Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014
Nội dung chi tiết