Skip navigation links
Bộ máy tổ chức
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội
Các sở ban ngành
VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐ & TBXH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở TT và Truyền thông
Sở Văn hóa TT&DL
Sở Xây dựng
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Các cơ quan ngành dọc
Cục thuế Lâm Đồng
Kho bạc Nhà nước
Cục Thống kê
Hội chữ thập đỏ
Chi cục Hải Quan Đà Lạt
Các đơn vị khác
Đài PTTH
Báo Lâm Đồng
Trường CĐSP Đà Lạt
Ban Quản lý các dự án ODA
sadfasTrang chủ > Chính quyền > Các đơn vị khác > BQL Khu Công nghiệp
BQL Khu Công nghiệp 

1. Địa chỉ 

Địa chỉ: 39 Hùng Vương – Phường 10 - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (063) 3549103
Fax: (063) 3549104

2. Lãnh đạo                         

                          Ông: Lê Đình Phước - Giám đốc
                          Ông: Hồ Mộng - Phó Giám đốc

3. Cấu trúc bộ máy tổ chức

4. Chức năng:

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Lâm Đồng (gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và chịu sự quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trực tiếp đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các Khu công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng.

5. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban Quản lý các Khu công nghiệp thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các Bộ, Ngành và UBND tỉnh, cụ thể:

1. Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới Khu công nghiệp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đăng ký đầu tư; thẩm tra và cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

3. Cấp, cấp tại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại Khu công nghiệp; cấp Giấy phép kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và.các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà.đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Khu công nghiệp sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công thương.

4. Điều chỉnh quy hoạch. chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của Khu công nghiệp; thẩm định thiết kế cơ sở đối với các dự án nhóm B, C; cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan.

5. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong Khu công nghiệp; cấp sổ lao động cho người lao động Việt Nam làm việc trong Khu công nghiệp; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy an toàn vệ sinh, lao động, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp; nhận báo cáo về tình hình ký kết, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

6. Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá sản xuất và các loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác có liên quan trong Khu công nghiệp.

7. Xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản trong Khu công nghiệp cho tổ chức có liên quan.

8. Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh trong Khu công nghiệp và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tính chất và quy mô tương ứng với đối tượng và phải lập đánh giá tác động môi trường; xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê chuẩn đánh giá tác động môi trường; giám sát kỹ thuật đối với công trình xử lý và bảo vệ môi trường; thực hiện thủ tục hủy phế liệu phế phẩm của doanh nghiệp Khu công nghiệp; thực hiện thủ tục công nhận cơ sở sản xuất, dịch vụ và sản phẩm thân thiện với môi trường.

9. Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; chủ trì, phối hợp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái đối với các dự án tại khu công nghiệp; quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm về các lĩnh vực không thuộc thẩm quyền.

10. Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư tại Khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành có liên quan và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

11. Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp; đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu công nghiệp.

12. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.

13. Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, Ngành có liên quan và UBND tỉnh về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước; thu hút và sử dụng lao động; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái an toàn phòng cháy chữa cháy trong Khu công nghiệp.

14. Tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

15. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong Khu công nghiệp.

16. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí theo quy định đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển Khu công nghiệp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; giới thiệu việc làm cho công nhân lao động làm việc tại Khu công nghiệp.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

6. Các phòng ban

STT

Tên phòng ban

Số nhân viên

Trưởng phòng

Điện thoại

1

Văn phòng

 7

Đặng Kim Lâm

 (đang cập nhật)

2

Phòng Quản lý Đầu tư và Lao động

 3

Phạm Văn Phú

 

3

Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Xuất nhập khẩu

 2

Nguyễn Hoàng Vũ

 

4

Phòng Quản lý Quy hoạch và Môi trường

 3

Nguyễn Quang Đạt

 

5

Thanh tra

 

 

6

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn

 

Nguyễn Văn Tâm

 

7

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hội

 

Lê Hải

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready