Xuất hiện nhiều chất gây nghiện mớ 

Ông Nguyễn Hoành Thứ, Chi Cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh cho biết, trên địa bàn Lâm Đồng hiện nhiều chất gây nghiện mới đang hoành hành. Các chất gây nghiện mới như Shisha, tem giấy, bóng cười, nấm thức thần, cỏ mỹ… chưa có trong danh mục quy định của Chính phủ đang được mua bán, sử dụng phổ biến trong cộng đồng gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Cùng với việc phổ biến các chất gây nghiện mới, tuổi sử dụng chất gây nghiện ngày càng  trẻ hóa, là vấn đề nghiêm trọng cho việc quản lý, xử lý tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.