Hướng dẫn nội dung xây dựng mô hình Thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” giai đoạn II (2013-2015) 

HỘI LHPN TỈNH LÂM ĐỒNG

         BAN THƯỜNG VỤ

         Số: 47 /.HD-BTV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày  20  tháng 02  năm 2013

 

                                                               HƯỚNG DẪN

                  Nội dung xây dựng mô hình Thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” giai đoạn II (2013-2015)

 

- Căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương và Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về triển khai các hoạt động của Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” giai đoạn II (2013-2015);

- Căn cứ kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn (2010-2015) của Ban chỉ đạo Đề án tỉnh Lâm Đồng;

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn xây dựng mô hình thực hiện Đề án  giai đoạn (2013-2015) như sau:

1. Mục đích xây dựng mô hình

- Xây dựng và duy trì mô hình nhằm chuyển trọng tâm công tác truyền thông về cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về giữ gìn và phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ các dân tộc Lâm Đồng; chuyển đổi từ nhận thức sang hành vi theo bốn phẩm chất mới Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai, chỉ đạo nhân diện.

- Thông qua công tác xây dựng mô hình tại cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả việc triển khai Đề án, tạo sự chuyển biến đồng bộ và rõ nét về nhận thức và hành động cụ thể trong tất cả các đối tượng phụ nữ và người dân trong toàn tỉnh.

2. Lựa chọn địa bàn xây dựng mô hình

- Địa điểm xây dựng và đặt mô hình truyền thông là khu  phố, thôn, buôn, tổ dân phố

- Mỗi huyện, thành phố chọn ít nhất 01 cơ sở  (xã, phường, thị trấn) để triển khai điểm chỉ đạo và nhân diện rộng hoặc căn cứ vào tình hình cụ thể của từng cơ sở, có thể chọn điểm hoặc triển khai đồng bộ, đến tất cả các chi, tổ phụ nữ, ít nhất là 50% tổng số chi hội và tổ chức Hội phụ nữ cơ sở.

- Điều kiện để chọn điểm: Căn cứ nội dung của các tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam và bốn phẩm chất “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và căn cứ tình hình thực tế của địa phương để  có hình thức, nội dung tuyên truyền và xây dựng mô hình phù hợp.

+ Lựa chọn một cơ sở đã được chọn là xã, phường, thị trấn văn hóa thực hiện tốt 4 phẩm chất hoặc một cơ  sở  chưa được xét công nhận xã, phường, thị trấn văn hóa có nhiều  biểu hiện  tiêu cực, sa sút về phẩm chất đạo đức của phụ nữ để chỉ đạo theo yêu cầu sau:

. Có đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Hội gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, vững vàng về chuyên môn, tâm huyết với phong trào, nhất là cán bộ có kinh nghiệm tuyên truyền được cộng đồng dân cư tín nhiệm, tổ chức thực hiện các nội dung, tiêu chí ở cơ sở, chi, tổ phụ nữ.

3. Nội dung và các bước thực hiện :

* Bước 1: Khảo sát đánh giá tình hình

3.1. Nội dung khảo sát:

- Thực trạng về tình hình dân cư kinh tế - xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; về giữ gìn và phát huy đạo đức phẩm chất truyền thống tốt đẹp của con gười Việt Nam và phụ nữ Việt Nam.

- Thực trạng tổ chức và hoạt động của BCH Hội phụ nữ cơ sở và chi, tổ phụ nữ.

3.2. Hình thức khảo sát:

Tiến hành khảo sát qua phiếu, qua cuộc họp xin ý kiến của các chi, tổ phụ nữ và các đoàn thể, các hộ gia đình và người dân...

*Bước 2: Tổng hợp, phân tích tình hình và tìm nguyên nhân để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho phù hợp.

*Bước 3: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền

3.3. Nội dung tuyên truyền:

- Giới thiệu tổng quan  Đề án 343 của Chính phủ, các nội dung liên quan đến mục tiêu chung,, mục tiêu cụ thể; tổng quan về truyền thống phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam xưa và nay, trọng tâm là 4 phẩm chất  Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

- Tập huấn kỹ năng truyền thông và hướng dẫn công tác khảo sát, cách tổ chức triển khai cho cán bộ Hội cơ sở về công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí và 4 phẩm chất xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH.

3.4. Hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động:                        

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ở cơ sở : Loa truyền thanh, panô, áp phích ở nơi có đông dân cư qua lại như đầu thôn, khu phố, chợ, trường học…

- Tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề của Câu lạc bộ, chi, tổ phụ nữ

 - Cung cấp các ấn phẩm, băng hình, tờ rơi, tranh cổ động, áp phích

 - Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống phụ nữ Việt Nam xưa và nay, phụ nữ với Hát ru và Dân ca Việt Nam, triển lãm ảnh, thi sáng tác thơ ca, thi viết về những tấm gương phụ nữ Lâm Đồng “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”, hội thi phụ nữ khéo tay, hội thi phụ nữ Năng động - Sáng tạo - Duyên dáng - Đảm đang…

3.5. Các hoạt động khác:

- Tổ chức ký cam kết giữa các xã, phường, chi, tổ phụ nữ, gia đình và cá nhân hội viên tự giác thực hiện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

- Vận động các đối tượng hội viên phụ nữ đăng ký tham gia mô hình có địa chỉ cụ thể để đánh giá sự chuyển biến trong rèn luyện phẩm chất đạo đức trước, trong và sự lan tỏa sau khi ham gia mô hình

- Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, biểu dương các gia đình hội viên phụ nữ vượt qua  khó khăn, từng bước ổn định, có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

3.6. Lực lượng tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình:

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, UBMT Tổ quốc và các đoàn thể: những người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo, già làng và cán bộ Hội phụ nữ cơ sở và những người tiêu biểu ở khu dân cư...

3.7. Tên gọi và nội dung xây dựng mô hình:

Hội LHPN các huyện, thành phố và cơ sở có thể lựa chọn, lồng ghép các nội dung của phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ công tác Hội, Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” để xây dựng các CLB của Đề án 343 có nội dung và tên gọi phù hợp như:

- Mô hình CLB: “Người phụ nữ mới”; “Phụ nữ bốn chuẩn mực”; “Phụ nữ Tứ đức”; “Phụ nữ đảm đang”; “Khéo tay, hay làm”;“Phụ nữ với Hát ru và Dân ca Việt Nam”; “Phụ nữ Tự tin”; phụ nữ “5 không 3 sạch”; CLB “Phụ nữ đơn thân”; tổ phụ nữ bếp ấm lửa hồng, “Phụ nữ từ thiện”; “Mẹ và con gái”; Phụ nữ Tiểu thương (chợ…) “Văn minh - thân thiện”, Phụ nữ ngành hàng (vải, cá…) tự tin, tự trọng, Phụ nữ Công an “Năng động, sáng tạo,  trung hậu, đảm đang”

*Bước 4:  Sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện:

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về BCĐ Đề án tỉnh.

- Bình xét, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu có nhiều chuyển biến về đạo đức lối sống, đề nghị khen thưởng và nêu gương, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong tổ chức Hội.

4. Phân công trách nhiệm

4.1. Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành phố:

- Hướng dẫn cấp cơ sở khảo sát và xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện mô hình

- Tổ chức triển khai và hướng dẫn nội dung xây dựng mô hình; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở cơ sở.

4.2. Hội LHPN cơ sở:

 - Báo cáo với cấp uỷ và phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể triển khai nội dung và xây dựng mô hình hoạt động đến các chi, tổ phụ nữ

- Hướng dẫn chi, tổ phụ nữ xây dựng nội dung, tổ chức sinh hoạt theo định kỳ. Hàng quý, 6 tháng, 1 năm báo cáo tiến độ triển khai và kết quả thực hiện về Hội cấp trên.

5. Kinh phí thực hiện

            - Hội LHPN tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình điểm của tỉnh tại TP Đà Lạt.

- Hội LHPN các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc, xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ cấp xã  xây dựng mô hình tại chi, tổ phụ nữ.

Trên đây là một số nội dung Hướng dẫn  xây dựng mô hình thực hiện Đề án “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” giai đoạn (2013-2015). Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội LHPN các huyện, thành phố hướng dẫn cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức xây dựng mô hình  CLB phù hợp và báo cáo về Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh để theo dõi và hướng dẫn nội dung, cách làm phù hợp.

 

 

Nơi nhận:

- Hội LHPN các huyện, thành phố

- Các đơn vị trực thuộc

- Lưu VP, Ban TG

TM. BAN THƯỜNG VỤ

P.CHỦ TỊCH

 

 

(Đã Ký)

Phạm Thị Mỹ Huyền