DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TẠI VP UBND TỈNH 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TẠI VP UBND TỈNH

1. Lĩnh vực Giao thông vận tải (Quyết định 829/QĐ-UBND ngày 17/4/2019)

Mã số

Tên

Cơ quan Công bố/Công khai

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

BGTVT-LDG-285173

Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác

UBND tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đường bộ

BGTVT-LDG-285172

Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc

UBND tỉnh Lâm Đồng

Bộ Giao thông Vận tải

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Đường bộ

      2. Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; xử lý đơn thư; phòng chống tham nhũng
(Quyết định 1020/QĐ-UBND ngày 31/5/2018)

Mã số

Tên

Cơ quan Công bố/Công khai

Cơ quan thực hiện

Lĩnh vực

TTR-LDG-2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

UBND tỉnh Lâm Đồng

Thanh tra tỉnh

Giải quyết

khiếu nại

TTR-LDG-6

thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh

UBND tỉnh Lâm Đồng

Thanh tra tỉnh

Giải quyết

khiếu nại

TTR-LDG-9

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

UBND tỉnh Lâm Đồng

Thanh tra tỉnh

Giải quyết

tố cáo

TTR-LDG-13

Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

UBND tỉnh Lâm Đồng

Ban tiếp công dân cấp tỉnh

Tiếp công dân

TTR-LDG-20

Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh

UBND tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chánh thanh tra tỉnh

Giám đốc Sở và cấp tương đương

Ban tiếp công dân cấp tỉnh

Bộ phận xử lý đơn thư thuộc Thanh tra tỉnh và các sở

Xử lý đơn thư

TTR-LDG-16-10950

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

UBND tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước

Phòng, chống tham nhũng

TTR-LDG-17-10950

thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

UBND tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước

Phòng, chống tham nhũng

TTR-LDG-18-10950

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

UBND tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước

Phòng, chống tham nhũng

TTR-LDG-27

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

UBND tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Phòng, chống tham nhũng

TTR-LDG-28

Thủ tục thực hiện việc giải trình

UBND tỉnh Lâm Đồng

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước

Phòng, chống tham nhũng