Skip navigation links
Bộ máy tổ chức
Tỉnh ủy Lâm Đồng
Hội đồng Nhân dân
Ủy ban Nhân dân tỉnh
Đoàn đại biểu Quốc hội
Các sở ban ngành
VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Công thương
Sở Giao thông Vận tải
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học Công nghệ
Sở LĐ & TBXH
Sở Nông nghiệp & PTNT
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên Môi trường
Sở Tư pháp
Sở TT và Truyền thông
Sở Văn hóa TT&DL
Sở Xây dựng
Sở Ngoại vụ
Thanh tra tỉnh
BQL các khu công nghiệp
Các cơ quan ngành dọc
Cục thuế Lâm Đồng
Kho bạc Nhà nước
Cục Thống kê
Hội chữ thập đỏ
Chi cục Hải Quan Đà Lạt
Các đơn vị khác
Đài PTTH
Báo Lâm Đồng
Trường CĐSP Đà Lạt
Ban Quản lý các dự án ODA
sadfasTrang chủ > Chính quyền > Các cơ quan ngành dọc > Chi cục Hải quan Đà Lạt
Chi cục Hải quan Đà Lạt 

1. Giới thiệu:

Chi cục Hải quan Đà Lạt được thành lập theo quyết định số 344/TCHQ-TCCB ngày 12/4/1996 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Trụ sở tại A1-A2, đường 3 tháng 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Chức năng:

Chi cục Hải quan Đà Lạt là đơn vị trực thuộc Cục hải quan Đắk Lắk, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phòng chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan thuộc tỉnh Lâm Đồng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tiến hành thủ tục Hải quan, thực hiện kiểm tra, giám sát Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, chuyển cửa khẩu, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật.

- Tiến hành kiểm soát Hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trong địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan.

- Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới ngoài địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan.

- Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện theo dõi đôn đốc thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ Hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

- Thực hiện thống kê nhà nước về Hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Hải quan.

- Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ hàng hoá, tang vật phương tiện vi phạmn hành chính về Hải quan và xử lý vi phạm hành chính về Hải quan; giải quyết khiếu nại hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục Hải quan được pháp luật quy định.

- Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục Hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc uỷ quyền của Tổng cục Hải quan.

- Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang bị của Chi cục Hải quan theo phân cấp.

- Thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục Hải quan theo quy định của Cục Hải quan tỉnh, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Lâm Đồng.

- Thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

4. Một số kết quả đã đạt được trong thời gian qua:

- Duy trì tốt khối đoàn kết nội bộ tốt, kỷ luật, kỷ cương hành chính nghiêm minh, nhiều năm liên tục đơn vị không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, hoặc có hành vi gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp, khách hàng làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành, đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá Hải quan giai đoạn 2004 - 2007 và giai đoạn 2008 - 2010; đẩy mạnh và ứng dụng hiệu quả CNTT trong các lĩnh vực công tác; cuối năm 2007, Cục Hải quan Đắk Lắk đã triển khai thực hiện khai báo hải quan từ xa qua mạng điện tử, đến nay có trên 90% doanh nghiệp XNK trên địa bàn đăng ký tham gia.

- Chi cục Hải quan Đà Lạt luôn tổ chức thực hiện tốt pháp luật về hải quan, về thuế và các pháp luật khác có liên quan, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hải quan, thông quan hàng hoá nhanh chóng, thuận lợi, không để ách tắc, chậm trễ được cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền địa phương đánh giá cao và ủng hộ.

- Thực hiện tốt việc hỗ trợ và cung cấp thông tin cho người khai Hải quan, người nộp thuế theo quy định của Ngành Tài chính. Việc hỗ trợ, cung cấp thông tin được thực hiện thường xuyên tại Chi cục trong giờ làm việc hoặc thông qua các hình thức điện thoại, email, hội nghị đối thoại và tại trụ sở các doanh nghiệp khi các doanh nghiệp có yêu cầu.

- Đơn vị đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hải quan.

5. Các mối quan hệ chủ yếu:

- Chịu sự lãnh đạo của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

- Phối kết hợp với các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Lâm Đồng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6. Cơ cấu tổ chức:

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Đà Lạt bao gồm:

  

 

Lãnh đạo Chi cục:

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại/email

01

Trần Phương

Chi cục trưởmg

DĐ: 0918.034047
CQ: 063.3829584

02

Nguyễn Vĩnh Quảng

Phó Chi cục trưởng

DĐ: 063.3702998
CQ: 063.3533389
NR: 063.6504505
Email: vinhquanghqdl@gmai.com

03

Đinh Quang Hợp

Phó Chi cục trưởng

DĐ: 0913.659106
CQ: 063.3720203

 

Các Đội trực thuộc:

STT

Tên Đội

Địa chỉ

Số điện thoại/email

01

Đội Nghiệp vụ

Lô A1 - A2 đường ¾, Phương 3, Thành phố Đà Lạt.

ĐT:063.3533388
Fax: 063.3820783

02

Đội Tổng hợp

Lô A1 - A2 đường ¾, Phương 3, Thành phố Đà Lạt.

ĐT: 063.3531167
Fax: 063.3820783

03

Đội Nghiệp vụ 2

74 Huỳnh Thúc Kháng. Phường 2, Thị xã Bảo Lộc.

ĐT: 063.3720203
Fax: 063.3720210

 

Trong đó:

- Đội Nghiệp vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật hải quan đối với hàng hóa XNK của các doanh nghiệp tại địa bàn thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận.

- Đội Nghiệp vụ 2 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật hải quan đối với hàng hóa XNK của các doanh nghiệp tại địa bàn thị xã Bảo Lộc và các vùng phụ cận.

6. Trang thông tin điện tử:

Để truy cập các thông tin về pháp luật Hải quan, pháp luật về thuế phục vụ hoạt động XNK nói chung hoặc các dịch vụ Hải quan điện tử, hoặc giải quyết khó khăn vướng mắc về thủ tục hải quan trong hoạt động XNK, đề nghị truy cập vào website:

http://www.daklakcustoms.gov.vn

Hiện nay, trên website này đã cung cấp các dịch vụ Hải quan:

- Khai Hải quan từ xa.

- Tra cứu biểu thuế hàng hoá XNK; mã số hàng hoá theo HS; tỳ giá hối đoái ngoại tệ; tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp.

- Tra cứu văn bản pháp luật.

- Thông tin hoạt động Hải quan.

- Hỏi đáp về thủ tục Hải quan, về thuế Hải quan thu và các nội dung khác có liên quan.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready