Skip navigation links
Bộ TTHC chung
Sở Tài chính
Sở Giao thông Vận tải
Sở Thông Tin và Truyền thông
Sở Công thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở Lao động TBXH
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở Văn hóa TTDL
Sở Xây dựng
Sở Y tế
Sở NN & PTNT
Ban quản lý các KCN
Thanh Tra tỉnh
UBND cấp huyện
UBND cấp xã
Giáo dục đào tạo
Tin tức giáo dục
Định hướng nghề nghiệp
Gương sáng
Phương pháp dạy và học
Chăm sóc sức khỏe
Kiến thức Dinh dưỡng
Chăm sóc sức khỏe
Y học phổ thông
Sức khỏe cộng đồng
Phòng và chữa bệnh
Phòng khám, bệnh viện
Thông tin cần biết
Các dịch vụ chính
Danh bạ doanh nghiệp
Kết quả xổ số
Niên giám Thống kê
Niêm giám TK 2009
Niên giám TK 2010
Dịch vụ công trực tuyến

 Thủ tục hành chính Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 84 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Lĩnh vực cấp GCNĐT: 1. Thủ tục Dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam - Mã số hồ sơ: T - LDG – 052156 –TT Cấp giấy chứng nhận đầu tư
2 Thủ tục Đăng ký nội quy lao động Lao động
3 Thủ tục cấp GCNĐT: . Thủ tục dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty CP, Công ty HD Cấp giấy chứng nhận đầu tư
4 Thủ tục cấp GCNĐT: . Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty TNHH một thành viên- Mã số hồ sơ: T-LDG-054380-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
5 Thủ tục cấp GCNĐT: . Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân - Mã số hồ sơ: T-LDG-054179-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
6 Thủ tục cấp GCNĐT: . Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện - Mã số hồ sơ: T-LDG-054618-T Cấp giấy chứng nhận đầu tư
7 Thủ tục cấp GCNĐT: . Thủ tục Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh - Mã số hồ sơ: T-LDG-123816-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
8 Thủ tục cấp GCNĐT: . Thủ tục Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Doanh nghiệp tư nhân- Mã số hồ sơ: T-LDG-052743-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
9 Thủ tục cấp GCNĐT: 15. Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, không gắn với thành lập doanh nghiệp và có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Mã số hồ sơ: T-LDG-052570-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
10 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh- Mã số hồ sơ: T-LDG-053896-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
11 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên- Mã số hồ sơ: T-LDG-053960-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
12 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Mã số hồ sơ: T - LDG – 018158 -TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
13 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài không gắn với thành lập doanh nghiệp- Mã số hồ sơ: T-LDG-052525-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
14 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp và Nhà đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam - Mã số hồ sơ: T-LDG-052488-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
15 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện- Mã số hồ sơ: T-LDG-054433-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
16 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh Cấp giấy chứng nhận đầu tư
17 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên- Mã số hồ sơ: T-LDG-054534-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
18 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân - Mã số hồ sơ: T-LDG-054477-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
19 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh Cấp giấy chứng nhận đầu tư
20 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập Công ty TNHH một thành viên- Mã số hồ sơ: T-LDG-055399-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
21 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp tư nhân- Mã số hồ sơ: T-LDG-055274-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
22 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện- Mã số hồ sơ: T-LDG-126053-TT Cấp giấy chứng nhận đầu tư
23 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, không gắn với thành lập doanh nghiệp và có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Mã số hồ sơ: T-LDG – 151204 - TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
24 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra, không gắn với thành lập doanh nghiệp và có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Mã số hồ sơ: T-LDG-151226-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư
25 Thủ tục cấp GCNĐT: Thủ tục Dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam gắn với thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên- Mã số hồ sơ: T-LDG-052680-TT. Cấp giấy chứng nhận đầu tư

Previous Page 1-25 Next Page

 

 Dịch vụ cộng đồng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3545579 - Fax: 063.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam