Thanh tra Thành phố 

THANH TRA - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  Số 02 đường Trần Nhân Tông - Phường 8 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633822094.

Địa chỉ thư công vụ: thanhtradalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 11

Vị trí - Chức năng:

Thanh tra thành phố: tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND thành phố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Đà Lạt; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Nhà nước tỉnh Lâm Đồng.

Thanh tra thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Danh sách, số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Trần Thị Tố Uyên

Bí thư chi bộ

Phó Chánh thanh tra

3812 106

2.       

Nguyễn Đình Khoa

Đảng viên

Phó chánh thanh tra

3.