Xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp 

Viện kiểm sát nhân dân có vị trí quan trọng trong tổ chức bộ máy Nhà nước, được quy định tại Điều 107 Hiến pháp “Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”.Với hơn 53 năm xây dựng và trưởng thành, Viện kiểm sát nhân dân đã luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao phó. Tuy nhiên, để các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân thấy rõ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của ngành kiểm sát nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước, góp phần quan trọng để bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, thì đòi hỏi toàn Ngành cần có sự nổ lực phấn đấu, ra sức xây dựng và phát triển hơn nữa. Trong công tác xây dựng ngành, một trong những yếu tố quan trọng nhất đó chính là đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực. Bởi trong một tổ chức bất kỳ, thì nhân tố con người luôn là quan trọng nhất, quyết định sự thành bại, sống còn. Bác Hồ dạy: Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì vậy, một trong những giải pháp nâng cao vị trí, vai trò, chức năng của Ngành chính là xây dựng hình ảnh người cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

Tiêu chuẩn để đánh giá cách ứng xử của con người đó chính là giá trị đạo đức. Do đó, xây dựng và rèn luyện một con người trước hết cần rèn luyện về đạo đức. Đối với người cán bộ thì cần xây dựng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Nghề nghiệp được hiểu là những hoạt động, những công việc đáp ứng những nhu cầu nhất định của xã hội. Nghề nghiệp được hình thành trong quá trình phân công lao động xã hội. Đạo đức nghề nghiệp được hiểu là những giá trị mà những người lao động trong nghề phải tuân theo và hướng tới trong hoạt động hành nghề của mình. Mỗi nghề nghiệp trong xã hội đều có những giá trị riêng và những chuẩn mực riêng.

 Với nhiệm vụ đặc thù của Ngành, người cán bộ kiểm sát cũng phải có những tiêu chuẩn đạo đức nhất định. Những tiêu chuẩn đó là những khuôn mẫu, nguyên tắc xử sự của người cán bộ kiểm sát trong cơ quan, đơn vị cũng như khi tiếp xúc với những người khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Như vậy, đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát là những tiêu chuẩn, nguyên tắc xử sự của người cán bộ kiểm sát trong nội bộ cơ quan, đơn vị và trong quan hệ xã hội để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Người cán bộ kiểm sát muốn có đạo đức nghề nghiệp trong sáng phải luôn phấn đấu tự hoàn thiện mình về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ. Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ kiểm sát không phải tự nhiên mà có mà phải do rèn luyện mới nên. Ý thức tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của cán bộ kiểm sát trước hết phải được thể hiện bằng việc rèn luyện và làm theo các chuẩn mực về đạo đức xã hội, đạo đức cách mạng. Ý thức tôn trọng đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ kiểm sát thể hiện ở bản lĩnh và nghị lực của từng cán bộ, nhân viên trong ngành kiểm sát.

Cần xây dựng và rèn luyện sao cho người cán bộ kiểm sát phải là người cán bộ mang đạo đức cách mạng. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh cán bộ kiểm sát là “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”. Để thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; cán bộ kiểm sát phải lấy pháp luật làm căn cứ để hoạt động kiểm sát. Hơn ai hết, cán bộ kiểm sát phải là những người nắm vững kiến thức pháp luật và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và trước các yêu cầu của cải cách tư pháp, việc nâng cao trình độ chuyên môn và các kiến thức bổ trợ cho cán bộ kiểm sát đang được đặt ra như một nhu cầu tất yếu. Vì vậy, cán bộ Kiểm sát phải chú trọng việc học tập, nâng cao trình độ cả chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, pháp luật trong nước và quốc tế, ngoại ngữ, tin học… để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. 

Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát nên Ngành cũng đã phát động và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động đã mang lại những hiệu quả nhất định. Nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu trong ngành kiểm sát đã được nêu lên; uy tín, vị thế của Ngành, ngày càng được nâng lên.

Có đức sẽ được người mến phục. Có tài sẽ được người trọng dụng. Tin tưởng rằng công tác xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát đủ đức, đủ tài sẽ góp phần cho những đóng góp của ngành kiểm sát nhân dân vào công cuộc đổi mới đất nước, góp phần quan trọng để bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như Hiến pháp nước ta đã khẳng định./.