SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU TỔNG HỢP CỦA VĂN PHÒNG VKSND TỈNH LÂM ĐỒNG 

PHẦN MỞ ĐẦU

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ chí Minh đã khẳng định “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng, ... cho nên cán bộ văn phòng phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Cùng với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà nước thì vấn đề nâng cao năng lực quản lý nhà nước ở các cơ quan hành chính Nhà nước là một tất yếu khách quan. Trong tổ chức bộ máy Nhà nước, Văn phòng dù ở cấp nào và lĩnh vực nào cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thúc đẩy sự đổi mới, hoàn thiện của đất nước phù hợp với xu hướng chung của thời đại. Văn phòng là trung tâm quản lý, điều hành của cơ quan, là cánh tay phải đắc lực của Lãnh đạo.

Người làm công tác Văn phòng phải nắm chắc tình hình mới có thể tham mưu đúng, mới phục vụ tốt các hoạt động của đơn vị. Chức năng tham mưu - tổng hợp được thể hiện trong từng nhiệm vụ cụ thể như: xây dựng quy chế và tổ chức làm việc theo quy chế; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, thông tin tổng hợp v.v… Ngoài ra, văn phòng còn có nhiệm vụ phục vụ các hoạt động hằng ngày như: tổ chức các cuộc làm việc của lãnh đạo, các hội nghị, các chuyến đi công tác của lãnh đạo. Hai chức năng tham mưu - tổng hợp và phục vụ có sự đan xen, có quan hệ mật thiết với nhau: tham mưu là để phục vụ và trong phục vụ có sự tham mưu.

Tham mưu không chỉ là đề xuất chủ trương, giải pháp giúp lãnh đạo quản lý. Vì vậy, người làm nhiệm vụ tham mưu không đơn thuần là giúp việc, bảo gì làm lấy mà phải là người có bản lĩnh, có năng lực, có trình độ, trung thực, thẳng thắng, nghiêm túc trong công việc, luôn cần cù, tỉ mỉ, thận trọng và có tính nguyên tắc cao; phải là người có tư duy biện chứng, không định kiến, hẹp hòi, không bảo thủ, không cảm tính, vụ lợi; dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh bảo vệ cái đúng, không sợ cấp trên trù dập, còn tham mưu “mà làm việc theo kiểu dĩ hòa vi quý, cố làm đẹp lòng cấp trên bằng bất cứ giá nào thì chỉ có hại cho quốc kế dân sinh”(trích câu nói của Bác Hồ).

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác Văn phòng, để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng” làm sáng kiến kinh nghiệm nhằm giúp đơn vị làm tốt trong công tác Văn phòng.

PHẦN NỘI DUNG

I. Thực trạng công tác Văn phòng VKSND tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng là đơn vị cấp phòng, trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý và chỉ đạo. Đơn vị hiện có 19 công chức và người lao động, trong đó có 12 công chức trong biên chế và 07 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ. Tổ chức bộ máy gồm: 01 Chánh Văn phòng, 03 Phó Chánh Văn phòng và các bộ phận: Tham mưu, tổng hợp; thi đua, khen thưởng; thống kê CNTT, cơ yếu; kế toán, tài vụ; xây dựng cơ bản; văn thư, lưu trữ; lái xe, tạp vụ và bảo vệ. Với chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm sát ở địa phương; công tác xây dựng Ngành; đồng thời giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Lâm Đồng có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Quốc Hội, pháp luật của nhà nước; các Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng có liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát.

- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành; phối hợp với các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giúp Viện trưởng tổ chức, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Quy chế khác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các Kế hoạch; Chương trình công tác năm, 6 tháng…; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với các đơn vị trong ngành.

- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức, theo dõi, nắm thông tin về vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả các công tác và các hoạt động của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các báo cáo gửi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thường trực tỉnh ủy; Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh và các loại báo cáo khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua - khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát động, tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào, các đợt thi đua và thực hiện các tác nghiệp về thi đua - khen thưởng.

- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động về công tác hậu cần của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước và thực hiện các tác nghiệp về hành chính tư pháp tại cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Giúp Viện trưởng trong việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để phát động, tổ chức các hoạt động khác thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Với phương châm“Kịp thời, chính xác, khoa học và chu đáo”, Văn phòng đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác. Cùng với việc đổi mới xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác tháng, quý, năm và các loại báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ngành kiểm sát, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, quản lý tốt công tác văn thư lưu trữ, hệ thống hóa các văn bản nghiệp vụ, Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đổi mới trong tham mưu giúp Lãnh đạo Viện trong việc tổ chức chỉ đạo điều hành, quản lý công tác nghiệp vụ và xây dựng Ngành theo chế độ tập trung thống nhất về quản lý hành chính Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

Tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo Viện quản lý, xử lý các thông tin liên quan đến công tác kiểm sát: Văn phòng có nhiều biện pháp đáp ứng kịp thời việc tổng hợp, đánh giá tình hình vi phạm tội phạm xảy ra trong địa bàn tỉnh, từ công tác điểm báo hằng ngày, tổng hợp các nguồn thông tin tội phạm, phân loại, xử lý, báo cáo và giúp cho lãnh đạo Viện chỉ đạo điều hành sát thực tế, xử lý, khắc phục kịp thời các “điểm nóng cần thiết”, đúng chức năng, nhiệm vụ của Ngành một cách hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chủ động tổ chức thực hiện những chủ trương, quyết định của Lãnh đạo Viện tỉnh đối với Viện kiểm sát cấp huyện và các phòng nghiệp vụ; kết hợp triển khai nội dung những chủ trương này, gắn với thực tiễn công tác nghiệp vụ và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, có kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát ở đơn vị. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với Viện kiểm sát cấp huyện, qua đó tìm giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót của từng khâu công tác kiểm sát.

Tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành công văn, đôn đốc yêu cầu Viện kiểm sát cấp huyện, các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện Kế hoạch, hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; thông báo rút kinh nghiệm qua các kỳ báo cáo

thống kê và trả lời thỉnh thị những vướng mắc cho Viện kiểm sát huyện cho mỗi vấn đề về văn phòng và nghiệp vụ một cách nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ giao ban giữa Lãnh đạo Viện với các đồng chí Trưởng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ hàng tuần, đặc biệt là họp giao ban tháng, quý giữa Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh với các Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và Viện kiểm sát cấp huyện; giao ban giữa các ngành để nắm chắc tình hình về thông tin tin báo tố giác tội phạm và hướng giải quyết, xử lý một cách nhanh chóng kịp thời; nắm chắc tình hình chấp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời giải đáp các vướng mắc trong phối hợp công tác thực hiện nhiệm vụ chung với các đơn vị, cơ quan hữu quan.

Xây dựng mối quan hệ công tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh với các cơ quan hữu quan: chủ động tham mưu cho lãnh đạo Viện mở Hội nghị liên ngành các cơ quan tố tụng, triển khai và ký kết các quy chế công tác chung giữa các cơ quan tố tụng, ký kết giao ước và thực hiện phong trào thi đua trong khối nội chính hàng năm, ... có kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm. Ngoài ra, còn làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng mối đoàn kết thân ái với các cơ quan đơn vị bạn,  tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiểm sát đạt hiệu quả cao.

 Chăm lo chu đáo đời sống cán bộ công chức: Văn phòng tham mưu cho Lãnh đạo Viện xây dựng, sửa đổi các Quy chế, quy định và ký kết các quy chế phối hợp phục vụ công tác (10 Quy chế quản lý nội bộ và 08 quy chế phối hợp liên ngành); xây dựng Chương trình thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí để triển khai thực hiện đến toàn thể công chức, người lao động. Tham mưu cho Lãnh đạo Viện trang bị cơ sở vật chất điều kiện làm việc cho đơn vị, quản lý sử dụng tài sản công đúng mục đích; quan tâm sâu sát giúp đỡ từng trường hợp khó khăn nhăm tạo điều kiện cho CBCC yên tâm công tác.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo quản lý trong Ngành: Văn phòng đặc biệt chấp hành nghiêm túc Quy chế về xây dựng các loại báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo thời gian, chất lượng nâng lên rõ rệt với số lượng và nội dung đầy đủ, chi tiết, kịp thời: báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo năm và báo cáo nghiệp vụ theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân; xây dựng các chỉ tiêu chung nghiệp vụ cụ thể dựa trên bảng chỉ tiêu chung toàn Ngành để Viện kiểm sát hai cấp lấy đó làm mục tiêu phấn đấu thực hiện. Các đơn vị đã tích cực phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu. Điều đó mang lại hiệu quả, chất lượng cao cho công tác kiểm sát, với nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Xây dựng nhiều phong trào thi đua: chủ động phối hợp với các đoàn thể trong cơ quan tham mưu cho Lãnh đạo Viện xây dựng kế hoạch phát động nhiều đợt thi đua ngắn hạn lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm. Nội dung thi đua tập trung vào việc đổi mới, nâng cao vai trò trách nhiệm, phát huy sáng kiến, cải tiến trong phương pháp công tác; Sau mỗi đợt thi đua đều sơ kết, tổng kết khen thưởng, đảm bảo khách quan, chính xác kịp thời theo tiêu chí do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng quy định, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, Kiểm sát viên, công chức.

 Quản lý tốt công tác văn thư, lưu trữ, phục vụ cho nhiệm vụ của Ngành: như quản lý các văn bản đi, đến, quản lý sổ sách, đăng ký các lệnh, mộc dấu của đơn vị. Với nhiệm vụ nặng nề, nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không xử lý sai sót, các thao tác nghiệp vụ từ việc tiếp nhận công văn đến phân loại công văn, bóc bì, vào sổ trình Lãnh đạo và có ý kiến chỉ đạo chuyển đến người thực hiện kịp thời. Công văn đi đều được kiểm tra hình thức văn bản và nội dung ban hành theo đúng quy định, quy chế; quản lý hồ sơ, sổ sách được chặt chẽ: mở sổ, khóa sổ cuối năm đưa vào lưu trữ.

Tham mưu cho Lãnh đạo Viện sử dụng nguồn kinh phí được cấp hiệu quả, đúng quy định: đã chủ động trong việc điều hành Ngân sách, quản lý và sử dụng kinh phí chặt chẽ, đúng mục đích, có hiệu quả. Việc chấp hành chi tiêu đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Việc phân bổ dự toán được đảm bảo công khai, đúng định mức, đúng quy định. Sau khi có Quyết định phân bổ dự toán của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, căn cứ Quyết định ủy quyền, đơn vị đã tiến hành phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc đúng định mức, đúng số liệu chi tiết VKSND tối cao giao. Thực hiện công khai dân chủ, chấp hành tốt các quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán; giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức trong đơn vị kịp thời, chính xác. Việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm chặt chẽ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả.

Đơn vị đã tiến hành rà soát, kiến nghị bổ sung định mức kinh phí đối với đơn vị theo những nhiệm vụ cải cách tư pháp; thực hiện Đề án về tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đơn vị; mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác nghiệp vụ; tăng cường thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trụ sở làm việc cho các Viện kiểm sát cấp huyện,

Công tác thống kê, công nghệ thông tin tiếp tục được quan tâm đầu tư chú trọng hơn, nhất là triển khai các biểu mẫu, phần mềm thông kê mới phục vụ tốt cho hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành. Tổ chức trực kỹ thuật kết nối các điểm cầu cho nhiều Hội nghị trực tuyến do VKSND tối cao tổ chức, các Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ do VKSND tỉnh và các phòng nghiệp vụ tổ chức; Hội nghị giao ban, Hội nghị trực tuyến đến 100% các đơn vị VKSND cấp huyện để thuận lợi cho công tác, chỉ đạo, điều hành.

Hàng tháng tiến hành rà soát việc thực hiện biểu mẫu thống kê để Thông báo rút kinh nghiệm chung đối với các đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, hường dẫn, tập huấn công tác thông kê tội phạm đối với VKSND cấp huyện và phòng nghiệp vụ.

Công tác thống kê liên ngành về tội phạm và hình sự được thực hiện nghiêm túc, VKS hai cấp thực hiện tốt vai trò đầu mối cơ quan chủ trì thực hiện thống kê liên ngành về hình sự đảm bảo chính xác, kịp thời.

Hiện nay 100% cán bộ, Kiểm sát viên sử dụng thành thạo máy vi tính, hộp thư điện tử, cập nhật phần mềm thống kê các loại án theo quy định.

II. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Văn phòng

1. Cơ sở lý luận

Tham mưu là kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng, đề xuất các phương pháp, giải pháp sáng tạo có cơ sở khoa học, các sáng kiến, các phương án tối ưu, những dự báo chiến lược, sách lược và các giải pháp hữu hiệu cho cơ quan cấp trên, cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn, với mục đích đạt kết quả cao nhất. Công tác tham mưu không chỉ là tham dự, đề xuất chủ trương, chính sách cho cơ quan lãnh đạo cấp trên, cho lãnh đạo, quản lý cấp mình mà còn hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cho lãnh đạo, quản lý và cơ quan cấp dưới.

Tham mưu tổng hợp là một khái niệm rộng và luôn gắn kết nhau, có nghĩa là tham mưu ngay chính trong nhiệm vụ tổng hợp, tổng hợp không có nghĩa là kết quả của những phép cộng đơn giản hay sự tập hợp dữ liệu mà phải hàm chứa trong đó tư duy sáng tạo, tức là phải có những đánh giá, đề xuất và giải pháp xử lý công việc. Mặt khác, tham mưu tổng hợp không chỉ một lĩnh vực cụ thể mà là kết quả tổng hợp các mặt hoạt động của cơ quan, đơn vị. Nói như vậy không có nghĩa là Văn phòng có thể làm thay nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ khác, nhưng để khẳng định muốn làm tốt công tác tham mưu tổng hợp đòi hỏi phải có trình độ năng lực tổng hợp thực sự về quản lý Nhà nước, phải tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật thông tin, hiểu biết xã hội, tình hình thực tế tại địa phương.

Như vậy, tham mưu tổng hợp không chỉ là đề xuất các chủ trương mà còn phải đưa ra được các giải pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, khoa học, hiệu quả giúp lãnh đạo đơn vị trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.

2. Các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Văn phòng

Một là, Người làm công tác văn phòng cần tích cực tham gia học tập, cập nhật kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản luật; không ngừng tự học tập, tự rèn thông qua bạn bè, đồng nghiệp và các kênh thông tin nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững các chủ trương, nội dung các quy định của pháp luật, tích lũy kiến thức xã hội sâu rộng để tham mưu tổng hợp phục vụ đắc lực giúp Lãnh đạo Viện trong thực hiện nhiệm vụ.

Để việc tham mưu tổng hợp, đề xuất có chất lượng, cán bộ làm công tác tham mưu tổng hợp cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, thẳng thắn, nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phải có đủ tri thức về các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực mình phụ trách; phải có đầy đủ thông tin để dự báo chính xác về các lĩnh vực, các vấn đề cần tham mưu, đề xuất; phải cần cù, tỉ mỉ, thận trọng và có tính chuyên nghiệp, nguyên tắc, thích ứng cao trong công việc và phải đề cao trách nhiệm cá nhân về các vấn đề tham mưu, đề xuất; dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh bảo vệ cái đúng, … vì mục tiêu chung góp phần phát triển cơ quan, đơn vị. 

Hai là, Thường xuyên đổi mới tác phong, lề lối làm việc và phải tự xây dựng chương trình làm việc (tuần, tháng, quý, năm) đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy trình cụ thể; bám sát thực tiễn, phát hiện các vấn đề mới nảy sinh, đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác. Bên cạnh đó, văn bản tham mưu phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các văn bản tham mưu phải chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với từng thể loại và đúng về thể thức.

            Ba là, Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp.

Bốn là, Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy của Văn phòng đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng theo quy định và theo hướng chuyên môn hóa. Luân chuyển công chức Văn phòng luôn đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Năm là, Có cơ chế tạo điều kiện cho cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáu là, Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để hiện đại hóa công sở, trang bị đầy đủ và đảm bảo các điều kiện về trang thiết bị để cán bộ, công chức thuận lợi hơn trong quá trình làm việc. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến, nâng cao chất lượng các khâu trong công tác tham mưu tổng hợp; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt chế độ công chức, công vụ.

Bảy là, Nâng cao chất lượng nguồn nhân sự. Đây được xem là một giải pháp ưu tiên vì đó là yếu tố quan trọng trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức.

Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tham mưu tổng hợp có điều kiện cập nhật kiến thức phù hợp với tình hình mới góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả tham mưu tổng hợp.

III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI

Sáng kiến được thực hiện sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Sáng kiến có tình khả thi vì đây là giải pháp gắn liền với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ chính của đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính và dân chủ hóa đời sống xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cơ quan, đơn vị khác và các cá nhân có liên quan cũng có thể vận dụng để thực hiện trong lĩnh vực công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp giúp Lãnh đạo trong nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, bởi vì hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp luôn gắn liền với chất lượng, hiệu quả công tác của các cơ quan tham mưu tổng hợp, đặc biệt là cơ quan Văn phòng.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Nhận thức rõ việc nâng cao chất lượng công tác Văn phòng là việc làm cần thiết. Với những lý do trên, để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn hội nhập, tôi kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác Văn phòng như sau:

Có cơ chế chính sách, chế độ đãi ngộ để thu hút cán bộ giỏi làm công tác Văn phòng, đảm bảo cho cán bộ làm công tác Văn phòng yên tâm công tác.

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị hiện đại, đúng tiêu chuẩn phục vụ công tác văn phòng, cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ làm công tác văn phòng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả cho công tác văn phòng đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập.

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng để
nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng chính quy, chuyên nghiệp.

Ngoài việc bảo đảm số biên chế được giao, yêu cầu tuyển dụng người có năng lực kết hợp đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích tự học, tự nghiên cứu và trải nghiệm từ thực tiễn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Bởi vì, nhiệm vụ đòi hỏi chuyên viên Văn phòng phải là người hiểu biết nhiều lĩnh vực, có kinh nghiệm và có tư duy tổng hợp.

Cần biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân có thành tích xuất sắc để khích lệ tinh thần tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, đồng thời tạo động lực, đảm bảo để cán bộ, công chức an tâm công tác và cống hiến.

 

PHẦN KẾT LUẬN

Công tác văn phòng là một hoạt động không thể thiếu trong hoạt động của tất cả các cơ quan, tổ chức. Thực tế cho thấy hiệu quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị luôn gắn liền với chất lượng, hiệu quả công tác của cơ quan tham mưu, đặc biệt là Văn phòng. Ở mỗi thời điểm khác nhau, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cũng có sự thay đổi, điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Nhưng thời điểm nào thì công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định, giúp Lãnh đạo đơn vị nắm bắt, xử lý thông tin kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, toàn diện. Nội dung đề tài sáng kiến đã đề xuất xây dựng hệ thống các giải pháp chủ yếu phù hợp với điều kiện thực tế trong công tác tham mưu tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị hiện nay và những năm tiếp theo của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.