Chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) và Nghị quyết 23-NQ/TU của Tỉnh ủy về thực hiện công tác bảo vệ pháp luật gắn với chiến lược bảo vệ tổ quốc 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) và Nghị quyết số 23-NQ/TU về thực hiện công tác bảo vệ pháp luật gắn với chiến lược bảo vệ Tổ quốc như sau:
Nội dung chi tiết