Skip navigation links
Đề án 30
Giới thiệu tổng quan
Hoạt động của Đề án
Kết quả thực hiện Đề án
Góp ý đơn giản TTHC
Tài liệu hướng dẫn
Hướng dẫn thống kê
Hướng dẫn rà soát
Hướng dẫn truyền thông
Văn bản chỉ đạo
Trung ương
Địa phương
Tra cứu TTHC
Áp dụng tại cấp tỉnh
Cơ quan TW trên địa bàn
Áp dụng tại cấp huyện
Áp dụng tại cấp xã
sadfasGiới thiệu tổng quan > Giới thiệu Đề án 30
Giới thiệu Đề án 30 

>> Tải về Toàn văn Đề án.

Trong đời sống hàng ngày, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ rất nhiều các quy định về thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực đang là rào cản đối với hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân, gây tốn kém, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Để giải quyết các bất cập nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hoá Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (sau đây gọi tắt là Đề án 30) và Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30, đưa ra một hệ thống giải pháp tổng thể, công khai, minh bạch nhằm thống kê, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Mục tiêu của Đề án 30 nhằm hỗ trợ việc thực hiện thành công kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm (giai đoạn 2006-2010), tuân thủ các cam kết của Việt Nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao, góp phần phòng chống tham nhũng và lãng phí thông qua việc đơn giản hoá loại bớt các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Nhiệm vụ :

- Thống kê tất cả các TTHC, mẫu đơn mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC đang được áp dụng tại các cấp chính quyền (Trung ương, tỉnh, huyện, xã). Việc thống kê được thực hiện thông qua Biểu mẫu 1 và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là TCTCT).

- Công bố công khai tất cả các TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC trên Trang thông tin điện tử của TCTCT.

- Rà soát từng TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC và rà soát theo nhóm những TTHC có liên quan chặt chẽ với nhau theo các tiêu chí đã được chuẩn hóa trên cơ sở bảo đảm tính hợp pháp, tính cần thiết và sự hợp lý của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC. Việc rà soát được thực hiện thống nhất theo Biểu mẫu do TCTCT phát hành (Biểu mẫu 2, 2a, 2b và Biểu mẫu 3).

- Xây dựng các khuyến nghị cụ thể cần thiết nhằm đơn giản hóa hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ, sửa đổi các TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC không hợp pháp, không cần thiết, không hợp lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh thực hiện các khuyến nghị đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

- Thiết lập, công khai và duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, mẫu đơn mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC đang được áp dụng tại các cấp chính quyền (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) trên Trang thông tin điện tử của TCTCT.

Phạm vi :

Đề án 30 áp dụng đối với:

• TTHC giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến đời sống của nhân dân;

• TTHC giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đề án 30 KHÔNG áp dụng đối với các thủ tục hành chính sau:

• Trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước như thủ tục tăng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức,…;

• Giữa các cơ quan hành chính nhà nước khi không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;

• Liên quan đến bí mật nhà nước, an ninh quốc gia;

• Thanh tra;

• Xử phạt vi phạm hành chính.

Thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi đơn giản hoá của Đề án 30 được quy định trong các văn bản sau đây:

• Luật và Nghị quyết của Quốc hội,

• Pháp lệnh và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

• Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước,

• Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ,

• Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,

• Văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ,

• Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ,

• Công văn, thông báo, hướng dẫn và các văn bản hành chính khác của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu các tổ chức thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.

• Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp; Quyết định và Chỉ thị của Uỷ ban Nhân dân các cấp (tỉnh, huyện, xã).

• Công văn, thông báo, thông cáo, hướng dẫn và các văn bản hành chính khác không phải là văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, UBND các cấp và các Sở, ban, ngành và đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Kết quả của Đề án 30:

- Hoàn thành và công khai trên INTERNET Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính và toàn bộ các văn bản pháp luật có liên quan trên cơ sở đã được đơn giản hoá theo các tiêu chí về tính hợp pháp, sự cần thiết và tính hợp lý của thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính và yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính. Kết thúc năm 2010, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ hoặc Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tìm hiểu, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính ở tất cả các cấp chính quyền trong phạm vi toàn quốc; in mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính để khai thay vì phải mua hoặc đến cơ quan hành chính xin mẫu văn bản. Một hệ thống trợ giúp tự động trên mạng cũng được thiết lập để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tìm kiếm thủ tục hành chính và kê khai mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

- Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính để kiểm soát thủ tục hành chính ở các cấp chính quyền trong phạm vi toàn quốc và duy trì kết quả thực hiện đề án 30 sau khi kết thúc đề án vào cuối năm 2010 (dự kiến sẽ trình Chính phủ thông qua vào quý I năm 2009).

- Văn bản của các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền để sửa đổi, bãi bỏ, huỷ bỏ hoặc đơn giản hoá các thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính không hợp pháp, không cần thiết và không hợp lý.

Đề án 30 bao gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Thống kê thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC), mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, chứng chỉ hành nghề, thẻ, phê duyệt, chứng chỉ, văn bản xác nhận, quyết định hành chính, giấy xác nhận, bản cam kết, biển hiệu, bằng, văn bản chấp thuận và các loại khác (sau đây gọi tắt là yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính). Việc thống kê TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Biểu mẫu 1.

- Giai đoạn 2: Rà soát TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, các yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (thông qua Biểu mẫu 2, 2a, 2b – đối với cơ quan hành chính và Biểu mẫu 3 – đối với người dân và doanh nghiệp).

- Giai đoạn 3: Thực thi các khuyến nghị đơn giản hóa TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính sau khi đã được Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./-

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 30 TỈNH LÂM ĐỒNG
Chỉ đạo trực tiếp : Ông Võ Ngọc Hiệp - Tổ trưởng - Chánh văn phòng UBND tỉnh.
Địa chỉ: Số 04 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 063.3533428 - Fax: 063.3821138 - Email: to30lamdong@gmail.com
 
                            <Xem tốt nhất trên trình duyệt Internet Explorer 7 và độ phân giải 1024 x 768.>
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam