Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu Lâm Đồng
Tin tức sự kiện
Bản đồ hành chính
Dự báo thời tiết
Dành cho công dân
Dành cho Doanh nghiệp
Hợp tác đầu tư
Chính sách ưu đãi
Khu Công nghiệp
Đối thoại doanh nghiệp
Thông tin văn bản mới
Dành cho Du khách
Danh lam thắng cảnh
Một số danh thắng khác
Du lịch Đà Lạt
Góc Đà Lạt
Sơ đồ Portal
Welcome to LamDong Portal
Thủ tục hành chính : Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tách thửa, hợp thửa


Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tách thửa, hợp thửa
Cơ quan thực hiện Sở Tài nguyên Môi trường
Cơ sở pháp lý
- Luật đất đai năm 2003 ngày 10/12/2003, có hiệu lực từ ngày 1/7/2004.
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ Về thi hành Luật Đất đai.
- Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/07/2006 của Bộ TN&MT về ban hành quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ Qui định bổ sung về việc cấp GCNQSD đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ TN&MT V/v Hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.
- Quyết định số 51/2005/QĐ-UB ngày 02/03/2005 của UBND tỉnh V/v ủy quyền cấp GCNQSD đất.
- Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 18/01/2007, Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, Phí thẩm định cấp GCNQSD đất, và phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai trên Lâm Đồng.
Thủ tục
1. Trình tự thực hiện: 
a. Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn làm lại đúng quy định.
Thời gian nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
b. Bước 2:  Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;
Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính thì ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp.
Đối với trường hợp tách thửa hoặc trường hợp hợp thửa mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách hoặc mới hợp thửa, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;
 Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới trong trường hợp được ủy quyền hoặc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận cho thửa đất mới trong trường hợp không được ủy quyền;
 Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.
c. Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Chủ sử dụng đất nộp phiếu hẹn, cán bộ trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu chủ sử dụng đất ký nhận vào sổ theo dõi và trao giấy chứng nhận. Trường hợp nhận thay, người nhận thay phải có văn bản uỷ quyền được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a. Thành phần, bao gồm:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mẫu số 04a/ĐK).
- Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp tách thửa, hợp thửa theo yêu cầu của người sử dụng đất và trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP;
- Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai; trường hợp tách thửa, hợp thửa do nhận quyền sử dụng đất quy định tại điểm k và điểm l khoản 1 Điều 99 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thì phải có thêm văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP.
b. Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngòai, người Việt Nam định cư nước ngòai.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn xin cấp GCNQSD đất (mẫu số 04a/ĐK);
- Đơn xin tách thửa hợp thửa (theo mẫu 16/ĐK).

7. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
Loại Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Thời gian
Không quá 13 ngày làm việc ( không kể thời gian trích đo).
Lệ phí
  
- Thu phí thẩm định trích đo địa chính, mức thu bằng 10 % phí trích đo địa chính nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng cho 01 hồ sơ theo Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Lệ phí cấp giấy 100.000 đồng cho 01 giấy theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Đính kèm  Mẫu số 04a-ĐK.doc
Mẫu số 16-ĐK.doc


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam