Chuyên đề: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp  

Căn cứ pháp lý và kết quả thực hiện công tác

Điều 2, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 (Luật TCVKSND) quy định Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Nhiệm vụ này được cụ thể hóa ở hai chức năng là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân để kiểm sát tính hợp pháp của hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự, trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật. (Điều 4, Luật TCVKSND)

Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp bằng các công tác sau đây: Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Kiểm sát việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự; Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng trong giai đoạn truy tố; Kiểm sát việc xét xử vụ án hình sự; Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; Kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; Kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền

Các công tác thực hiện kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát tương đối rộng, bài viết này xin bàn về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Còn theo Luật Tố cáo năm 2018 mới đây, tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao gồm: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Tuy nhiên, cần có một văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh cụ thể việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quy chế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát số 59 ban hành ngày 06/2/2006, sau này được thay thế bởi Quy chế Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp số 51 ban hành ngày 02/02/2016 (Sau đây gọi tắt là Quy chế 51).

Do đó, hoạt động kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung và hoạt động kiểm sát đơn tư pháp nói riêng, cũng là một phần chức năng quan trọng, không thể thiếu trong trách nhiệm bảo vệ việc thực thi pháp luật được đảm bảo theo đúng quy định. Chức năng này được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 17, Quy chế 51: “Viện kiểm sát các cấp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp và cấp dưới theo quy định của pháp luật.”

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng hiện có 10 đơn vị cấp phòng, trong đó có 08 đơn vị nghiệp vụ. Phòng 12 – Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối tiếp nhận, xử lý, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; giải quyết và phối hợp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp. Nhiệm vụ được cụ thể hóa tại khoản 2, Điều 17 Quy chế số 51 quy định như sau: “Đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát cấp mình kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại đối với hành vi của người có thẩm quyền của Tòa án nhân dân trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính”.

Để thực hiện tốt chức năng này, Viện Kiểm sát các cấp cần phải nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp như Hiến pháp, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Thi hành án dân sự, Luật Thi hành án hình sự, Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT- VKSTC- TATC- BCA- BTP ngày 10/8/2005 của VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp (Thông tư 02),... và nhất là Quy chế số 51 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Qua thực tiễn công tác trong năm 2019 vừa qua, Phòng 12 luôn chú trọng tới việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kiến nghị kịp thời những sai phạm của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đã đạt được kết quả như:

Phòng đã tiếp nhận 76 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm kiểm sát của Viện kiểm sát mà Phòng trực tiếp theo dõi, trong đó có đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra là: 20 đơn/ 19 việc; của cơ quan Tòa án là 54 đơn/ 54 việc và của cơ quan Thi hành án là 02 đơn/ 02 việc. Trong quá trình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết của các cơ quan tư pháp, Phòng đã ban hành 04 văn bản yêu cầu cơ quan Tòa án, 01 văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát đối với số đơn quá hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Tháng 9/2019, Phòng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng và phát hiện có nhiều vi phạm, Phòng đã kịp thời tham mưu Viện trưởng ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm. Bên cạnh đó, Phòng cũng đã ban hành 01 kiến nghị đối với những trường hợp vi phạm về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan Cảnh sát điều tra và yêu cầu cơ quan tư pháp này khắc phục. Đối với Cơ quan Tòa án, Phòng cũng đã ra 01 văn bản yêu cầu Tòa án cung cấp hồ sơ giải quyết đơn trên cơ sở tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân về việc không đồng ý với việc giải quyết đơn của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Với việc kiểm sát chặt chẽ, việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời giải quyết những bức xúc của công dân; góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Để đạt được kết quả như trên là sự tập trung thống nhất thực hiện nhiệm vụ của phòng, bởi chỉ với biên chế 03 đồng chí, trong đó có 02 Kiểm sát viên trung cấp và 01 Kiểm tra viên, Phòng 12 - VKSND Tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều cố gắng nỗ lực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với  số lượng công việc ngày càng nhiều, trách nhiệm ngày càng tăng. Bên cạnh đó, có sự liên kết nhuần nhuyễn giữa các đơn vị nghiệp vụ trong cơ quan Viện kiểm sát và có sự phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan tòa án, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án mà Phòng đã đạt được hiệu quả cao trong công tác và vượt một số chỉ tiêu mà chương trình công tác năm đã đề ra.

Những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Hàng tháng, các cơ quan tư pháp đều tổ chức họp liên ngành, giải quyết những vấn đề còn nhiều tranh cãi trong công tác cũng như thảo luận, thống nhất hướng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tư pháp bức xúc, kéo dài.

Nhìn chung, các cơ quan tư pháp đều có sự chỉ đạo, phân công cán bộ trong đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc biệt là các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư 02.

Đã phân công cán bộ theo dõi, tiếp nhận, phân loại, xử lý, thụ lý đơn tư pháp theo quy định, giao cho cán bộ trực tiếp điều tra vụ án giải quyết đơn tư pháp có liên quan do đó đơn tư pháp đã được xác minh giải quyết về cơ bản là kịp thời.

Các cơ quan tư pháp cũng đã có sự phối hợp với Phòng 12, VKSND tỉnh trong việc rà soát, tổng hợp, báo cáo đơn trong hoạt động tư pháp. Hàng tháng báo cáo kết quả giải quyết đơn tư pháp để Viện kiểm sát tỉnh tổng hợp báo báo cáo Thường vụ tỉnh ủy và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Có sự phối hợp với VKSND tỉnh trong giải quyết một số đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp, đảm bảo khách quan, đúng quy định, không để kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát đơn tư pháp, Phòng 12 cũng đã phát hiện những vi phạm của các cơ quan tư pháp, cụ thể:

Thực hiện biện pháp trực tiếp kiểm sát Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng , Phòng đã phát hiện nhiều vi phạm, điển hình như: Trong việc tiếp nhận, phân loại xử lý khiếu nại vào điểm a, khoản 1 Điều 6 Thông tư 02 đó là không thông báo việc thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại, có 02 đơn/02 việc thuộc thẩm quyền giải quyết; Giải quyết đơn không đúng nội dung khiếu nại; không ban hành văn bản yêu cầu người khiếu nại trình bày về nội dung khiếu nại, không yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về quyết định, hành vi tố tụng bị khiếu nại theo quy định tại điều 7 Thông tư 02; vi phạm về thời hạn giải quyết khiếu nại tại khoản 1 điều 475 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; vi phạm về việc không gửi văn bản thông báo thụ lý hoặc quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Viện kiểm sát cùng cấp theo quy định tại khoản 2 điều 8, khoản 2 điều 12 Thông tư 02.

 Thực hiện các biện pháp kiểm sát đơn tư pháp của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Phòng đã phát hiện Tòa án có vi phạm về thời hạn giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, Phòng cũng đã tham mưu Viện trưởng ban hành 04 văn bản yêu cầu TAND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, 01 văn bản yêu cầu TAND tỉnh Lâm Đồng cung cấp hồ sơ giải quyết đơn tố cáo. Tuy nhiên, do sự nhận thức của cán bộ TAND tỉnh Lâm Đồng về trách nhiệm, quyền hạn của Viện kiểm sát trong việc kiểm sát đơn tư pháp còn hạn chế, nên cán bộ được phân công giải quyết đơn tư pháp chưa kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo để thực hiện yêu cầu của VKSND tỉnh Lâm Đồng đúng thời hạn, dẫn đến việc chậm trễ trong quá trình cung cấp hồ sơ giải quyết đơn khiếu nại của công dân.

Nguyên nhân dẫn đến những vi phạm của cơ quan tư pháp nêu trên là do các cán bộ được phân công chưa đầu tư nhiều cho công tác giải quyết đơn tư pháp, chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết đơn tư pháp. Lãnh đạo đơn vị cũng chưa quan tâm cho công tác này, dẫn đến thiếu việc đôn đốc, đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền bị quá thời hạn giải quyết còn tồn tại.

Bên cạnh đó, việc pháp luật quy định vẫn chưa thật sự chặt chẽ, chưa có biện pháp kiểm sát cụ thể để Viện kiểm sát có thể thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ kiểm sát đơn tư pháp đối với Cơ quan tòa án cũng như Cơ quan thi hành án về lĩnh vực dân sự, hành chính. Điểm a, khoản 3, Điều 18 Quy chế số 51 đã quy định được áp dụng tất cả các biện pháp kiểm sát trong lĩnh vực tố tụng hình sự và thi hành án hình sự , trong đó có biện pháp trực tiếp kiểm sát, còn các lĩnh vực khác thì được áp dụng tất cả các biện pháp kiểm sát trừ biện pháp trực tiếp kiểm sát. Cho nên, Viện kiểm sát chỉ có thể trực tiếp kiểm sát đơn khiếu nại, tối cáo của cơ quan Tòa án về lĩnh vực hình sự, thi hành án hình sự và Cơ quan điều tra; còn trong lĩnh vực tố tụng dân sự, tố tụng hành chính cũng như thi hành án thì Viện kiểm sát chỉ có 03 biện pháp yêu cầu được áp dụng, như:

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình, cấp dưới và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Viện kiểm sát.

Hàng tháng các Cơ quan tòa án, Cơ quan thi hành án cung cấp số liệu để Viện kiểm sát tổng hợp báo cáo, chỉ khi Viện kiểm sát tiếp nhận có đơn bức xúc, kéo dài của công dân về việc chậm giải quyết hoặc giải quyết chưa đúng của các cơ quan trên thì Viện kiểm sát mới có thể áp dụng các biện pháp yêu cầu như đã nêu. Do đó, việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền hai cơ quan này vẫn chưa được kiểm sát chặt chẽ và toàn diện.

 Thực tế ở địa phương, đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tư pháp chủ yếu là đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính. Hiện nay, số lượng đơn bức xúc, kéo dài; đơn khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tạo dư luận xấu vẫn còn tồn tại mà vẫn chưa có cách giải quyết dứt điểm. Do vậy, đây cũng là những hạn chế, vướng mắc trong chức năng, nhiệm vụ thực hiện trách nhiệm kiểm sát đơn tư pháp của Viện kiểm sát.

 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Phòng 12 đề xuất, kiến nghị một số giải pháp như sau:

Kiểm sát viên, cán bộ, công chức phải vững các quy định của pháp luật về công tác kiểm sát đơn tư pháp, nhất là những quy định mới về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Viện kiểm sát nhân dân các cấp và các đơn vị, bộ phận nghiệp vụ thuộc mỗi cấp kiểm sát cần tổ chức phổ biến, quán triệt để công chức trong cơ quan, đơn vị mình nghiên cứu, nắm vững các quy định về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các văn bản luật, văn bản dưới luật liên quan đến hoạt động tư pháp mới. Tập trung nghiên cứu kỹ các quy định trong Quy chế số 51, vì đây là văn bản của Ngành đã thể chế, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng và quy định của các văn bản luật điều chỉnh về công tác này.

Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về tư pháp của cơ quan tư pháp thì phát hiện vi phạm của cơ quan ban hành văn bản giải quyết gặp nhiều khó khăn, do phạm vi của công tác này tương đối rộng. Vì thế, cần yêu cầu cán bộ được phân công thường xuyên chịu khó và tích cực nghiên cứu các lĩnh vực pháp luật liên quan, nắm vững văn bản hướng dẫn, cũng như hiểu đúng về chức năng, nhiệm vụ hoạt động của từng cơ quan tư pháp, từ đó đối chiếu các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo để việc kiểm sát được thực hiện một cách chặt chẽ, chính xác các văn bản giải quyết của các cơ quan tư pháp, kịp thời phát hiện những vi phạm của cơ quan tư pháp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp để báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục và thông báo rút kinh nghiệm trong ngành.

Tích cực tham gia và tham gia đầy đủ các hội nghị trực tuyến, hội nghị tập huấn liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết đơn tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.

Tích cực trau dồi, nâng cao nhận thức trong công tác; thường xuyên học hỏi, trao đổi đồng nghiệp, các đơn vị nghiệp vụ khác để việc thực hiện công tác kiểm sát đơn tư pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác.

Phân công nhiệm vụ cụ thể và nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong mỗi công việc, nhiệm vụ được giao

Phòng đã chủ động xây dựng Chương trình công tác và xác định từng loại nhiệm vụ của Phòng, gồm: nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ quan trọng. Trên cơ sở đó, đồng chí Trưởng phòng phân công nhiệm vụ theo vị trí cụ thể và khả năng cho từng đồng chí trong đơn vị. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở thực hiện nhằm bảo đảm chất lượng của công việc cũng như bảo đảm sự hài hòa giữa tiến độ thời gian giải quyết công việc với kế hoạch chung của đơn vị. Thôn qua đó, đánh giá được năng lực, trình độ của từng cá nhân.

Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ trong cơ quan Viện kiểm sát, cũng như phối hợp giữa Viện kiểm sát và các cơ quan tư pháp

Đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, phải phân loại chính xác khiếu nại, tố cáo thuộc nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết của đơn vị mình và các đơn vị nghiệp vụ khác. Những khiếu nại, tố cáo thuộc nhiệm vụ kiểm sát của các đơn vị khác, phải chuyển kịp thời đến đơn vị đó để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị nghiệp vụ khác, phải chủ động đôn đốc, đề nghị các đơn vị nghiệp vụ liên quan giải quyết theo quy định của Quy chế số 51. Khi nhận được đề nghị của các đơn vị nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ khác phải tích cực phối hợp để việc thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được sự nhuần nhuyễn và hiệu quả.

Trong quá trình tiến hành các hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát cần linh hoạt thực hiện các hình thức phối hợp, trao đổi thông tin để các cơ quan tư pháp nhận thức đúng, thống nhất về vị trí, vai trò và những nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát được giao khi thực hiện chức năng. Từ đó, các cơ quan tư pháp chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của Viện kiểm sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Viện kiểm sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Nhờ đó, công tác kiểm sát đối với các văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp do cơ quan tư pháp ban hành của Viện kiểm sát luôn chặt chẽ và tương đối chính xác; tỉ lệ phát hiện vi phạm của Viện kiểm sát đối với cơ quan tư pháp trong công tác này tương đối cao.

Kiến nghị bổ sung lực lượng cán bộ, công chức làm công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Hiện nay, số lượng và chất lượng công chức làm nhiệm vụ này ở Viện kiểm sát các cấp cũng còn hạn chế; do đó kiến nghị bổ sung thêm lực lượng công chức, chú trọng bổ sung những công chức có kinh nghiệm trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Kiến nghị bố trí hợp lý, ổn định tương đối cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chuyên trách làm công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, để đảm bảo từng bước xây dựng được đội ngũ công chức chuyên sâu về công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng công tác này tại các đơn vị nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thường xuyên tự kiểm tra, rút kinh nghiệm sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức trong đơn vị.

Theo đó, Lãnh đạo phòng luôn chú trọng và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, Kiểm sát viên đối với nhiệm vụ được giao để có nhắc nhở, đôn đốc kịp thời, nhằm vừa bảo đảm tiến độ của kế hoạch thực hiện, vừa bảo đảm được chất lượng của công việc. Đối với những nhiệm vụ quan trọng, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ nhằm làm rõ ưu điểm cần tiếp tục phát huy cũng như tồn tại cần khắc phục đối với mỗi cá nhân thực hiện.

Trên đây là tồn tại, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, góp phần vào công cuộc bảo vệ việc thực thi pháp luật được hiệu quả hơn. Mong được sự trao đổi, góp ý của các đồng chí để việc thực hiện công tác kiểm sát đơn tư pháp nói riêng cũng như công tác kiểm sát nói chung của Ngành kiểm sát Lâm Đồng đạt hiệu quả cao hơn và chất lượng hơn.