Báo cáo tổng kết việc thi hành luật hoạt động giám sát của quốc hội 

Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, thông qua hoạt động giám sát của Quốc hội đã giúp cho VKSND địa phương thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.
Nội dung chi tiết