Về án Tạm đình chỉ và chênh lệch số liệu trong báo cáo thống kê 

Về án Tạm đình chỉ và thống kê án Tạm đình chỉ. Hiện tại có hai luồng ý kiến về so sánh ''chênh lệch'' là chính xác hay không. Cùng với băn khoăn này, trong quá trình thực hiện báo cáo thống kê nói chung và Thống kê án Tạm đình chỉ nói riêng đang là vướng mắc cần có nhận thức và phương pháp thống nhất.

Những vướng mắc khi lập báo cáo Thống kê đối với án Tạm đình chỉ:

1. Trường hợp thứ nhất: Quyết định chuyển vụ án sau khi có Quyết định phục hồi điều tra vụ án và bị can (án tạm đình chỉ).

Đơn vị A có Quyết định Tạm đình chỉ 1 vụ 1 bị can vào tháng 4/2014 (và được thống kê vào các dòng 60,61,62,63/ kỳ TK tháng 4/2014/ Biểu 2...).

Số liệu vụ án Tạm đình chỉ (1 vụ 1 bị can của tháng 4/2014) này được tiếp tục quản lý tại 2 dòng (62 và dòng 63 - Biểu 2...) của Báo cáo thống kê tháng 9/2014 ''Tổng số án CQĐT Tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê''.

Đến kỳ Báo cáo thống kê tháng 10/2014, Vụ án Tạm đình chỉ này (1 vụ 1 bị can của tháng 4/2014) đơn vị A ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án và bị can. Đồng thời Đơn vị A cũng ban hành tiếp Quyết định chuyển vụ án cho đơn vị B để xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp này sẽ thống kê như thế nào? Và có so sánh được sự chênh lệch trong trường hợp này hay không?

Nhận thấy: Trường hợp này nếu áp dụng Nguyên tắc ''Chuyển đi'', ''chuyển đến'' thì không thể Thống kê số liệu vào các chỉ tiêu "Phục hồi'' dòng 39 và dòng 41 và không trừ số liệu chỉ tiêu Tạm đình chỉ dòng 62 và 63 (Biểu 2).

Do áp dụng nguyên tắc ''Chuyển đi'', ''chuyển đến'' thì không thể áp dụng công thức [dòng 62= (dòng 62+ dòng 60)- dòng 39].

2. Trường hợp thứ hai: Bị can chết trong khi có Quyết định Tạm đình chỉ.

Trong thực tế trường hợp này xảy ra nhiều: Ví dụ 1 vụ, 1 bị can Tạm đình chỉ được thống kê tại các dòng: Dòng 62 và 63; dòng 106 và dòng 107; dòng 147 và dòng 148 - Biểu 2 - ''Tổng số án Tạm đình chỉ tính đến cuối kỳ thống kê''.

Nhưng vụ án này ''Bị can, bị cáo chết''. Cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định xử lý là ra [Quyết định đình chỉ] - không ra [Quyết định phục hồi].

Nếu xét về Quy trình Thống kê thì phải có QĐ phục hồi để giảm đi số Tạm đình chỉ. Trong trường hợp này thì không có quyết định phục hồi.

Vậy thống kê như thế nào? Và làm sao để giảm được số Tạm đình chỉ cuối kỳ? Và sự chênh lệch trong trường hợp này có xảy ra?

Nhận thấy: Trường hợp này gặp các trở ngại là: Không có ''Quyết định phục hồi'' để giảm trừ số Tạm đình chỉ cuối kỳ.

3. Trường hợp thứ ba: Quyết định nhập vụ án từ những vụ án Tạm đình chỉ

Đơn vị A quá trình Điều tra vụ án đã ra Quyết định Tạm đình chỉ là: [3 vụ, 0 bị can]. Đến tháng 8/2014, đơn vị A bắt khởi tố 1 vụ 1 bị can (bị can B). Quá trình điều tra nhận thấy [3 vụ, 0 bị can] đang Tạm đình chỉ đều do bị can B thực hiện. Cơ quan điều tra ra Quyết định phục hồi 3 vụ án này và Quyết định nhập [3 vụ, 0 bị can] tạm đình chỉ vào vụ án mới khởi tố 1 vụ 1 bị can (bị can B) thành 1 vụ 1 bị can.

Nhận thấy:

Về trình tự vụ án Đơn vị A thực hiện đúng Trình tự thủ tục tố tụng quy định. Nhưng để thống kê được số liệu của trường hợp này thì có 2 luồng ý kiến:

1 là: Vẫn thống kê vào chỉ tiêu ''án phục hồi điều tra'' và tăng số vụ án cũ lên.

2 là: Không thể thống kê vào chỉ tiêu ''án phục hồi điều tra'' vì áp dụng Nguyên tắc ''Tách, Nhập vụ án''.

Nhận thấy: Thống kê không thể thực hiện một lúc ''vừa tăng - vừa giảm'' trong khi biểu mẫu Thống kê không có chỉ tiêu nào thể hiện được theo trình tự vụ án nêu trên.

Theo ý kiến 1 là: Vẫn thống kê vào chỉ tiêu ''án phục hồi điều tra'' và tăng số vụ án cũ lên. Trong trường hợp này số liệu báo cáo thống kê chỉ đúng khi các vụ án không ''Nhập vụ án''.

Trong trường hợp có ''Nhập vụ án'': thì 3 vụ Tạm đình chỉ (số cũ) có Quyết định nhật vào 1 vụ án mới khởi tố = 1 vụ. Như vậy khi thống kê vào chỉ tiêu ''án phục hồi điều tra'' sẽ là bao nhiêu? và có được nhập vào chỉ tiêu ''án phục hồi điều tra'' hay không?...

Từ những nội dung nêu trên, nhận thấy việc so sánh sự chênh lệch đối với án Tạm đình chỉ cần phải xem xét ở nhiều góc độ. Ngoài những công thức đơn thuần trong khi thực hiện thống kê, cần phải xác định rõ ''thời điểm'' chốt số liệu để đưa vào thống kê đảm bảo số liệu chính xác. Và trong khi các chỉ tiêu báo cáo thống kê chưa thể ''Quy tụ'' được đầy đủ so với trình tự tố tụng, thì sự biến động về số liệu thống kê án Tạm đình chỉ phải căn cứ vào thực tế tại ''thời điểm lập báo cáo thống kê''./.

Trần Văn Tùng - vks.kiengiang.gov.vn