Chuyên đề: “Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong Ngành KSND tỉnh Lâm Đồng năm 2019” 

I. CÔNG TÁC THAM MƯU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN, BÁO CÁO, QUẢN LÝ CÔNG TÁC TRONG NGÀNH KSND.

1. Về tham mưu, quản lý thông tin, báo cáo:

Văn phòng tổng hợp - thống kê tội phạm & CNTT (Văn phòng) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa phương; đồng thời giúp Viện trưởng thực hiện chức năng quản lý thông tin, báo cáo, quản lý tình hình tội phạm, quản lý công tác trong ngành và trang tin điện tử của Ngành. Đơn vị đã thực hiện việc nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Quốc Hội, pháp luật của nhà nước; các Chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng có liên quan đến công tác của ngành Kiểm sát. Tham mưu giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện Quy chế của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành và giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng các Kế hoạch; Chương trình công tác năm, 6 tháng…; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với các đơn vị trong ngành và tham mưu cho Viện trưởng tổ chức, theo dõi, nắm thông tin về vi phạm pháp luật và tội phạm; kết quả các công tác và các hoạt động của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh.

Trong thời gian qua, công tác quản lý thông tin, tham mưu, tổng hợp, thống kê tội phạm và CNTT có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện. Cán bộ, công chức Văn phòng đã chủ động nghiên cứu, nắm vững các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao để vận dụng vào công tác tham mưu, tổng hợp, đã tổ chức theo dõi nắm bắt kịp thời tình hình, kết quả xử lý thông tin tội phạm và hoạt động của các Viện KSND cấp huyện, các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh và các ngành có liên quan. Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện không ngừng đổi mới, cải tiến phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành như yêu cầu các VKSND cấp huyện báo cáo các vụ việc mới phát sinh hàng ngày ở địa phương để lãnh đạo VKS tỉnh kịp thời nắm bắt, chỉ đạo  nhằm tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm. Định kỳ hàng tuần Lãnh đạo tổ chức họp giao ban giữa Văn phòng và các phòng nghiệp vụ, hàng Quý tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến giữa VKS 2 cấp nhằm nắm bắt tiến độ thực hiện kế hoạch công tác của từng đơn vị nghiệp vụ, VKS huyện đồng thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2019 đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện lựa chọn mục tiêu: Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020) để phấn đấu thực hiện; chọn “ Nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp” là khâu đột phá và là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu để thực hiện.

Trên cơ sở các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp đến nay cơ bản các khâu công tác đều hoàn thành các chi tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra đảm bảo có chất lượng cao như đã đạt hầu hết các chi tiêu nghiệp vụ theo NQ 37,111 của Quốc hội ( kiểm sát 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của CQĐT; tỷ lệ giải quyết án của các cơ quan điều tra ( đạt 77,5%), VKS giải quyết (đạt 98%), xét xử hình sự của Tòa án ( đạt 89%) đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội; Đã ban hành 196 kiến nghị đối với Cơ quan điều tra, Tòa án, cơ quan thi hành án, cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm; 40 kháng nghị đối với bản án của Tòa án, nhà tạm giữ, cơ quan thi hành án dân sự...  

Để thực hiện các Nghị quyết về thi hành các đạo luật về tư pháp liên quan đến ngành Kiểm sát nhân dân mới được Quốc hội thông qua,  Văn phòng đã tham mưu Lãnh đạo VKSND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị cấp phòng, VKS huyện, thành phố tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 07- CT/TU ngày 25/3/2016, các Kế hoạch, hướng dẫn VKS cấp huyện triển khai thực hiện triển khai thi hành ; chủ động rà soát các Quy định phối hợp liên ngành nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 37, 111 của Quốc hội, phù hợp với các quy định mới của các đạo luật về tư pháp. Hàng tháng tham mưu Lãnh đạo Viện duy trì thường xuyên việc chủ trì giao ban với các cơ quan tố tụng nhằm tạo sự thống nhất và giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp góp phần ổn định ANCT và trật tự ATXH tại địa phương.

2. Những tồn tại, hạn chế:

- Công tác báo cáo, tổng hợp có lúc còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo (báo cáo còn chung chung, phản ảnh chưa sát với thực tế, số liệu chưa thống nhất);

- Lãnh đạo một số đơn vị cấp huyện chưa có sự quan tâm về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành.

- Việc bố trí cán bộ phụ trách công tác tham mưu tổng hợp chưa phù hợp với  tính chất và khối lượng công việc; hầu hết các đơn vị cấp huyện không có cán bộ chuyên trách về công tác tham mưu, tổng hợp chủ yếu là kiêm nhiệm;

- Một số Công chức, Kiểm sát viên làm công tác thống kê, báo cáo còn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu nội dung yêu cầu báo cáo và tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả hoạt động công tác kiểm sát đối với từng khâu công tác kiểm sát cụ thể  để xây dựng các báo cáo chung;

- Việc phối hợp trong việc cung cấp số liệu, thực hiện chế độ báo cáo giữa các bộ phận và các đơn vị chưa cao;

3. Bài học kinh nghiệm:

- Tiếp tục quán triệt các nội dung Quy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong Ngành theo Quyết định số 279 ngày 01/8/2017, Quyết định 379 ngày 10/10/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong Ngành KSND và hướng dẫn thực hiện  để thực hiện và triển khai đến các đơn vị; thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Văn phòng VKSNDTC; duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các VKS cấp huyện.

 - Để thực hiện tốt chế độ báo cáo trong Ngành, mỗi đơn vị phải tổ chức, phân công cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp một cách phù hợp, thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình vi phạm, tội phạm và kết quả công tác của VKS cấp mình và cấp dưới; làm tốt công tác thu thập, xử lý, quản lý thông tin.

- Quá trình xây dựng báo cáo cần phải linh hoạt tổ chức, đối với các báo cáo ngắn hạn, báo cáo yêu cầu thời gian gấp, thì lãnh đạo đơn vị phải phân công, bố trí phù hợp với khối lượng công việc để đảm bảo về thời gian. Các báo cáo định kỳ (báo cáo tuần, tháng, 6 tháng, báo cáo năm) đã có quy định cụ thể về thời điểm, thời hạn, nội dung,… vì vậy, để hoàn thành tốt các báo cáo này, các đơn vị cần chủ động dự thảo báo cáo trước và cập nhật thông tin đầy đủ tránh bị động. Đối với những báo cáo quan trọng, Viện trưởng VKSND hai cấp, Trưởng các phòng cần chỉ đạo chặt chẽ và có ý kiến định hướng cho cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp chuẩn bị đề cương, dự thảo báo cáo ngay từ đầu.

- Báo cáo phải đảm bảo chất lượng, nội dung thông tin, ngắn gọn, xúc tích, đánh giá rõ thực tế tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, có số liệu dẫn chứng cụ thể, phụ lục rõ ràng, đầy đủ. Báo cáo đảm bảo đúng nguyên tắc bảo vệ bí mật Nhà nước trong cung cấp, tiếp nhận thông tin và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin báo cáo do đơn vị mình cung cấp; phải được cán bộ có thẩm quyền duyệt ký đúng quy định.

- Tùy theo tính chất, yêu cầu của mỗi loại báo cáo nhất định để có sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng. Đối với báo cáo tuần do thời gian chuẩn bị xây dựng ngắn nên cần tập trung phản ánh vào những hoạt động, kết quả công tác trọng tâm, điển hình của đơn vị, những kiến nghị mang tính cấp thiết; hoặc báo cáo đột xuất, báo cáo ban đầu thì nội dung phải chứa đầy đủ thông tin để cấp nghe báo cáo nắm và có thể chỉ đạo được kịp thời tuy nhiên, thông tin phải ngắn gọn, chắt lọc, hạn chế đưa những thông tin thừa, không cần thiết đối với cấp được báo cáo. Đối với các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác năm cần có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ, số liệu thống nhất, chính xác, thông tin phản ánh một cách khái quát nhưng đầy đủ; các phân tích, đánh giá sâu sát, khách quan,…

 

 

II. NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN TỐT CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

- Để thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân thì trước hết các đồng chí Viện trưởng VKS hai cấp, lãnh đạo các đơn vị được giao phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp phải có nhận thức đúng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng và những yêu cầu của công tác thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành. Xác định rõ việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành là một nhiệm vụ có tính chất nguyên tắc trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, quán triệt đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, nhất là những cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp.

- Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân của VKS hai cấp, các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức trong Ngành phải được quy định là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, bình xét các danh hiệu thi đua hàng năm của cá nhân, đơn vị.

- Đơn vị, bộ phận làm công tác tham mưu, tổng hợp phân công, bố trí cán bộ phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch, Chương trình công tác đúng tiến độ; thực hiện đầy đủ, hiệu quả các biện pháp nhằm đạt các chỉ tiêu, hoàn thành các nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị công tác của Ngành, được xác định trong Kế hoạch, Chương trình công tác của mỗi đơn vị.

- Tham mưu, đề xuất những nội dung cần kiểm tra, những đơn vị cần phải kiểm tra,... Định kỳ, tổ chức kiểm tra việc triển khai; tham mưu tổ chức kiểm tra kết quả việc thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình công tác ở từng khâu công tác hoặc kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị trực thuộc hoặc VKS cấp dưới (công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xây dựng ngành).

- Viện kiểm sát tỉnh cần nghiên cứu tổ chức bộ máy, cơ cấu cán bộ, Kiểm sát viên cho đơn vị làm công tác tham mưu, tổng hợp cho tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao, có những quy định cụ thể nhằm tạo cơ chế, vị thế để cán bộ cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp có đủ các điều kiện đảm bảo hoàn thành tốt, thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện Quy chế; trước hết là trách nhiệm của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; của đồng chí Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng (phụ trách công tác tham mưu, tổng hợp) trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra việc chấp hành Quy chế.

- Cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp phải thường xuyên cập nhật, nắm bắt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động của Ngành; phải nghiên cứu nắm vững chức năng, nhiệm vụ của Ngành, của từng khâu công tác, những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong những thời gian cụ thể; nội dung chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong Chỉ thị công tác năm, các Chỉ thị nghiệp vụ, kế hoạch, chương trình và hướng dẫn công tác, các văn bản liên quan khác của VKSND tối cao cũng như của đơn vị mình. Đồng thời, phải chuẩn bị thông tin, tư liệu đầy đủ, chính xác, nắm chắc tình hình tội phạm, kết quả công tác của đơn vị, của ngành trong thời điểm nhất định.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; Tăng cường biên chế chuyên trách tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị;

- Có cơ chế tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nhất là công chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

- Chính sách, chế độ đối với cán bộ có vai trò rất quan trọng trong việc tạo  điều kiện vật chất, động lực tinh thần để cán bộ yên tâm, gắn bó và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp, các đơn vị cần chú trọng, quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách đối với những cán bộ làm công tác tham mưu, tổng hợp./.