Chức năng - Nhiệm vụ 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 118/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01  năm 2019

               

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng   

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện “Hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là cơ quan hành chính nhà nước tương đương cấp sở, thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

2. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

3. Trụ sở tại số 04 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Trụ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hiện nay) và số 02 Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh hiện nay).

4. Nhiệm vụ và quyền hạn

 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi hợp nhất theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Văn phòng:

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng sau khi thống nhất với Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

 2. Các đơn vị trực thuộc gồm:

a) Các tổ chức hành chính:

- Phòng Công tác đại biểu Quốc hội,

- Phòng Công tác Hội đồng nhân dân,

- Phòng Hành chính - Tổ chức,

- Phòng Quản trị - Tài vụ,

- Ban Tiếp công dân,

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Kiểm soát thủ tục hành chính.

Phòng có từ 05 biên chế đến 07 biên chế được bố trí 01 Trưởng phòng; Phòng có từ 08 biên chế đến 14 biên chế được bố trí 01 Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Phòng có từ 15 biên chế trở lên được bố trí 01 Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Chánh Văn phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng và tương đương sau khi xin ý kiến của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chánh Văn phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Trưởng phòng và tương đương.

b) Các công chức chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phục vụ lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh làm việc theo chế độ chuyên viên, trực tiếp chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh Văn phòng, các Phó chánh Văn phòng; được phân chia thành các Khối sau (không tổ chức thành Phòng chuyên môn):

- Khối Kinh tế - Tổng hợp;

- Khối Công - Nông nghiệp;

- Khối Văn xã - Ngoại vụ;

- Khối Nội chính.

c) Các đơn vị sự nghiệp:

- Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Trung tâm Công báo - Tin học;

- Ban quản lý Trung tâm hành chính tỉnh.

 

Điều 4. Biên chế và số lượng người làm việc

Biên chế công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và không vượt quá số lượng hiện có của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 5. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng do Chánh Văn phòng làm chủ tài khoản, bao gồm kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được ngân sách địa phương bảo đảm theo phân bổ dự toán do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

2. Việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm:

1. Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

Đoàn Văn Việt


Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 507/QĐ-VP ngày 06/8/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH. HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng