Kế hoạch thực hiện năm 2012 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2012

(Kế hoạch 709/KH-BCĐ ngày 22/02/2012)

 

Năm 2012, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ IX. Bên cạnh những thời cơ và thuận lợi; những biến động của tình hình thế giới, trong khu vực, nhất là vấn đề tranh chấp Biển Đông; khủng hoảng chính trị tại các nước Bắc Phi và Trung Đông, khủng hoảng nợ công tại các nước Châu Âu… là những nhân tố tác động trực tiếp đến tình hình kinh tế, xã hội của nước ta nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Tình hình hoạt động của các loại tội phạm tiếp tục có những diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm do nguyên nhân xã hội; tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; tội phạm hoạt động theo băng, ổ, nhóm; tội phạm hoạt động lưu động… Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị  số 48/CT- TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 06/KH-TU ngày 10/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Nghị quyết số 09/CP của Chính phủ, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội - phòng, chống AIDS tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2012 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động để mọi tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, kiềm chế và làm giảm sự gia tăng các loại tội phạm, nhất là các vụ trọng án; đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hoạt động theo băng, ổ, nhóm; tội phạm hoạt động lưu động gây ra các vụ án nguy hiểm; không để xảy ra bất ngờ, bị động về ANTT trên địa bàn.

2. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn, các mục tiêu quan trọng; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; chủ động giải quyết tốt mọi tình hình liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở góp phần giữ vững ổn định về ANCT, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48/CT-TW của Bộ Chính trị và kế hoạch số 06/KH-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 1783/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội - phòng, chống AIDS của tỉnh.

II. NHỮNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, từ đó đề ra Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, kết hợp chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương; định kỳ 6 tháng, 1 năm sơ kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, thanh tra để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở; hoàn thiện cơ chế phối hợp trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của các địa phương đảm bảo đồng bộ thống nhất.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm Pháp luật; lực lượng Công an phải làm nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm được tiến hành đến tổ dân phố, các thôn, buôn… tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ sơ sở.

2. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới theo Chỉ thị 48/CT-TW của Bộ Chính trị; 06/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết định 1783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động lồng ghép và gắn việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới,… Tiếp tục chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội; khi xem xét thẩm định các dự án phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với các yếu tố đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường,   sinh thái, … nhằm hạn chế thấp nhất những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và các vi phạm Pháp luật.

3. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và toàn thể nhân dân nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động về công tác phòng, chống tội phạm trong cộng đồng. Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết, chủ động phòng ngừa kịp thời, phát hiện và tố giác tội phạm; biểu dương những gương người tốt, việc tốt; phê phán những hành vi tiêu cực, tham nhũng, vô trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục nhất là giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên của gia đình, nhà trường và của toàn xã hội.

Tổ chức ký kết và triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ chính trị, Nghị quyết số 09/CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015 giữa các ngành chức năng.

4. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác phòng chống tội phạm; củng cố và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tự giác tham gia công tác phòng chống tội phạm. Tổ chức ký cam kết phát động thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… không có tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động đã ký kết giữa các cơ quan, ngành, đoàn thể về công tác phòng, chống tội phạm.

5.  Tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tập trung phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ việc xâm phạm ANQG; đấu tranh mạnh với bọn tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, chống người thi hành công vụ; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm kinh tế, tham nhũng và môi trường. Xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn về ANTT các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, các ngày lễ, tết diễn ra trên địa bàn trong năm 2012; tập trung giải quyết các vấn đề phức tạp về TTXH, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; đấu tranh triệt phá kịp thời các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, không để hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tội phạm đâm thuê chém mướn, đòi nợ trái phép; triển khai thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012), kiên quyết không để tội phạm lợi dụng gây án làm ảnh hưởng đến dư luận.

6. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo PCTP - TNXH - phòng, chống AIDS của tỉnh theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 và quy chế hoạt động của BCĐ PCTP, TNXH và phòng, chống AIDS ban hành theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh. Định kỳ 6 tháng và 1 năm họp Ban chỉ đạo để kiểm điểm đánh giá hoạt động điều hành của Ban chỉ đạo, qua đó kịp thời chấn chỉnh các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương chưa làm tốt đồng thời đề ra phương hướng  nhiệm vụ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tiếp theo.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Công an tỉnh cơ quan thường trực, nòng cốt trong việc thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án “Đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tính quốc tế” và đề án “Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên”; phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể và các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012- 2015 của tỉnh Lâm Đồng.

Chủ trì phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân về thế trận an ninh nhân dân kết hợp với nền quốc phòng toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ.

Bảo vệ an toàn những ngày lễ, Tết, những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trong năm 2012. Xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tập trung nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vụ việc xâm phạm ANQG; đấu tranh, trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm hoạt động theo băng, nhóm, tội phạm hoạt động lưu động, tội phạm hình sự, kinh tế, môi trường, công nghệ cao và nhất là tội phạm ma túy, chủ động phòng ngừa, làm giảm tội phạm do nguyên nhân xã hội; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, tăng cường vận động, truy bắt đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Chủ động trong công tác nắm, dự báo tình hình về ANTT để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết ổn định không để xảy ra bất ngờ, bị động. Tiếp tục đổi mới về hình thức, nội dung, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chủ trì, phối hợp với Sở thông tin và truyền thông; Đài phát thanh truyền hình, Báo Lâm Đồng tổ chức ký kết công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Nghị quyết số 09/CP và chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012-2015.

2. Ngành Tư pháp phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư. Nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, thẩm định và ban hành các văn bản pháp quy liên quan đến phòng, chống tội phạm.

3. Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với lực lượng Công an thực hiện kế hoạch liên ngành về đẩy mạnh phòng, chống ma tuý trong các trường học, phối hợp quản lý hiệu quả số học sinh có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội; tiếp tục thực hiện kế hoạch liên ngành về đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học, tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực trong học đường.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ,  Liên đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án: “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình đã ký kết về phòng, chống tội phạm.

5. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quan điều tra Công an tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng, gây dư luận, bức xúc trong nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất việc để sót lọt tội phạm, không để oan sai người vô tội. Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng quy chế bảo vệ quyền lợi của người tố giác tội phạm. Thực hiện có hiệu quả công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm phục vụ nghiên cứu, dự báo tình hình, đề ra các chủ trương, chính sách trong phòng, chống tội phạm.

6. Đề nghị Toà án nhân dân các cấp khẩn trương đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án nghiêm trọng. Tổ chức các phiên toà xét xử lưu động tại nơi xảy ra vụ án nhằm đề cao tác dụng tuyên truyền, răn đe tội phạm và giáo dục pháp luật trong nhân dân.

7. Các thành viên  Ban chỉ đạo PCTP - TNXH - phòng, chống AIDS tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng được phân công, đồng thời phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của năm 2012 trong chức năng hoạt động quản lý của mình.

8. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch để chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương trong năm 2012.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2012 gửi về Ban chỉ đạo tỉnh trong quý I/2012; đồng thời định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo tỉnh (qua thường trực BCĐ - Văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng) để theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh giúp Ban chỉ đạo tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội dung kế hoạch này và định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện việc triển khai thực hiện kế hoạch 06/KH-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định 1783/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” tại các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong năm 2012./.