Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2018 

Thông báo số 281/TB-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng