Kết hoạch triển khai đề án “tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước” giai đoạn (2013-2015) 

      HỘI LHPN LÂM ĐỒNG                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO ĐẾ ÁN 343PN                                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                

           Số:  33  KH/ BCĐĐA                                     Lâm Đồng, ngày 25 tháng  01 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CNH, HĐH ĐẤT NƯỚC” GIAI ĐOẠN (2013-2015)

 

 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn (2010-2015);

 Căn cứ kế hoạch 393/KH-BCĐ ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Ban chỉ đạo Đề án  tỉnh Lâm Đổng về triển khai thực hiện Đề án  giai đoạn (2010-2015);

            Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng (cơ quan Thường trực BCĐ Đề án tỉnh) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn II (2013-2015) như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 343/PN trong các Sở, ngành, đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng xã hội đặc biệt là phụ nữ, góp phần giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người dân và phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước.

- Các hoạt động phải phù hợp với nội dung thực hiện Đề án giai đoạn 2013-2015, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các Tiểu Đề án đã được UBND tỉnh phân công thực hiện, lồng ghép với các chương trình công tác trọng tâm, các Đề án được các ban, ngành, đoàn thể đang triển khai tại địa phương, đơn vị.

 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án tỉnh và Ban điều hành các Tiểu đề án:

- Ban chỉ đạo Đề án tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn, tiếp tục củng cố kiện toàn BCĐ, phát huy vai trò của các thành viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án chung và các Tiểu dề án giai đoạn II (2013-2015) theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Các sở, ngành, đoàn thể được phân công thực hiện các Tiểu đề án, nếu có sự thay đổi nhân sự, cần kịp thời kiện toàn, bổ sung thành viên; xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai các hoạt động giai đoạn II (2013-2015) theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với các hoạt động của Đề án đang triển khai tại địa phương và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

            2. Đánh giá kết quả hoạt động  giai đoạn (2010-2012), Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn (2013-2015) :

 - Các sở ngành, đoàn thể chủ trì các Tiểu Đề án chủ động tiến hành sơ kết  đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tiểu Đề án giai đoạn (2010- 2012) do Sở, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm chủ trì, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn (2013-2015) và báo cáo về Ban Chỉ đạo Đề án, thông qua Hội LHPN tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ) để tổng hợp.

- Ban chỉ đạo đề án tỉnh xây dựng kế hoạch, kinh phí triển khai các họat động Đề án giai đoạn (2013-2015), định kỳ sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án tại tỉnh hàng năm và gửi báo cáo về Ban điều hành đề án TW.

            - Các Sở, ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ chủ trì các Tiểu đề án xây dựng kế hoạch, kinh phí  hoạt động năm 2013, gởi về Ban chỉ đạo Đề án tỉnh và triển khai đến cơ sở..

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

            - Các Sở, ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ chủ trì các Tiểu Đề án chủ động triển khai các họat động tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước giai đoạn II, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn dưới nhiều hình thức. Chú trọng đến các vấn đề nổi cộm, các địa bàn có nhiều khó khăn...

            4. Lựa chọn xây dựng mô hình điểm thực hiện các Tiểu Đề án

- Ban Điều hành các Tiểu Đề án tổ chức chọn điểm khảo sát, tiếp tục đẫy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời  kỳ CNH- HĐH đất nước và xây dựng mô hình điểm tại các huyện, thành phố, cơ sở, phòng, ban…

                                                               - Hướng dẫn cơ sở xây dựng các mô hình thực hiện Đề án giai đoạn (2013-2015) phù hợp với  từng đối tượng phụ nữ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

5. Kiểm tra công tác triển khai Đề án

                                                               - Ban chỉ đạo Đề án tỉnh xây dựng kế họach và tiến hành công tác kiểm tra hoạt động của các Tiểu Đề án trên phạm vi toàn tỉnh.

- Các sở, ngành, đoàn thể được phân công chủ trì và phối hợp thực hiện các Tiểu Đề án; các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban Điểu hành lồng ghép hoạt động kiểm tra Đề án và các Tiểu Đề án vào kế hoạch kiểm tra của đơn vị theo định kỳ 6 tháng, 1 năm.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Các sở, ngành, đoàn thể được phân công thực hiện các Tiểu Đề án xây dựng kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện Đề án giai đoạn  (2013-2015) chỉ đạo ngành dọc và gởi về cơ quan Hội LHPN tỉnh  để theo dõi, tổng hợp; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và bố trí kinh phí hoạt động.

- UBND các huyện, thành phố bố trí kinh phí hoạt động từ ngân sách theo dự trù của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, thành (cơ quan Thường trực BCĐ Đề án).

Hội LHPN các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và kinh phí giai đoạn (2013-2015) và năm 2013; bổ sung, kiện toàn BCĐ, gửi về Hội LHPN tỉnh bằng văn bản để theo dõi, chỉ đạo..

            -  Định kỳ 6 tháng, báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu Đề án về Ban chỉ đạo Đề án tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ)

Trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh kịp thời phản ánh về Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo  đề án tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và ban điều hành TW xem xét giải quyết .

Địa chỉ: cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án cấp tỉnh

Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng

số 31B,Quang Trung, Phường 9, thành phố Đà Lạt.

Điện thoại : 063.3810852

Fax:  063.3811537

Email: bantuyengiaopnlamdong@yahoo.com.vn

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt nam thời kỳ ẫẩy mạnh CNH-HĐH đất nước ” giai đoạn (2013-2015) của Ban Chỉ đạo  Đề án tỉnh Lâm Đồng .

 

 

Nơi nhận:

- BCĐ Đề án TW

- Đ/ c Trưởng ban chỉ  đạo ĐA

- BCĐ Đề án tỉnh

- BĐH các Tiểu dề án

- UBND các huyện, TP

- Hội LHPN 12 huyện, TP

- Lưu: VT,

 

                            TM. BAN THƯỜNG VỤ

                           HỘI LHPN TỈNH LÂM ĐỒNG

         PHÓ CHỦ  TỊCH- PHÓ BAN CHỈ ĐẠO

 

 

                                 (Đã ký)

 

                        Phạm Thị Mỹ Huyền