Skip navigation links
Bộ máy tổ chức
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội
Các sở ban ngành
VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐ & TBXH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở TT và Truyền thông
Sở Văn hóa TT&DL
Sở Xây dựng
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Các cơ quan ngành dọc
Cục thuế Lâm Đồng
Kho bạc Nhà nước
Cục Thống kê
Hội chữ thập đỏ
Chi cục Hải Quan Đà Lạt
Các đơn vị khác
Đài PTTH
Báo Lâm Đồng
Trường CĐSP Đà Lạt
Ban Quản lý các dự án ODA
Ban Dân tộc 

1. Địa chỉ 

Địa chỉ: Số 3 Hùng Vương, phường 10 - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 3812114
Fax: (063) 3813235 

2. Lãnh đạo:                         

                          Ông: K’Ruel- Giám đốc;
                          Ông: Võ Thuận - Phó Giám đốc;
                          Ông: Mon Lom Mem - Phó Giám đốc;
                          Ông: Păng Ting Uốk - Phó Giám đốc;

3. Cấu trúc bộ máy tổ chức

4. Chức năng:

Ban dân tộc Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc tại địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn được UBND tỉnh giao; bảo đảm sự thống nhất quản lý trong lĩnh vực công tác dân tộc từ Trung Ương đến địa phương.
Ban Dân tộc có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình UBND tỉnh các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý.
- Trình UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm, các dự án quan trọng thuộc lĩnh vực dân tộc trên địa bàn Tỉnh;
- Trình UBND tỉnh các biện pháp nhằm đảm bảo điều kiện cải thiện đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;
- Hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, dự án đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
- Điều tra nghiên cứu, tổng hợp vê nguồn gốc lịch sử, sự phát triển của các dân tộc; đặc điểm, thành phần dân tộc, kinh tế xã hội, đời sống văn hóa, phong tục tập quán và những vấn đề khác về dân tộc trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp;
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước về quyền dùng tiếng nói, chữ viết; về phát triển giáo dục, mở rộng nâng cao dân trí, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số; chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, mô hình thí điểm, các chính sách ưu đãi đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt do UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc giao;
- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chính sách của Nhà nước vê bảo đảm thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữ gìn, tăng cường tình đoàn kết và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc ở địa phương;
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;
- Trình UBND tỉnh các biện pháp cụ thể để duy trì, bảo tồn và phát triển các tộc người trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;
- Tiếp đón, thăm hỏi đồng bào các dân tộc, phối hợp với các cơ quan Nhà nước ở địa phương để giải quyết các nguyện vọng chính đáng của đồng bào theo chế độ chính sách và qui định của pháp luật;
- Tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc để giao lưu trao đổi kinh nghiệm nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh;
- Bồi dưỡng, lựa chọn những điển hình tập thể và cá nhân tiêu biểu, có uy tín là người dân tộc thiểu số ở địa phương gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, làm hạt nhân trong phong trào phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; giúp UBND tỉnh chỉ đạo nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên địa bàn;
- Phối hợp thực hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí tỷ lệ biên chế là người dân tộc thiểu số tại chỗ trong tổng số biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số;
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý;
- Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của cơ quan theo tiêu chí và nội dung được UBND tỉnh phê duyệt.
- Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc;
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền;
- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

6. Các phòng ban

STT

Tên phòng ban

Trưởng phòng

Điện thoại

1

Văn phòng

 7

(063) 3812114

2

Kế hoạch nghiệp vụ

 3

(063) 3812115

3

Chính sách dân tộc

 3

(063) 3813018

4

Thanh tra

 3

(063) 3825542

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready