Ban hành Bộ chỉ số ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân