Di Linh triển khai Quy chế phối hợp đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

UBND huyện Di Linh vừa thông qua Quy chế phối hợp lập, thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn huyện. 

Từ năm 2014 đến nay, huyện Di Linh không lập được hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và hồ sơ giáo dục tại xã đối với người nghiện ma túy. Hiện trên địa bàn huyện có 201 người nghiện ma túy.

Trước tình hình đó, UBND huyện đã ban hành Quy chế phối hợp lập, thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn huyện (Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 12/3/2018). Theo đó, trong năm 2018 phấn đấu lập từ 5 hồ sơ trở lên đề nghị Tòa án nhân dân huyện Di Linh ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Các xã, thị trấn lập từ 1 -3 hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, thị trấn, đồng thời tích cực vận động người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và tại các cơ sở cai nghiện cùng với triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy. Tiếp tục duy trì 2 xã là Sơn Điền và Gia Bắc không có tệ nạn ma túy và  xây dựng mới xã  Hòa Trung không có tệ nạn ma túy.