Giới thiệu chung 

Trước yêu cầu sống còn của cách mạng Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, bảo vệ Đảng, bảo vệ pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia - ngày 26/7/1960, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân chính thức được thành lập.

Sau khi miền nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, ngày 15/3/1976 Chính phủ cách mạng lâm thời Miền nam Việt Nam ký quyết định thành lập Viện KSND tỉnh Lâm Đồng.

Qua thời gian, cùng với ngành Kiểm sát nhân dân cả nước, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã từng bước trưởng thành lớn mạnh, phục vụ đắc lực công cuộc đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, bảo vệ pháp chế XHCN, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước, xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh, văn minh, vững bước đi lên CNXH theo đường lối đổi mới của Đảng.

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: số 02-04 Nguyễn Viết Xuân, phường 4, tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633822107

Email: vksnd@lamdong.gov.vn