Lãnh đạo Văn phòng 

 

1. Ông Ngô Văn Ninh – Phó Chánh Văn phòng phụ trách 

+ Điện thoại: 0918.312.751

+ Email: ninhnv@lamdong.gov.vn

2. Ông Đoàn Vinh Quang – Phó Chánh Văn phòng 

+ Điện thoại: (0263)3836.770; di động: 0913.743.630

+ Email: quangdv@lamdong.gov.vn

3. Ông Khổng Minh Nghiệp – Phó Chánh Văn phòng

+ Điện thoại: (0263)3833.403; di động: 0903.742432

+ Email: nghiepkm@lamdong.gov.vn

 
4. Ông Ngô Kiểm – Phó Chánh Văn phòng 

+ Điện thoại: 0918.675.971

+ Email: kiemn@lamdong.gov.vn

 
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chánh Văn phòng 

+ Điện thoại: 0983.443.939 - 02633.515.111

+ Email: dungntvpdbqh@lamdong.gov.vn

   6. Ông Lê Thủy – Phó Chánh Văn phòng 

+ Điện thoại: 0913.684.784

+ Email: lethuy@lamdong.gov.vn