Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 03 - CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

   

    HỘI LHPN TỈNH LÂM ĐỒNG    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            BAN THƯỜNG VỤ                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  

           Số :  22   /BC-BTV                                                  Lâm Đồng, ngày  17  tháng 4 năm 2013.

 

BÁO CÁO

 Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 03 - CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

 

Thực hiện công văn số 130- CV/ĐCT ngày 28/2/2013 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, hướng dẫn số 112 –HD/TG ngày 07/01/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng về sơ kết 02 năm thực hiện chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả đạt được như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 01/7/2011 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 2 năm qua Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch  hướng dẫn các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục triển khai học tập các chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp, tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tập trung vào những khâu đột phá, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2011 ” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy trung thành với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và tác phẩm “Đường Kách mệnh” gắn với triển khai thực hiện phong trào thi đua, 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội và cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch do TW Hội phát động.

Chỉ đạo các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch của cấp ủy, Hội cấp trên xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị: định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo về Hội LHPN tỉnh.

Hướng dẫn xây dựng các chuẩn mực đạo đức trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo hướng dẫn số 25/HD- BTG ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo TW phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

Chú trọng việc hướng dẫn xây dựngvà duy trì các mô hình mới

Chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ tiếp tục thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” giai đoạn 2010- 2015.

Phát động phong trào thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” đến cán bộ hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

            1. Về tổ chức học tập, tuyên truyền

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc hơn nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhằm chuyển đổi từ nhận thức sang hành vi và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành niềm tin của của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội.

 Hội LHPN các huyện, thành phố phối hợp với ban Tuyên giáo, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, hội thi tuyên truyền viên.. tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa, hội diễn văn nghệ quần chúng được 3.208 buổi, 353.980 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Từ những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác, nhận thức và hành động của chị em ngày càng rõ nét và sâu sắc hơn. Nhiều tổ chức Hội cơ sở đã tổ chức cho cán bộ viết bản đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn, liên hệ bản thân về đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước” giai đoạn (2010-2015). Sau 3 năm triển khai, các ngành, đoàn thể được phân công thực hiện các Tiểu Đề án đã tổ chức tập huấn cho 3.481 BCV, TTV, cung cấp 11.167 bộ tài liệu, viết và đưa 1.414 tin bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức 352 buổi giao lưu, gặp mặt với 20.445 người tham gia. Đặc biệt cuộc thi viết những tấm gương đạo đức phụ nữ Việt Nam “ Tự tin – Tự trọng- Trung hậu – Đảm đang” đã  tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong tỉnh về phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đây cũng là chuẩn mực đạo đức cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đưa vào nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” phát hiện, biểu dương những tấm gương phụ nữ tiêu biểu là người thật, việc thật; qua đó khích lệ các tầng lớp phụ nữ rèn luyện, tu dưỡng các phẩm chất, đạo đức đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, góp phần thực hiện tốt chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW 4 (khóa X) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong cán bộ hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

  Riêng đối với cơ quan Hội LHPN tỉnh, Chi bộ phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức cho 100% cán bộ, công chức đăng ký nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vào sáng thứ hai hàng tuần, cơ quan tổ chức cho cán bộ công chức sinh hoạt chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác qua các câu chuyện kể về Bác, những quan điểm tư tưởng của Bác thể hiện trong việc làm, sinh hoạt đời thường  đã có tác động lớn đến tâm tư tình cảm, giúp cho cán bộ công chức cơ quan có ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, nâng cao trách nhiệm đối với công việc được giao. Lãnh đạo cơ quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, biểu dương và kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện lệch lạc để chị em đáp ứng được yêu cầu công tác ngày càng cao của Hội.

Ngoài ra, để việc thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW tiếp tục có sức lan tỏa rộng rãi, các cấp Hội đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và TW đóng trên địa bàn, tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Hoạt động “Làm theo

Xuất phát từ yêu cầu trọng tâm chuyển từ học tập sang làm theo, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã vận dụng sáng tạo nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tế với nhiều cách làm hay, hoạt động phong phú thiết thực như : cơ quan chuyên trách Hội LHPN tỉnh việc thể hiện việc làm theo ở sự chuyển biến nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tính hành chính, hóa, chú trọng xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhiệm vụ, hoạt động ưu tiên để nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ chuyên trách trong các đợt công tác tại cơ sở; tập trung nắm tình hình và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo phong trào đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Hàng năm, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định, đảm bảo phát huy và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ quan. Xây dựng và thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo  theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội LHPN các cấp tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tiếp tục duy trì, nhân diện các mô hình có hiệu quả từ những năm trước, như mô hình nuôi heo đất tiết kiệm; tổ phụ nữ tiết kiệm; phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập; mô hình giúp nhau mua vật dụng gia đình, tổ phụ nữ trồng rau sạch, mô hình xây dựng gia đình 5 không 3 sạch (TP Đà Lạt, huyện Đạ Tẻh, Đam Rông, Cát Tiên)… và xây dựng một số mô hình mới như: mô hình “2 đủ”; mô hình “gia đình đồng thuận”, mô hình “không có trẻ em bỏ học (huyện Lâm Hà), mô hình không có đơn thư vượt cấp (huyện Đơn Dương, Cát Tiên), tổ phụ nữ “Tự tin- Tự Trọng –Trung hậu – Đảm đang”, “ Tổ phụ nữ không vi phạm an toàn giao thông” (huyện Đức Trọng); mô hình “ Nhà xanh- sạch”, mô hình hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp (TP Bảo Lộc)… Ngoài ra, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh còn quyên góp, tiền, gạo, con giống, ngày công lao động giúp các chị, em có hoàn cảnh khó khăn xóa đói, giảm nghèo, điển hình như hội LHPN TP Đà Lạt, Bảo Lộc, Hội LHPN huyện Đơn Dương, Di Linh, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Huoai...

Cuộc vận động đóng góp xây dựng “Mái ấm tình thương” được các cấp Hội tiếp tục triển khai thực hiện, 2 năm qua các cấp Hội trong tỉnh đã tặng  42 mái ấm, sửa chữa 8 căn nhà tình thương cho phụ nữ nghèo trị giá trên 800.000.000đ. Hưởng ứng đợt phát động “Hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo” năm 2012 do TW Hội phát động, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tặng 20 mái ấm và 135 suất  học bổng cho nữ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi trị giá 503.000.000đ.

3 Công tác kiểm tra, giám

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW, các cấp Hội phụ nữ đã tăng cường công tác kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức sơ kết đánh giá việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với sơ kết, tổng kết phong trào hàng năm để kịp thời phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các mặt còn hạn chế, yếu kém.

 Kết quả kiểm tra cho thấy việc xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập và thực hiện theo các chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là thiết thực và phù hợp với tâm tư, tình cảm của đa số cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân. Các cấp Hội đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần và sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ phụ nữ nhân các ngày lể lớn của đất nước và của Hội. Xem kết quả thực hiện chỉ thị 03-CT/TW là 1 trong các tiêu chí thi đua đánh giá xếp loại phong trào hàng năm của các cấp Hội.

                       

              III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 2 năm qua, được sự chỉ đạo kịp thời, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Hội cấp trên;, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể nên việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được triển khai đúng tiến độ và Việc hoc tập và làm theo tấm gương của Bác đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, nội dung được lựa chọn phù hợp với từng đối tượng cán bộ, hội viên phụ nữ nên đã đạt được kết quả cao.. Qua đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác làm theo của cán bộ Hội, hội viên. phụ nữ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, việc triển khai học tập và làm theo trong các cấp Hội phụ nữ tỉnh vẫn còn một số hạn chế là:

- Công tác tuyên truyền ở một số cơ sở chưa thường thường xuyên, còn thiếu chiều sâu và chưa huy động được phụ nữ rộng rãi tham gia. Nội dung, hình thức tuyên truyền chua phong phú, hấp dẫn. Việc biểu dương gương điển hình người tốt việc tốt còn hạn chế thiếu thường xuyên.

- Một số cơ sở Hội còn lúng túng trong việc hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng mô hình làm theo, do đó có nơi chưa xây dựng được mô hình một cách hiệu quả.

- Một số cán bộ hội viên, phụ nữ đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức vẫn còn hạn chế về ý nghĩa của việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Việc nhân rộng và xây dựng mới các mô hình làm theo đạt hiệu quả chưa cao cả về số lượng lẫn chất lượng.

- Công tác kiểm tra, đánh giá chưa được thực hiện thường xuyên.

 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 198/KH-ĐCT ngày 09/11/2011 của Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, sáng tạo trong tổ chức, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và làm theo tấm gương của Bác. Phấn đấu khắc phục hạn chế những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại theo tinh thần Nghị quyết TW4. Tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1, Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 03-CT/TW, học tập sâu sắc tư tưởng thực hiện hành động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống đạo dức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam gắn với triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” giai đoạn 2013- 2015.

2, Nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cải tiến lề lối làm việc, khắc phục bệnh “hành chính hóa” góp phần hạn chế sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm các tệ nạn xã hội trong đội ngũ cán bộ đảng viên và cán bộ Hội các cấp.

3. Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Phấn đấu hàng năm đạt chỉ tiêu mỗi chi hội có 10 hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí.

4. Nhân rộng và xây dựng các mô hình tốt, kịp thời phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở trong việc chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội.

4. Tăng cường chỉ đạo và kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW trong những năm tiếp theo. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo ngày càng sâu rộng, tạo thành ý thức tu dưỡng rèn luyện trong mỗi cán bộ, hội viên và tổ chức Hội cơ sở. Kịp thời biểu dương các điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

5. Hoàn thành việc xây dựng quy chế và ban hành quyết định công nhận đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh Hướng dẫn kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, thành phố và  lực lượng TTV cơ sở. Mỗi cán bộ Hội phấn đấu là một báo cáo viên, tuyên truyền viên tốt, là điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức

6. Hàng năm triển khai việc đăng ký học tập, làm theo tập gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hướng dẫn cho cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở viết thu hoạch đánh giá kết quả thực hiện, xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét danh hiệu thi đua hàng năm của các cấp Hội.

 

           TM.BAN THƯỜNG VỤ

                    P. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW Hội.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Lưu VT-TG.                                                                                                     (Đã ký)

 

 

                                                                                                                    Phạm Thị Mỹ Huyền