Vai trò của phụ nữ trong công tác tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng 

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 05 ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Huyện ủy Đạ Tẻh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 và hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong hội viên và nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Hội phụ nữ các cấp trong huyện đã tổ chức 78 buổi tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt câu lạc bộ, phụ nữ với kiến thức pháp luật, ý nghĩa của rừng, vai trò trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ rừng. Qua đó, các cấp Hội thường xuyên gặp gỡ trực tiếp hộ gia đình hội viên phụ nữ có chồng, con, người tham tham gia khai thác lâm sản và lấn chiếm đất rừng trái phép để động viên, giúp đỡ gia đình hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng các mô hình kinh tế, tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế gia đình, không để chồng con tham gia hoạt động khai thác rừng trái pháp luật. 

Hội đã phối hợp giải tỏa đất lấn chiếm là 196 cây cà phê tại Tiểu khu 522 và 312 cây điều ghép tại khoảnh 3, 4 Tiểu khu 539.

Bên cạnh đó, chỉ đạo chi hội trưởng các chi hội, lực lượng nòng cốt, cốt cán thường xuyên nắm bắt các đối tượng trong thôn hay đi rừng để phối hợp với ban lâm nghiệp xã theo dõi đối tượng và đưa vào danh sách những đối tượng đi rừng lấy gỗ, đồng thời phối hợp đến tuyên truyền, vận động chuyển đổi nghề.

Được biết, tại huyện Đạ Tẻh, trong 9 tháng đầu năm, mặc dù các lực lượng chức năng đã thường xuyên phối hợp với các ngành, chủ rừng và UBND các xã tăng cường kiểm tra, truy quét các điểm nóng về phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép nhưng vẫn xảy ra 63 vụ vi phạm được lập biên bản xử lý, giảm 16 vụ so với cùng kỳ; diện tích rừng bị thiệt hại 8,45 ha, ngành chức năng đã xử lý 62 vụ, thu nộp ngân sách hơn 495 triệu đồng.

Công tác trồng rừng, trồng cây phân tán được quan tâm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức trồng cây, trồng rừng phân tán với tổng số 2.108 cây, tỷ lệ sống đạt 99,81%.

Tổng diện tích giao khoán quản lý, bảo vệ rừng từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng 18.278,38 ha, giao cho 347 hộ gia đình và 2 đơn vị tập thể, 3 doanh nghiệp quản lý. Nhìn chung các tổ chức, hộ gia đình được giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cơ bản thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng.