Công đoàn 

CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1

Chủ tịch

Đoàn Vinh Quang

0913.743.630

       3909109

quangdv@lamdong.gov.vn

2

Phó chủ tịch

Nguyễn Đức Ngân

0903.738.903

       3607118

ngannd@lamdong.gov.vn

    3 Phó chủ tịch Phạm Văn Bình

0913.666.362

binhpv@lamdong.gov.vn

3

Ủy viên

Trần Thị Thu Hằng

0983.132.395

Biện Trần Vĩnh Thắng

0903.925.767

thangbtv@lamdong.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

0989.971.290

 tuannaub@lamdong.gov.vn

Phạm Xuân Anh Đào

0908.831.518

 

Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Thị Thảo

01686.150.151

thaont@lamdong.gov.vn

Nguyễn Thị Ơn

0984.264.048

onnt@lamdong.gov.vn

BAN NỮ CÔNG

1

Trưởng ban

Trần Thị Thu Hằng

0983.132.395

2

Phó ban

Nguyễn Thị Ngọc Liên

0919.912.228

lienntn@lamdong.gov.vn