242. Số học sinh phổ thông năm 2011 phân theo huyện, thành phố

Number of pupils of general education in 2011 by districts

            Người  - Person

 

Tổng số Total

Chia ra - Of which

Tiểu học Primary

Trung học cơ sở
Lower secondary

Trung học phổ thông Upper secondary

     Tổng số – Total

244.498

112.127

86.110

46.261

  1. Thành phố Đà Lạt

      Dalat city

37.711

16.712

12.311

8.688

  2. Thành phố Bảo Lộc

      Baoloc city

31.800

13.824

11.043

6.933

  3. Huyện Đam Rông

      Damrong district

10.295

5.673

3.412

1.210

  4. Huyện Lạc Dương

      Lacduong district

4.454

2.140

1.651

663

  5. Huyện Lâm Hà

      Lamha district

27.340

12.801

9.793

4.746

  6. Huyện Đơn Dương

      Donduong district

19.408

9.042

6.780

3.586

  7. Huyện Đức Trọng

      Ductrong district

34.803

16.385

12.294

6.124

  8. Huyện Di Linh

      Dilinh district

33.699

14.884

12.789

6.026

  9. Huyện Bảo Lâm

      Baolam district

21.521

10.337

7.741

3.443

 10. Huyện Đạ Huoai

       Dahuoai district

6.744

3.179

2.313

1.252

 11. Huyện Đạ Tẻh

       Dateh district

9.233

3.890

3.380

1.963

 12. Huyện Cát Tiên

       Cattien district

7.490

3.260

2.603

1.627