Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: Điều kiện để phát triển phong trào 

Với gần 167.879 hội viên phụ nữ đang sinh hoạt trong các chi, tổ hội, Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của các cấp hội phụ nữ tỉnh Lâm Đồng. Nếu như những năm qua, tổ chức hội tiếp tục được duy trì ở cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực góp phần đáng kể vào kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH của địa phương thì nhiệm kỳ 2016- 2021, Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh tiếp tục được xem là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển của phong trào. Để thực hiện nhiệm vụ này, một số giải pháp được triển khai là: Tham mưu thành lập tổ chức hội trong các tổ chức Đảng chưa có tổ chức hội , nâng cao chất lượng hội viên, hoạt động Hội ở cơ sở, đổi mới nội dung và đa dạng hoá hình thức sinh hoạt; thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội đặc biệt là lực lượng nữ công chức, viên chức, trí thức, nữ làm chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ; lao động nữ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Duy trì và phát triển đội ngũ hội viên nòng cốt, tình nguyện viên.

Để phát huy được vai trò của tổ chức hội, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp hội là phải thực hiện tốt chức năng đại diện; Nâng cao chất lượng công tác giám sát, đóng góp ý kiến, phản biện xã hội; tham mưu đề xuất chính sách, luật pháp; Kịp thời phát hiện và tích cực tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của phụ nữ, trẻ em; Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội cũng xác định một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới là: Nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện phương châm “Hướng về cơ sở”, bảo đảm cán bộ chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành và hướng dẫn sinh hoạt hội viên. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã trực tiếp triển khai, phổ biến các nội dung công việc của Hội hoặc làm báo cáo viên tại chi hội; mỗi cán bộ Hội chuyên trách tự nghiên cứu ít nhất 1 chuyên đề liên quan đến công tác Hội. Qua đó, Vận động xã hội thực hiện công tác phụ nữ và bình đẳng giới;  Nâng cao hiệu quả của hoạt động đối ngoại nhân dân; Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý.

Với những yêu cầu nhiệm vụ trên, các cấp hội phụ nữ cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác phối kết hợp khai thác nguồn lực, phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội trong tham gia quản lý Nhà nước (HĐND, các ban chỉ đạo...), tham mưu, đề xuất các chính sách, chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, PN đặc biệt là hội viên PN dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, ở mỗi địa phương, đơn vị, hội phụ nữ phải chú ý làm tốt việc tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động thực hiện Luật Bình đẳng giới, tổng kết Luật Bình đẳng giới, tăng cường phối hợp thực hiện Nghị quyết 11/BCT, Tập trung cải tiến công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào trong hệ thống Hội; cụ thể hóa nhiệm vụ công tác hội phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng  giai đoạn, thời điểm

Để nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp, công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với tăng cường thực tế ở cơ sở, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban chấp hành cũng như đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác hội các cấp phải được chú trọng hơn nữa kết hợp với việc tổ chức các cuộc thi cán bộ Hội giỏi, bình chọn cán bộ Hội xuất sắc;  Tăng cường kết nghĩa, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ năng giữa các chi hội, cơ sở Hội, đặc biệt ở địa bàn dân tộc, tôn giáo.

Để tổ chức Hội vững mạnh, phát huy được vai trò  tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội theo quy định, các cấp hội- đặc biệt là ở các huyện hội, tỉnh hội cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất chính sách, phản biện xã hội; Nghiên cứu quan điểm của Đảng, các kinh nghiệm và thực tiễn các vấn đề của phụ nữ và bình đẳng giới nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo và tham mưu, đề xuất chính sách, phản biện xã hội; Ưu tiên tập trung nghiên cứu và đề xuất chính sách cho các nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ di cư lao động và một số nhóm phụ nữ thuộc vùng dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ đơn thân nghèo. Các cấp Hội cũng phải thực hiện nghiêm túc công tác tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay; Nâng cao trách nhiệm cán bộ các cấp trong công tác tổng kết thực tiễn tham mưu đề xuất nội dung, phương thức  hoạt động mới liên quan đến phụ nữ và nhiệm vụ công tác Hội.

Là tổ chức chính trị xã hội đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm đầu tư “hướng về cơ sở”, đẩy mạnh phong trào thi đua cả về bề rộng lẫn chiều sâu, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ... Xây dựng tổ chức hội vững mạnh để tiếp tục phát triển phong trào trong nhiệm kỳ mới đang được các cấp hội phụ nữ Lâm Đồng tích cực triển khai.