Lâm Đồng: Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2012 - 2015 

KẾ HOẠCH

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phòng, chống tội phạm
mua bán người giai đoạn 2012 - 2015

(Kế hoạch số 1074 /KH-BCĐ ngày 08/3/2012)

 

Thực hiện Quyết định số 1427/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015, Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Chương trình 130/CP) ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung, Chương trình hành động, phòng, chống tội phạm mua bán người đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm cơ bản tội phạm mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người.

2. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia của các ngành, các tổ chức xã hội nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, thống nhất, toàn diện trong phòng chống mua bán người.

3. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương căn cứ vào nội dung Chương trình kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách quyết liệt, thiết thực và có hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM. 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo:

Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người (Công an tỉnh) tham mưu UBND tỉnh ra Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2012 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn (2012-2015), ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn (2012-2015), thống nhất chỉ đạo các đơn vị, địa phương và các sở, ban, ngành triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người: Giai đoạn (2012-2015) được chia làm 2 giai đoạn; Giai đoạn 1 (từ 2012-2013); Giai đoạn 2 (từ 2014-2015). Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình 130/CP của Chính phủ và tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện CT130/CP tại địa phương và tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I và triển khai giai đoạn II vào cuối năm 2013; tổ chức tổng kết thực hiện CT130/CP giai đoạn (2012-2015) vào cuối năm 2015.

2. Công tác Thông tin và Truyền thông:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các sở, ban, ngành chức năng đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người cho toàn xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trực tiếp tại cộng đồng, trong đó tập trung truyền thông tại các địa bàn trọng điểm cụ thể:

- Lồng ghép nội dung Chương trình hành động phòng, chống mua bán người với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình 138 của Chính phủ, Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” gắn với cuộc vận động  “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã có đủ năng lực, trình độ, kiến thức để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người tại địa phương cũng như tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân tại cộng đồng.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chủ trì, nghiên cứu xây dựng tài liệu truyền thông chung về phòng chống mua bán người cho các sở, ngành và địa phương thực hiện. Nội dung tuyền thông “tư vấn về phòng ngừa mua bán người” phải đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi, vùng miền; lấy các điển hình về vụ việc thật; thủ đoạn đối tượng phạm tội; về mất cảnh giác của nạn nhân để tuyên truyền; kịp thời biểu dương người tốt việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến và gắn các đợt sinh hoạt chính trị hoặc các phong trào thi đua do các tổ chức, đoàn thể quần chúng phát động. Phối hợp tổ chức hoạt động truyền thông tại cộng đồng dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: xây dựng các mô hình truyền thông; gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp; cung cấp tài liệu; thông qua hoạt động tại cơ sở giáo dục; hoạt động văn hóa, du lịch… tại cộng đồng, tập trung thực hiện tại các khu vực trọng điểm nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham gia thực hiện, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người vào các chương trình văn hóa; du lịch; quản lý; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động du lịch, kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận động hội viên, thanh thiếu niên và toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư phòng, chống mua bán người.

3.  Công tác phòng ngừa và đấu tranh, trấn áp:

- Công an tỉnh chủ trì thực hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa xã hội theo kế hoạch đã đề ra. Xác định được các tuyến, địa bàn trọng điểm; đối tượng phạm tội; nạn nhân bị mua bán, người bỏ nhà đi khỏi địa phương nghi bị mua bán; số phụ nữ lấy chồng người nước ngoài; số trẻ em cho người nước ngoài nhận làm con nuôi; xuất khẩu lao động… làm rõ tính chất, phương thức thủ đoạn, các nguyên nhân, điều kiện phát sinh, phát triển của tội phạm và những vấn đề nổi cộm trong phòng, chống tội phạm mua bán người. Trên cơ sở đó phân tích, phân loại, đề xuất đối sách và phương án đấu tranh cụ thể, để tập trung chỉ đạo thực hiện.

- Lực lượng Cảnh sát điều tra hình sự toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, để thu thập tài liệu, chứng cứ, xác lập chuyên án, làm rõ các tổ chức, đường dây mua bán người; truy bắt đối tượng phạm tội, nhất là những tên chủ mưu cầm đầu để xử lý nghiêm minh. Đồng thời phát hiện và xử lý triệt để các trung tâm môi giới kết hôn, cho, nhận con nuôi trá hình, để lợi dụng mua bán người qua các dịch vụ này.

- Hàng năm căn cứ vào tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung để thống nhất phối hợp mở đợt cao điểm nhằm phối hợp tấn công trấn áp tội phạm mua bán người đạt hiệu quả.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm Sát, Tòa án các cấp điều tra xử lý nghiêm tội phạm mua bán người và các tội phạm khác có liên quan cũng như phối hợp làm tốt công tác bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

 4. Công tác tiếp nhận và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng:

 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì chỉ đạo ngành Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương để phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, thống kê, đánh giá thực trạng nạn nhân bị buôn bán trở về (kể cả con của nạn nhân bị mua bán) và các dịch vụ hỗ trợ cần thiết theo quy định của pháp luật để kịp thời hỗ trợ cho các nạn nhân tạo điều kiện thuận lợi để họ về đoàn tụ gia đình, tái hoà nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống. Chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành có liên quan, tổ chức mở Hội thảo chuyên đề về hướng nghiệp, dạy nghề cho người đang ở độ tuổi lao động, nhất là số có nguy cơ, không có công việc làm, hoặc công việc làm không ổn định. Tham mưu Chính quyền địa phương chỉ đạo lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với các chương trình xoá đói, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài… nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng lừa bán ra nước ngoài dưới dạng này.

5. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản Pháp luật:

- Công an tỉnh chủ trì phối hợp Sở tư pháp tiến hành rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống mua bán người. Xây dựng tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, quản triệt Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản khác liên quan đến mọi từng lớp nhân dân trong toàn xã hội.

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hỗ trợ việc đăng ký kết hôn, cho, nhận con nuôi nhằm phòng, chống việc lợi dụng các hoạt động để mua bán người.

- Tổ chức Phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu tổ chức tập huấn chuyên sâu nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, báo cáo viên và cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống tội phạm mua bán người.

- Tổ chức triển khai phối hợp thực hiện có hiệu quả của Chương trình trên phạm vi toàn tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thi hành Luật Phòng, chống mua bán người.

6. Hợp tác quốc tế:

Công an tập trung chỉ đạo việc thực hiện các Hiệp định hợp tác song phương giũa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Cămpuchia, Thái Lan trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người và kịp thời phát hiện, giải cứu nạn nhân bị bán ra nước ngoài, sớm đưa họ về đoàn tụ với gia đình, để triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định hợp tác song phương. Thường trực Ban chỉ đạo (Phòng PC45 – Công an tỉnh) có trách nhiệm báo cáo Cục C45 Bộ Công an trong công tác phối hợp, để liên hệ trực tiếp với các nước sở tại có ký kết Hiệp định hợp tác song phương.

7. Kinh phí thực hiện:

Sở Tài chính và Sở kế hoạch đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành chức năng nghiên cứu văn bản, hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người theo cơ chế tài chính mục tiêu Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ; Công an tỉnh dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để phân bổ kinh phí cho các sở, ban, ngành và các địa phương đảm bảo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người của cả giai đoạn (2012-2015) và cho từng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào Chương trình, nội dung, yêu cầu xây dựng Chương trình, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo tại địa phương để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn (2012-2015), xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ (Quý, 6 tháng, năm và đột xuất) về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người, gửi về Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người tỉnh (Phòng PC45 – Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo BCĐ130/CP Chính phủ và UBND tỉnh theo quy định.

Công an tỉnh chịu trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch này./.