Hiệu quả từ việc “Tự đào tạo thông qua Thông báo rút kinh nghiệm” trong côngtác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính 

Trong thời gian qua, một trong những giải pháp cơ bản mà Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xác định và đẩy mạnh việc thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, Kiểm sát viên; đồng thời để tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính thông qua việc ban hành các thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ, từ đó giúp cho cán bộ, Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân hai cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Ngành thực hiện tốt mục tiêuXây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra VKSND Tối cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020)” theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng KSND Tối cao . Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” ; Từ năm 2018 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã nghiên cứu, tổng hợp thực tiễn công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và tổng hợp các kiến nghị, kháng nghị để xây dựng và ban hành 09 Thông báo rút kinh nghiệm gửi Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc để cùng nghiên cứu, rút kinh nghiệm chung. Ngoài việc bảo đảm về hình thức, số lượng theo quy định thì nội dung của các thông báo rút kinh nghiệm đều được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân tích cụ thể, làm rõ các dạng vi phạm của Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp, chỉ rõ căn cứ pháp luật, kỹ năng phát hiện và nhận diện các dạng vi phạm này, nhất là các dạng vi phạm mới phát sinh để cán bộ, Kiểm sát viên cùng nghiên cứu, tham khảo, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình công tác thực tiễn tại đơn vị. Qua đó, nâng cao kỹ năng kiểm sát, phát hiện vi phạm, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quyền Yêu cầu, Kiến nghị và Kháng nghị của Viện kiểm sát theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Các dạng vi phạm của Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp cụ thể như sau: Vi phạm trong việc gửi quyết định, thông báo về thi hành án theo Điều 38 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014): Thời gian chậm ít nhất là 06 ngày, chậm nhiều nhất là 05 tháng; Vi phạm trong việc xác định, cưỡng chế kê biên tài sản chung theo quy định tại Điều 74 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014): có 02 trường hợp, đó là: Chậm yêu cầu Tòa án xác định phần sở hữu của người phải thi hành án trong khối tài sản chung để bảo đảm thi hành án khi đã hết thời hạn thông báo mà chủ sở hữu chung, người được thi hành án không khởi kiện vụ án; Không xác minh các thành viên trong hộ gia đình để xử lý tài sản chung là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Chi Cục thi hành án thành phố Đà Lạt ra Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản chung khi chưa làm rõ tình trạng của tài sản; thông báo cho người đồng sử dụng quyền sử dụng đất để các để các đương sự tự xác định phân chia tài sản và cũng chưa làm việc với người đồng sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất về việc thi hành đối với tài sản chung; Không gửi thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp, vi phạm biểu mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp như: 01 Thông báo về kết quả thẩm định giá; 03 thông báo cưỡng chế thi hành án; 01 Thông báo về việc bán tài sản, 01 thông báo về việc bán đấu giá tài sản để thi hành án, 01 thông báo về việc không có người mua tài sản đấu giá; Vi phạm về việc chậm xử lý vật chứng, tài sản; gửi biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản theo Điều 125 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014): 02 trường hợp chậm ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản; 11 trường hợp chậm ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng; Vi phạm Điều 13 Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 về thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án: 02 trường hợp Chi cục Thi hành án không gửi biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản cho Viện kiểm sát cùng cấp; Vi phạm trong việc chậm xác minh điều kiện thi hành án theo Điều 44 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014): có 08 trường hợp chậm xác minh điều kiện thi hành án;Vi phạm Khoản 2 Điều 4 thông tư số 216/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự: 01 trường hợp trong vụ chia tài sản chung sau ly hôn; Chậm thanh toán tiền, trả tài sản thi hành án theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 47 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014): Chậm thanh toán tiền dư cho 02 người phải thi hành án với số tiền là 223.890.770đ; Chậm ra quyết định đình chỉ thi hành án theo quy định tại Điều 50 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (Sửa đổi, bổ sung năm 2014): 01 vụ/50.000.000đ; Vi phạm trong việc thu phí thi hành án theo khoản 2 Điều 46 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự: 02 trường hợp với số tiền là 280.000; Chậm đôn đốc giải quyết thi hành án: 02 vụ/11.364.000đ; Vi phạm trong việc xác nhận kết quả thi hành án: 01 trường hợp có sai sót trong việc xác nhận kết quả thi hành án làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Ngoài ra, các Chi cục Thi hành án dân sự còn vi phạm trong việc ủy thác thi hành án, ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án khi chưa hết thời hạn tự nguyện đã ban hành quyết định chưa có điều kiện thi hành án ...

Đến nay, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 03 Kháng nghị và 29 Kiến nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp khắc phục vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án. Hầu hết các kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát đều được Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp chấp nhận bằng văn bản, các đơn vị được kháng nghị, kiến nghị đã có nhiều biện pháp khắc phục vi phạm và tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự. Có thể nói “Tự đào tạo thông qua tăng cường thông báo rút kinh nghiệm”  là một trong những giải pháp thiết thực và hiệu quả nhất để nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019.