Skip navigation links
Bộ TTHC chung
Sở Tài chính
Sở Giao thông Vận tải
Sở Thông Tin và Truyền thông
Sở Công thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở Lao động TBXH
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa TTDL
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Sở NN & PTNT
Ban quản lý các KCN
Thanh Tra tỉnh
UBND cấp huyện
UBND cấp xã
Giáo dục đào tạo
Tin tức giáo dục
Định hướng nghề nghiệp
Gương sáng
Phương pháp dạy và học
Chăm sóc sức khỏe
Kiến thức Dinh dưỡng
Chăm sóc sức khỏe
Y học phổ thông
Sức khỏe cộng đồng
Phòng và chữa bệnh
Phòng khám, bệnh viện
Thông tin cần biết
Các dịch vụ chính
Danh bạ doanh nghiệp
Kết quả xổ số
Niên giám Thống kê
Niêm giám TK 2009
Niên giám TK 2010
Dịch vụ công trực tuyến

Thủ tục hành chính

Áp dụng chung cho các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
-----------------------------------------------------------------------------------

1. Bộ Thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:

Thực hiện công bố thủ tục hành chính đặc thù.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính ịĩnh vực hành chính tư pháp thực hiện tại Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đồi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

- Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng

     

2. Bộ Thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng:

- Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới của ngành Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới , thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính về giáo dục và đào tạo áp dụng tại cấp huyện thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện tại cấp huyện thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Danh mục Thủ tục hành chính.

- Nội dung cụ thể :

1.

Lĩnh vực Chứng thực

16 thủ tục

Tải về

2.

Lĩnh vực Hộ tịch

 7 thủ tục

Tải về

3.

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

 40 thủ tục

Tải về

4.

Lĩnh vực Xây dựng

31 thủ tục

Tải về

5.

Lĩnh vực Giao thông Vận tải

1 thủ tục

Tải về

6.

Lĩnh vực Nông Lâm Nghiệp

7 thủ tục

Tải về

7.

Lĩnh vực Tài chính

9 thủ tục

Tải về

8.

Lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư

20 thủ tục

Tải về

9.

Lĩnh vực Công thương

8 thủ tục

Tải về

10.

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo

14 thủ tục

Tải về

11.

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3 thủ tục

Tải về

12.

Lĩnh vực Y tế

1 thủ tục

Tải về

13.

Lĩnh vực Thi đua Khen thưởng

27 thủ tục

Tải về

14.

Lĩnh vực Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em

6 thủ tục

Tải về

15.

Lĩnh vực Dạy nghề

5 thủ tục

Tải về

16.

Lĩnh vực Việc làm

2 thủ tục

Tải về

17.

Lĩnh vực Lao động Tiền lương

3 thủ tục

Tải về

18.

Lĩnh vực Người có công

37 thủ tục

Tải về

19.

Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội

25 thủ tục

Tải về

20.

Lĩnh vực Khiếu nại, Tố cáo

2 thủ tục

Tải về

21.

Lĩnh vực Nội vụ

38 thủ tục

Tải về

22.

Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

31 thủ tục

Tải về
 

Tổng cộng :

333 thủ tục

 

 

3. Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Lâm Đồng.

- Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- Nội dung cụ thể :

1.

Lĩnh vực Chứng thực

29 thủ tục

Tải về

2.

Lĩnh vực Hộ tịch

24 thủ tục

Tải về

3.

Lĩnh vực Xây dựng

14 thủ tục

Tải về

4.

Lĩnh vực Đất đai

1 thủ tục

Tải về

5.

Lĩnh vực Giáo dục

1 thủ tục

Tải về

6.

Lĩnh vực Nông nghiệp

1 thủ tục

Tải về

7.

Lĩnh vực Người có công

26 thủ tục

Tải về

8.

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

16 thủ tục

Tải về

9.

Lĩnh vực Nội vụ

11 thủ tục

Tải về

10.

Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

27 thủ tục

Tải về

Tổng cộng :

   150 thủ tục

 Thông báo

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam