Kết luận trực tiếp kiểm sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng 

Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, Quyết định số 664/QĐ-KSTHADS ngày 01/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự  đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng. Đoàn kiểm sát gồm toàn thể Kiểm sát viên của Phòng 11, do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn làm Trưởng đoàn. Đoàn tiến hành trực tiếp kiểm sát trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày 14/10/2019.

Qua kiểm sát nhận thấy, việc tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về cơ bản đã đảm bảo các quy định của pháp luật. Trong thời gian từ 01/10/2018 đến 30/9/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thi hành xong về việc đạt 74,39% , về tiền đạt 59,71%; vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc Hội giao năm 2019 về tiền 1,39%, về việc 16,71%.  

 
 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên còn một số thiếu sót, vi phạm quy định tại Khoản 1, 2 Điều 44; Khoản 2 Điều 44a;  Khoản 1 Điều 46; Khoản 5 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và Điều 29, Điều 30 Thông tư 01/2016/-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Sau khi nghe Đoàn Kiểm sát thông qua nội dung dự thảo kết luận, đồng chí Trần Hữu Thọ  –  Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng thay mặt đơn vị tiếp thu những đánh giá khách quan về những ưu điểm và tồn tại của đơn vị trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự; nguyên nhân và trách nhiệm đối với những vi phạm, đồng thời chấp nhận toàn bộ nội dung nêu trong kết luận của Đoàn kiểm sát, đơn vị sẽ có biện pháp khắc phục trong thời hạn luật định.

Ngày 19/11/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự đối với cơ quan Thi hành án Dân sự tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo khắc phục những vi phạm đã nêu trong Kết luận nhằm đảm bảo cho việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án được kịp thời, đầy đủ và đúng pháp luật; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và lợi ích của Nhà nước.