258. Số giường bệnh năm 2011 phân theo huyện, thành phố

Number of hospital beds in 2011 by districts

            Giường - Bed 

 

Trong đó – Of which

Tổng số Total

Bệnh viện,viện diều dưỡng và phục hồi chức năng   Hospital, A sanatorium and rehabilitation 

Pḥng khám khu vực Regional polyclinic

Nhà hộ sinh Maternity houses

Trạm y tế xă, phường, cơ quan, xí nghiệp, y tế khác Medical service unit

     Tổng số – Total

3.180

2.200

260

20

700

  1. Thành phố Đà Lạt

      Dalat city

1.085

900

50

20

115

  2. Thành Phố Bảo Lộc

      Baoloc city

608

538

30

-

40

  3. Huyện Đam Rông

      Damrong district

90

30

20

-

40

  4. Huyện Lạc Dương

      Lacduong district

42

12

-

-

30

  5. Huyện Lâm Hà

      Lamha district

200

100

20

-

80

  6. Huyện Đơn Dương

      Donduong district

180

110

40

-

30

  7. Huyện Đức Trọng

      Ductrong district

229

149

20

-

60

  8. Huyện Di Linh

      Dilinh district

210

75

20

-

115

  9. Huyện Bảo Lâm

      Baolam district

135

65

20

-

50

 10. Huyện Đạ Huoai

       Dahuoai district

135

85

10

-

40

 11. Huyện Đạ Tẻh

       Dateh district

116

66

10

-

40

 12. Huyện Cát Tiên

       Cattien district

150

70

20

-

60