Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” khen thưởng thành tích thường xuyên hoặc đột xuất


Tên thủ tục Đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” khen thưởng thành tích thường xuyên hoặc đột xuất
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/ 2003/ QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ, sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng  số 47/2005/ QH 11 ngày 14 tháng 6 tháng 2005;
- Nghị định số 121/ 2005 /NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ - CP ngày 30 tháng 9  năm 2005 của Chính phủ;
- Thông tư số 73/2006/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng;
- Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng v/v ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Thủ tục
1.Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật, nộp tại Phòng Nội vụ cấp huyện ( cơ quan tham mưu cho UBND cấp huyện ).
 Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức hướng dẫn để người đến nộp bổ túc hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b) Bước 2:  Sau khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Nội vụ thẩm định, tổng hợp hồ sơ báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện để họp xét.
Sau khi có kết quả họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, UBND cấp huyện làm việc với cơ quan liên quan thống nhất nội dung trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
Trường hợp hồ sơ xét không đạt tiêu chuẩn khen thưởng, Phòng Nội vụ trả hồ sơ và báo bằng văn bản cho đơn vị trình khen biết biết lý do.
c) Bước 3: Sau khi có quyết định khen thưởng, Phòng Nội vụ báo cho đơn vị trình khen biết; đến nhận kết quả  tại Phòng Nội vụ.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai  đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nội vụ.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Trường hợp khen thưởng thường xuyên:
+ Tờ trình của đơn vị  trình Chủ tịch cấp huyện.
+ Biên bản  họp xét khen thưởng Hội đồng Thi đua  - Khen thưởng đơn vị;
+ Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho cá nhân (có mẫu đính kèm);
+ Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho tập thể ( có mẫu đính kèm);
+ Nếu là đơn vị và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị trong các doanh nghiệp được đề nghị khen thưởng phải có thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách của đơn vị của Cục thuế tỉnh.
-  Trường hợp khen thưởng đột xuất
+ Tờ trình của đơn vị trình UBND cấp huyện.
+ Bản  tóm tắt thành tích của cơ quan đơn vị quản lý trực tiếp các cá nhân, tập thể (ghi rõ hành động thành tích, công trạng để được đề nghị khen thưởng)
b) Số lượng hồ sơ: 05 bản thành tích chi tiết (03 bộ trình Trung ương, 01 bộ lưu tại Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, 01 bộ lưu Phòng Nội vụ), 20 bản tóm tắt thành tích.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - cá nhân.
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình.
7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :
- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho cá nhân (mẫu số 2).
- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng cho tập thể (mẫu số 1).
- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (mẫu số 6)
8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Thời hạn nộp hồ sơ khen đối với khen thưởng thường xuyên về Phòng Nội vụ (đợt 1 chậm nhất vào ngày 15 tháng 01; đợt 2  chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 hàng năm).
Loại Cấp huyện : Thi đua khen thưởng
Thời gian
Lệ phí
Không.
Đính kèm  Mẫu số 1.doc
Mẫu số 2.doc
mau06.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam