Trung tâm QLĐT & KT Công trình Thủy lợi 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐẦU TƯ & KHAI THÁC 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Địa chỉ:  Số 29 đường 3/4 - Phường 3 - thành phố Đà Lạt

Điện thoại02633 827570.

Địa chỉ thư công vụ: bqlktcttldalat@lamdong.gov.vn

Số CBCC: 22

Danh sách và số điện thoại lãnh đạo đơn vị:

STT

Họ và Tên

Chức vụ Đảng

Chức vụ chính quyền

Điện thoại

1.       

Nguyễn Tấn Hỷ

 Đảng viên

Giám đốc

 3827570

2.

Võ Văn Nhựt

 Đảng viên

Phó Giám đốc