Hướng dẫn một số vấn đề về công tác thống kê và công nghệ thông tin 

cv4036-vkstc-tktp1

cv4036-vkstc-tktp2

cv4036-vkstc-tktp3

cv4036-vkstc-tktp4

cv4036-vkstc-tktp5

cv4036-vkstc-tktp6

cv4036-vkstc-tktp7