

57

82

92

45

  9. Huyện Bảo Lâm

      Baolam district

27

58

30

34

 10. Huyện Đạ Huoai

       Dahuoai district

24

33

38

23

 11. Huyện Đạ Tẻh

       Dateh district

23

34

37

26

 12. Huyện Cát Tiên

       Cattien district

18

37

34

27