Phòng Hành chính - Tổ chức 


PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

Điện thoại: (0263) 3822307 – Fax: (0263) 3821138

 

1. Bà Hồ Thị Thanh Thu – Trưởng phòng

            Điện thoại: (0263) 3821175; Di động: 0916.001.867
            Email: thuhtt@lamdong.gov.vn
           

2. Bà Phan Nguyên Ngọc Dung – Phó Trưởng phòng

            Điện thoại: (0263) 3533.025; Di động: 0979.810.303

            Email: dungpnn@lamdong.gov.vn

3. Ông Lê Văn Quân – Chuyên viên

            Điện thoại: (0263) 3821175; Di động: 0913.858.879

            Email: quanlv@lamdong.gov.vn

4. Ông Trần Văn Dũng – Chuyên viên

            Email: dungtv@lamdong.gov.vn

5. Ông Võ Thanh Hải – Văn thư

            Điện thoại: (0263) 3822307; Di động: 0919.711.462

            Email: haivt@lamdong.gov.vn

6. Bà Lê Thị Hồng Thanh – Văn thư

            Điện thoại: (0263) 3822307; Di động: 0988.658.859

            Email: thanhlth@lamdong.gov.vn

7. Bà Nguyễn Thị Ơn – Văn thư

            Điện thoại: (0263) 3822307; Di động: 0984.264.048

            Email: onnt@lamdong.gov.vn

8. Bà Hoàng Thị Hoàn – Văn thư

            Điện thoại: (0263) 3822307; 

9. Bà Dương Thị Thanh Xuân – Lưu trữ

            Điện thoại: (0263) 3821175; Di động: 3700.089

            Email: xuandtt@lamdong.gov.vn