Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2019 
Thông báo số 228/TB-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng